ПДВ-ра­хун­ки фі­нан­со­во спу­сто­шу­ють енер­го­ри­нок

Ек­сперт: За­раз на узго­джен­ні в Мін’юсті пе­ре­бу­ває ін­стру­кція зі скла­да­н­ня гра­фі­ка по­го­дин­но­го від­клю­че­н­ня еле­ктро­енер­гії

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

От­же, опа­лю­валь­ний пе­рі­од, яко­го цьо­го року так бо­я­ли­ся, роз­по­чав­ся вча­сно, а то й з пев­ним ви­пе­ре­дже­н­ням зви­чних тер­мі­нів. Але це на­віть не пів­спра­ви. Енер­ге­ти­кам тре­ба прой­ти зи­му без ава­рій, без від­клю­чень спо­жи­ва­чів і за­ро­би­ти гро­ші на при­дба­н­ня енер­го­ре­сур­сів для подаль­шої ро­бо­ти. Чи вда­сться?

« Що­до на­яв­но­сті уста­тку­ва­н­ня у нас про­блем не­має, а ось що­до йо­го ремонту і ре­кон­стру­кцій, осо­бли­во на те­пло­вих еле­ктро­стан­ці­ях, де кри­ти­чно ма­ло про­ве­де­но по­то­чних і ка­пі­таль­них ре­мон­тів, а та­кож ре­кон­стру­кції основ­но­го і до­по­мі­жно­го обла­дна­н­ня, ви­ни­кає за­не­по­ко­є­н­ня», — ка­же екс-мі­ністр енер­ге­ти­ки, пре­зи­дент Все­укра­їн­ської енер­ге­ти­чної асам­блеї Іван Пла­чков. Своє за­не­по­ко­є­н­ня з цьо­го при­во­ду він по­яснює тим, що об­сяг еле­ктро­енер­гії, яка ви­ро­бля­є­ться на те­пло­стан­ці­ях, ста­но­вить при­бли­зно 30%, а го­лов­не, що са­ме во­ни сьо­го­дні пра­цю­ють у ре­жи­мі ре­гу­лю­ва­н­ня ча­сто­ти стру­му в укра­їн­ській енер­го­си­сте­мі.

Не ду­же вті­шає йо­го й си­ту­а­ція із за­па­са­ми ву­гі­л­ля на те­пло­стан­ці­ях. На скла­дах сьо­го­дні, за йо­го сло­ва­ми, при­бли­зно два міль­йо­ни тонн. До то­го ж пе­ре­ва­жно всі ці за­па­си зо­се­ре­дже­но за­га­лом на двох еле­ктро­стан­ці­ях. «Це кри­ти­чно низь­ка ци­фра, хо­ча то­рік на цей час там бу­ло 1,5 міль­йо­на тонн. Для вхо­дже­н­ня в опа­лю­валь­ний се­зон, — за сло­ва­ми екс- мі­ні­стра, — тре­ба ма­ти на скла­дах що­най­мен­ше три міль­йо­ни, а для йо­го ком­фор­тно­го про­хо­дже­н­ня 3- 3,5 міль­йо­на. То­му що окрім то­го ву­гі­л­ля, яке вже є в за­па­сі, по­трі­бно спа­ли­ти ще при­бли­зно 10 міль­йо­нів тонн, і йо­го по­стій­но тре­ба за­во­зи­ти. А це десь чо­ти­ри ти­ся­чі за­лі­зни­чних еше­ло­нів». «За сьо­го­дні­шньої транс­порт­ної ін­фра­стру­кту­ри і тре­ти­ни не­пра­цю­ю­чих шахт, а та­кож за ни­ні­шньої си­сте­ми вза­є­мо­ро­зра­хун­ків — це ду­же скла­дно», — ствер­джує Пла­чков і за­кли­кає роз­ра­хо­ву­ва­ти на хо­ло­дну зи­му, оскіль­ки во­на не мо­же з року в рік бу­ти та­кою м’якою, як то­рік. У цьо­му ра­зі по­трі­бно бу­де до­во­зи­ти вже не 10, а 11-12 міль­йо­нів тонн.

Що­до за­па­сів га­зу у під­зем­них схо­ви­щах, то Пла­чков ха­ра­кте­ри­зує їх як кри­ти­чно не­до­ста­тні для вхо­дже­н­ня в опа­лю­валь­ний се­зон. « Ком­фор­тно Укра­ї­на вхо­дить у цей пе­рі­од з 22-23 мі­льяр­да­ми ку­бо­ме­трів у ПСГ, — ка­же він і на­га­дує, що за пла­на­ми, вста­нов­ле­ни­ми уря­дом, ма­ло бу­ти при­бли­зно 18 мі­льяр­дів, але їх не вда­ло­ся на­ко­пи­чи­ти. Це ви­кли­кає на­віть не хви­лю­ва­н­ня, а три­во­гу, то­му що ре­верс га­зу з Єв­ро­пи не за­без­пе­чить про­ка­чу­ва­н­ня та­ко­го об­ся­гу, а за­ку­пів­ля в «Газ­про­му», за ни­ні­шніх від­но­син з ним і з Ро­сі­єю, дає упев­не­ність ли­ше в то­му, що бу­дуть про­бле­ми.

Не ві­ді­гра­ють на пов­ну си­лу цьо­го року свою роль в еле­ктро­енер­ге­ти­ці як ре­гу­лю­ю­чі по­ту­жно­сті і гі­дро­стан­ції, що слу­гу­ють за­зви­чай мо­біль­ним ава­рій­ним ре­зер­вом по­ту­жно­сті для енер­го­си­сте­ми Укра­ї­ни. За­па­си во­ди в рі­чках і во­до­схо­ви­щах, за сло­ва­ми Пла­чко­ва, ду­же ма­лі. У ре­зуль­та­ті гі­дро­стан­ції за­раз не пра­цю­ють за вка­зів­ка­ми дис­пе­тче­рів на енер­го­си­сте­му, під­три­му­ю­чи не­об­хі­дну ча­сто­ту та ін­ші па­ра­ме­три. Во­ни ке­ру­ю­ться ли­ше са­ні­тар­ни­ми нор­ма­ми, що ви­зна­ча­ють мі­ні­маль­ний рі­вень во­ди в рі­чках, який за­без­пе­чує ро­бо­ту во­до­за­бо­рів, що по­да­ють воду для на­се­ле­н­ня.

А ста­но­ви­ще «Енер­го­ато­ма», як вва­жає Пла­чков, ви­кли­кає не за­не­по­ко­є­н­ня, а ли­ше лег­ке хви­лю­ва­н­ня. Але не че­рез за­па­си, а че­рез мо­жли­ві про­бле­ми з ви­ве­зе­н­ням від­пра­цьо­ва­но­го па­ли­ва. Про­те ке­рів­ни­цтво ком­па­нії, за­зна­чає го­ло­ва Все­укра­їн­ської асам­блеї, ви­рі­шує на­яв­ні про­бле­ми. Екс-мі­ні­стра не­по­ко­їть ли­ше те, що час­тка атом­ної еле­ктро­енер­гії зро­сла з 40 до 60 від­со­тків у за­галь­но­му об­ся­зі її ви­ро­бле­н­ня в кра­ї­ні. «Це і до­бре, і ду­же по­га­но, — вва­жає він, — то­му що кра­ї­на ні­би за­ви­сає на одно­му се­кто­рі. Це не­пра­виль­но. За яки­хось про­фі­ла­кти­чних чи ава­рій­них зу­пи­нок бло­ків, по­ту­жні­стю 1000 МВт, дис­пе­тче­рам по­трі­бно вво­ди- ти на­то­мість одра­зу три- чо­ти­ри бло­ки на те­пло­вих стан­ці­ях, що ду­же скла­дно».

Го­лов­ний дис­пе­тчер, на­чаль­ник опе­ра­тив­но- дис­пе­тчер­сько­го управ­лі­н­ня держ­під­при­єм­ства «НЕК «Укр­енер­го» Ві­та­лій Зай­чен­ко ви­му­ше­ний по­го­ди­ти­ся з Пла­чко­вим в що­до об­ся­гів і яко­сті ви­ко­на­н­ня ре­мон­тних ро­біт при під­го­тов­ці до зи­ми. Він по­яснює це зни­же­н­ням об­ся­гів фі­нан­су­ва­н­ня еле­ктро­ге­не­ру­ю­чих ком­па­ній.

Мо­жли­ві чи ні в Укра­ї­ні цьо­го року ві­я­ло­ві від­клю­че­н­ня еле­ктро­енер­гії? Від­по­від­а­ю­чи на це за­пи­та­н­ня, го­лов­ний дис­пе­тчер ка­же, що не­що­дав­но роз­ро­бле­но ін­стру­кцію зі скла­да­н­ня гра­фі­ка по­го­дин­но­го від­клю­че­н­ня еле­ктро­енер­гії, і за­раз во­на пе­ре­бу­ває на узго­джен­ні в Мін’юсті. А від­по­від­них гра­фі­ків, зви­чай­но, по­ки не­має. Що­до від­клю­чень за гра­фі­ка­ми ГАВ ( ава­рій­них від­клю­чень), то то­рік пі­сля пер­шо­го ти­жня від­клю­чень іні­ці­а­тив­ні енер­го­ком­па­нії до­ве­ли ці гра­фі­ки до 80% спо­жи­ва­н­ня. А в біль­шо­сті ком­па­ній во­ни за­ли­ши­ли­ся в ме­жах 25%, як пе­ред­ба­ча­ло­ся ГАВ. «І ці ком­па­нії отри­ма­ли у сво­їх ре­гіо­нах со­ці­аль­ні ви­бу­хи», — кон­ста­тує Зай­чен­ко. Ко­мен­ту­ю­чи го­лов­но­го дис­пе­тче­ра, Пла­чков на­го­ло­шує, що під­пи­са­ти ці гра­фі­ки мо­же ли­ше ду­же смі­ли­ва лю­ди­на — ві­це-прем’єр чи сам прем’єр. Та й чи­нов­ни­ки та­ко­го ран­гу, за йо­го сло­ва­ми, не зав­жди бра­ли на се­бе та­ку від­по­від­аль­ність.

«За­бор­го­ва­ність під­при­єм­ства «Енер­го­ри­нок» пе­ред ге­не­ру­ю­чи­ми ком­па­ні­я­ми ста­но­вить на сьо­го­дні май­же 8 мі­льяр­дів гри­вень, — ка­же за­сту­пник ди­ре­кто­ра з пра­во­во­го за­без­пе­чен­ню Артем Го­ря­нін, — три­ває ве­ли­кий при­ріст ці­єї за­бор­го­ва­но­сті: ли­ше за сер­пень не­до­пла­че­но 1,3 мі­льяр­да гри­вень». Роз’ясню­ю­чи, чо­му це від­бу­ва­є­ться, він ка­же про низь­кий рі­вень роз­ра­хун­ків спо­жи­ва­чів. Але, окрім цьо­го, до цьо­го, на йо­го дум­ку, при­зво­дять та­кі но­ви­ни, вне­се­ні до По­да­тко­во­го ко­де­ксу, як си­сте­ма еле­ктрон­но­го адмі­ні­стру­ва­н­ня по­да­тку на до­да­ну вар­тість.

«Те­пло­ві ком­па­нії ку­пу­ють ву­гі­л­ля, — роз­по­від­ає юрист, — па­лив­на скла­до­ва со­бі­вар­то­сті у нас 60-70%. Вра­хо­ву­ю­чи ве­ли­че­зний об­сяг бор­гу шахт пе­ред бю­дже­том і пе­ред пра­ців­ни­ка­ми, во­ни пе­ре­ста­ли ви­пи­су­ва­ти нам по­да­тко­ві на­кла­дні, і в нас не­має по­да­тко­во­го кре­ди­ту з ПДВ. Від­по­від­но, і ми по лан­цюж­ку не мо­же­мо ви­пи­су­ва­ти та­кі на­кла­дні для під­при­єм­ства «Енер­го­ри­нок». Вже у ли­пні він не отри­мав по­да­тко­во­го кре­ди­ту на 122 міль­йо­ни гри­вень, у сер­пні — на 206 міль­йо­нів, у ве­ре­сні — на 420 міль­йо­нів. Йде гео­ме­три­чна про­гре­сія. Що це озна­чає?»

«Оскіль­ки в енер­ге­ти­ці гро­ші пе­ре­бу­ва­ють у за­галь­но­му ка­за­ні, — про­дов­жує Го­ря­нін, — во­ни в ре­зуль­та­ті звід­ти ви­ми­ва­ю­ться і пря­му­ють до держ­бю­дже­ту. У зв’яз­ку з цим роз­ра­хун­ки ні­би по спі­ра­лі галь­му­ю­ться з на­сту­пни­ми по лан­цюж­ку ком­па­ні­я­ми. Ми звер­ну­ли­ся із цьо­го при­во­ду до уря­ду. Прем’єр-мі­ністр дав до­ру­че­н­ня про­ве­сти між­ві­дом­чу на­ра­ду всіх за­ці­кав­ле­них сто­рін, вклю­ча­ю­чи Мін­фін. Її бу­ло про­ве­де­но ще дру­го­го жов­тня. З Мін­фі­ном бу­ло по­го­дже­но за­галь­ну по­зи­цію — за­про­ва­ди­ти ка­со­вий ме­тод на­ра­ху­ва­н­ня ПДВ для під­при­ємств енер­ге­ти­ки і звіль­ни­ти від ПДВ ву­гіль­ну про­ду­кцію. Це дасть змо­гу більш-менш зба­лан­су­ва­ти фі­нан­со­ву си­ту­а­цію».

« Від­по­від­ний за­ко­но­про­ект ле­жить у парламенті, але за­раз ви­бо­ри, і він ні­би «не на ча­сі». До листопада ним за­йма­ти­ся не бу­дуть. У ре­зуль­та­ті ми про­сто не змо­же­мо ку­пу­ва­ти ву­гі­л­ля. Аби ку­пи­ти « чо­вен » ( десь 200 ти­сяч тонн ву­гі­л­ля) у ЮАР, по­трі­бно за­мо­ро­зи­ти (на ПДВ-ра­хун­ках) при­бли­зно 240 міль­йо­нів гри­вень. А це про­сто не­мо­жли­во че­рез те, що си­сте­ма енер­го­рин­ку про­дов­жує за­хо­ди­ти у фі­нан­со­ве пі­ке. Це все мо­же скін­чи­ти­ся тим, що рі­вень роз­ра­хун­ків на рин­ку різ­ко зни­зи­ться і по­да­тко­ві на­кла­дні не змо­же ви­пи­су­ва­ти на­віть най­біль­ший гра­вець — « Енер­го­атом » . Якщо він цьо­го не зро­бить, то, гру­бо ка­жу­чи, на­ста­не пов­ний ко­лапс рин­ку. На­віть пов­ні­стю розв’яза­ти всі ін­ші про­бле­ми з ву­гі­л­лям, йо­го про­сто не бу­де за що ку­пу­ва­ти».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.