«Якщо зни­зи­ти рен­ту на ви­до­бу­ток га­зу, то де взя­ти до­та­ції?»

Не по­ві­ри­те, про опа­лю­валь­ний се­зон в на­шій кра­ї­ні слід роз­по­від­а­ти мо­вою па­ра­до­ксів

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Най­ближ­чої не­ді­лі в Укра­ї­ні обе­руть не ли­ше мі­сце­ву вла­ду. Ви­бо­ри роз­ка­жуть про те, чи при­да­тні, на дум­ку укра­їн­ців, ни­ні­шні прав­ля­чі пар­тії для то­го, щоб й на­да­лі ке­ру­ва­ти кра­ї­ною. Ба­га­то ви­рі­шу­ва­ти­ме­ться в остан­ні дні пе­ред го­ло­су­ва­н­ням, і до­свід­че­ні по­лі­ти­ки ви­ко­ри­ста­ють їх для то­го, щоб здо­бу­ти яко­мо­га біль­ше еле­кто­раль­них сим­па­тій.

ПО­ЛІ­ТИ­ЧНИЙ РОЗ­КЛАД

Так, пар­ла­мент­ська фра­кція «Ба­тьків­щи­на» в остан­ній ти­ждень пе­ред 25 жов­тня іні­ці­ює по­за­чер­го­ву се­сію Верховної Ради, аби ухва­ли­ти на ній рі­ше­н­ня про зни­же­н­ня та­ри­фів для на­се­ле­н­ня на опа­ле­н­ня. «Ми хо­че­мо іні­ці­ю­ва­ти по­за­чер­го­ву се­сію Верховної Ради для роз­гля­ду ли­ше одно­го пи­та­н­ня: змен­ше­н­ня рен­тної пла­ти за газ, ухва­ле­н­ня та­ко­го за­ко­ну і, як на­слі­док, — змен­ше­н­ня цін на газ для лю­дей і та­ри­фів на те­пло», — по­ясню­ва­ла лі­дер «Ба­тьків­щи­ни» Юлія Ти­мо­шен­ко. Во­на та­кож по­ві­до­ми­ла, що за­раз три­ває збір під­пи­сів під пе­ти­ці­єю Пре­зи­ден­то­ві з ви­мо­гою «не­гай­но втру­ти­ти­ся в пи­та­н­ня не­о­б­ґрун­то­ва­но­сті та­ри­фів», і на­га­да­ла, що пар­ла­мент Укра­ї­ни вже ухва­лив у пер­шо­му чи­тан­ні за­кон про змен­ше­н­ня рен­тної пла­ти на газ. Але прем’єр-мі­ністр Ар­се­ній Яце­нюк пе­ре­ко­на­ний, що спро­ба пар­ла­мен­ту про­го­ло­су­ва­ти цей за­кон є по­лі­ти­чною ко­ру­пці­єю. «За­раз основ­не — це за­без­пе­чи­ти мі­стян суб­си­ді­я­ми і не да­ти мо­жли­во­сті з’яви­ти­ся но­вим га­зо­вим олі­гар­хам», — ска­зав учо­ра прем’єр на за­сі­дан­ні ан­ти­кри­зо­во­го енер­ге­ти­чно­го шта­бу. Він та­кож зви­ну­ва­тив га­зо­вих олі­гар­хів у то­му, що во­ни «за­не­сли в пар­ла­мент гро­ші для то­го, щоб зни­зи­ти для се­бе по­да­тки».

Ви­ма­га­ти пе­ре­гля­ду та­ри­фів, пар­ла­мен­та­рі­ям, як і про­стим лю­дям, зви­чай­но, не за­бо­ро­ня­є­ться. Але чи слід під­штов­ху­ва­ти Пре­зи­ден­та до пе­ре­ви­ще­н­ня пов­но­ва­жень? Адже пи­та­н­ня га­зо­вих та­ри­фів мо­же роз­гля­да­ти і при­йма­ти що­до ньо­го ті чи ін­ші рі­ше­н­ня ви­клю­чно На­ціо­наль­на ко­мі­сія з ре­гу­лю­ва­н­ня енер­ге­ти­ки і ко­му­наль­них по­слуг (НКРЕКП). Що­прав­да, в да­но­му ра­зі йде­ться про без­по­се­ре­дні ін­те­ре­си на­ро­ду, і га­рант Кон­сти­ту­ції, бе­зу­мов­но, має пра­во ска­за­ти сло­во на йо­го за­хист. Але чи зро­бить він це під ти­ском по­лі­ти­чної си­ли, рей­тинг якої остан­нім ча­сом бо­ля­че на­сту­пає на п’яти? Що­прав­да, тут мо­жна бу­ло б пе­ре­хо­пи­ти іні­ці­а­ти­ву у су­пер­ни­ка. Але на це да­ле­ко не ко­жен від­ва­жи­ться. Га­даю, що го­ра, най­імо­вір­ні­ше, на­ро­дить якщо й не ми­шу, то якийсь па­лі­а­тив...

Тим ча­сом у НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни» і на рен­тну пла­ту для га­зо­ви­до­був­них ком­па­ній, і на та­риф на газ для на­се­ле­н­ня див­ля­ться зов­сім з ін­ших, на пер­ший по­гляд, аб­со­лю­тно апо­лі­ти­чних по­зи­цій. Не акцен­ту­ва­ти­ме­мо ува­ги на то­му, що го­ло­ву ці­єї ком­па­нії Ан­дрія Коболєва не­о­дно­ра­зо­во і, схо­же, в пи­ку го­ло­ві Мі­н­енер­го­ву­гі­л­ля Во­ло­ди­ми­ру Дем­чи­ши­ну, який вва­жа­є­ться лю­ди­ною Пре­зи­ден­та, прем’єр-мі­ністр Ар­се­ній Яце­нюк на­зи­вав умі­лим і ефе­ктив­ним ке­рів­ни­ком. Чи мо­жна до­да­ти до цьо­го ви­зна­че­н­ня ще й сло­во від­да­ний?..

ВИ­МУ­ШЕ­НИЙ І СВІ­ДО­МИЙ КРОК?

У спро­бі від­по­ві­сти на це за­пи­та­н­ня за­зир­не­мо у пре­зен­то­ва­ний дня­ми рі­чний звіт укра­їн­сько­го га­зо­во­го мо­но­по­лі­ста за 2014 рік. У роз­ді­лі, при­свя­че­но­му ви­до­бу­тку га­зу, зокре­ма, на­го­ло­шу­є­ться, що в бе­ре­зні 2015 року Вер­хов­на Ра­да ухва­ли­ла за­кон про вне­се­н­ня змін до По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни. Згі­дно з ним став­ку рен­тної пла­ти за ко­ри­сту­ва­н­ня на­дра­ми для до­чір­ньої ком­па­нії «На­фто­га­зу» «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня» збіль­ше­но з 20% у 2014 ро­ці до 70% від ви­ру­чки за ви­до­бу­тий при­ро­дний газ у 2015 ро­ці. У зві­ті вір­но­під­дан­ськи на­го­ло­шу­є­ться, що «це був ви­му­ше­ний і сві­до­мий крок, зро­бле­ний для то­го, щоб за­без­пе­чи­ти фі­нан­су­ва­н­ня суб­си­дій в об­ся­гах, не­об­хі­дних для всіх спо­жи­ва­чів, які їх по­тре­бу­ють».

Тим ча­сом в експертному се­ре­до­ви­щі існує уста­ле­на дум­ка про те, що та­ке різ­ке зро­ста­н­ня по­да­тко­во­го на­ван­та­же­н­ня на га­зо­до­був­ні ком­па­нії без­по­се­ре­дньо впли­ває на рі­вень ви­до­бу­тку га­зу в кра­ї­ні, а та­кож на фі­нан­со­вий стан са­мої НАК. Але звіт «На­фто­га­зу» цю про­бле­му, як ба­чи­мо, на­ма­га­є­ться оми­ну­ти ува­гою. На па­пе­рі, який, як ві­до­мо, все тер­пить, це мо­жна зро­би­ти, але в ре­аль­но­му жит­ті та­ку по­зи­цію тре­ба по­ясню­ва­ти. І в Коболєва це не­по­га­но ви­хо­дить.

Ви­сту­па­ю­чи ми­ну­ло­го ти­жня пе­ред жур­на­лі­ста­ми, він роз­по­вів, що зби­тки в гру­пи «На­фто­га­зу» є ви­клю­чно «в ре­гу­льо­ва­но­му се­гмен­ті, тоб­то там, де дер­жа­ва ре­гу­лює ці­ну. У не­ре­гу­льо­ва­но­му се­гмен­ті, де ре­зуль­тат біль­шою мі­рою за­ле­жить від нас, ніж від дер­жав­но­го ре­гу­лю­ва­н­ня, там, на­віть не­зва­жа­ю­чи на вій­ну і все ін­ше, ми зумі­ли тро­шки збіль­ши­ти при­бу­ток». На­да­лі «На­фто­газ», за сло­ва­ми йо­го го­ло­ви, не­зва­жа­ю­чи на зу­си­л­ля що­до ско­ро­че­н­ня ви­трат і під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті, без ви­рі­ше­н­ня пи­та­н­ня з дер­жав­ним ре­гу­лю­ва­н­ням, яке «за­га­няє» ком­па­нію у зби­ток, не пе­ре­ста­не бу­ти зби­тко­вим.

«СВЯ­ЩЕН­НА КО­РО­ВА»

«Але ми спо­ді­ва­є­мо­ся, і ті змі­ни, які є на рин­ку (за­кон про ри­нок га­зу то­що) да­ють змо­гу нам спо­ді­ва­ти­ся, — ка­же ди­ре­ктор з роз­ви­тку «На­фто­га­зу» Юрій Ві­трен­ко, — що ми не бу­де­мо зби­тко­ви­ми, якщо дер­жав­не ре­гу­лю­ва­н­ня бу­де більш пра­виль­ним». Що при цьо­му ма­ють на ува­зі в «На­фто­га­зі»? Зві­сно, зов­сім не рен­ту, а пе- ре­д­усім ці­ну на газ для на­се­ле­н­ня. Во­дно­час там від­мов­ля­ю­ться ве­сти мо­ву про та­ри­фи для на­се­ле­н­ня, ки­ва­ю­чи на те, що пра­во вста­нов­лю­ва­ти їх це ви­ня­тко­ва пре­ро­га­ти­ва НКРЕКП. «Оскіль­ки дже­ре­лом ви­да­чі пільг і суб­си­дій є рен­та, — ка­же за­сту­пник го­ло­ви прав­лі­н­ня «На­фто­га­зу» з фі­нан­со­вих пи­тань Сер­гій Ко­но­вець, — рен­та, яку нам вста­но­ви­ли (у нас на це свій по­гляд), бу­ла ви­зна­че­на та­кою, аби за­кри­ти всю по­тре­бу в суб­си­ді­ях».

Звід­си мо­жна зро­би­ти та­кий ви­сно­вок: якщо суб­си­дія — це свя­щен­на ко­ро­ва, на яку зро­би­ла пе­ред­ви­бор­ну став­ку пар­тія очіль­ни­ка уря­ду, то, від­по­від­но, та­кою ж не­до­тор­кан­ною стає для «На­фто­га­зу» і рен­та, що зни­щує вла­сний ви­до­бу­ток га­зу в Укра­ї­ні. Але в мо­ло­дій ко­ман­ді то­пга­зів­ни­ків все ж та­ки ро­зу­мі­ють: якщо зни­же­н­ня ви­до­бу­тку в «Укр­га­зви- до­бу­ва­н­ня» три­ва­ти­ме, то за це до­ве­де­ться від­по­від­а­ти. Тож пе­ред донь­кою по­ста­ви­ли зав­да­н­ня по­да­ти но­вий план її роз­ви­тку, що ґрун­ту­є­ться не на но­во­му бу­рін­ні, а на ін­тен­си­фі­ка­ції існу­ю­чих ро­до­вищ.

«Під цей план ми зна­є­мо, де взя­ти гро­ші, — ствер­джує Ві­трен­ко, — а за­раз ми хо­че­мо при­пи­ни­ти пра­кти­ку, ко­ли є ро­до­ви­ще, і там бу­ри­ться но­ва свер­дло­ви­на, яка ні­чо­го не дає для ви­до­бу­тку. Ми хо­че­мо впро­ва­ди­ти го­ри­зон­таль­не бу­рі­н­ня, осво­ю­ва­ти глиб­ші го­ри­зон­ти, під­ви­щу­ва­ти від­да­чу пла­ста за до­по­мо­гою то­го ж та­ки гі­дро­ро­зри­ву. Від­со­ток ви­сна­же­но­сті ро­до­вищ «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня» свід­чить про те, що це, най­імо­вір­ні­ше, єди­ний шлях упе­ред».

МІ­НІ-НА­ЦІО­НА­ЛІ­ЗА­ЦІЯ

Ко­бо­лєв ана­лі­зує ухва­ле­ний у пер­шо­му чи­тан­ні за­кон про зни­же­н­ня рен­ти. За йо­го сло­ва­ми, якщо рен­та для під­при­ємств, що ви­до­бу­ва­ють газ на осно­ві до­го­во­рів про спіль­ну ді­яль­ність, бу­де зни­же­но, «то це не про­сто кон­сер­ва­ція СД (спіль­ної ді­яль­но­сті), а пе­ре­да­ча лі­цен­зій­них прав, до то­го ж не на кон­кре­тну свер­дло­ви­ну, а на все ро­до­ви­ще». «Ко­ли ми по­ча­ли ді­зна­ва­ти­ся про вся­кі ку­лу­ар­ні чу­тки дов­ко­ла цьо­го, — ве­де да­лі він, — то зро­зумі­ли, хто пи­сав за­кон, і що лю­ди, які це ро­би­ли, ви­рі­ши­ли йо­го, мо­жли­во, не­у­сві­дом­ле­но, ще якось змі­ни­ти. Ци­ві­лі­зо­ва­на ініціатива ви­ли­ла­ся в те, що цей за­кон, якщо йо­го ухва­лять, бу­де ве­ли­ким по­да­рун­ком СД».

«День» по­про­сив Коболєва про­ко­мен­ту­ва­ти зви­ну­ва­че­н­ня від на­ро­дних де­пу­та­тів на адре­су «На­фто­га­зу» в то­му, що він отри­мує 48% всіх до­хо­дів «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня». «Лю­ди, які ка­жуть про це, — за­явив він, — по­ка­зу­ють ли­ше одну ча­сти­ну роз­ра­хун­ків. Є газ, на яко­му ми за­ро­бля­є­мо мар­жу, про­да­ю­чи йо­го на­се­лен­ню, і є газ, з яко­го ми за­зна­є­мо ве­ли­че­зних зби­тків. Якщо роз­гля­да­ти ра­зом со­бі­вар­тість рі­зних га­зів, які ми про­да­є­мо на­се­лен­ню, то на­ші зби­тки цьо­го року ста­но­ви­ти­муть що­най­мен­ше 6 мі­льяр­дів гри­вень. А го­лов­ний мо­мент, який фі­гу­рує в парламенті і зда­тен змі­ни­ти си­ту­а­цію, по­ля­гає в то­му, щоб від­да­ти весь газ вла­сно­го ви­до­бу­тку на по­тре­би на­се­ле­н­ня. Це та­ка со­бі мі­ні-на­ціо­на­лі­за­ція».

«Але для цьо­го тре­ба ухва­ли­ти за­кон. Та­ко­го за­ко­ну ми не ба­чи­мо, але ба­жа­н­ня зни­же­н­ня рен­ти, осо­бли­во для при­ва­тних ком­па­ній, осо­бли­во СД, які є кон­т­про­ду­ктив­ни­ми з будь-яко­го по­гля­ду, з ним див­ним чи­ном збі­га­є­ться». «Єди­ний шлях, який міг би впли­ну­ти на си­ту­а­цію, це ухва­ле­н­ня за­ко­ну про те, що ми за­би­ра­є­мо всі при­ва­тні свер­дло­ви­ни, які з’яви­ли­ся в чи­ма­лій кіль­ко­сті за остан­ніх 15 ро­ків, — до­пов­нює свою не та­ку вже й пов­ну від­по­відь га­зо­вий топ-ме­не­джер і жар­тує: — І весь цей газ від­да­є­мо на по­тре­би на­се­ле­н­ня, мо­жна без «На­фто­га­зу» — ми не пре­тен­ду­є­мо. У цьо­му — ко­рінь про­бле­ми. А від­со­тки ко­ре­ктно дивитися, ко­ли ми бе­ре­мо увесь ре­сурс га­зу для на­се­ле­н­ня в йо­го вар­то­сті, увесь при­бу­ток і всі зби­тки — ось то­ді ви­хо­дить пов­на картина».

ХІ­МІЯ ПРО­ЦЕ­СУ

Від­по­від­а­ю­чи на ще одне за­пи­та­н­ня «Дня» (про ка­ло­рій­ність га­зу, що по­да­є­ться на­се­лен­ню), Ко­бо­лєв, всу­пе­реч не­о­дно­ра­зо­вим зви­ну­ва­че­н­ням в не­про­фе­сіо­на­лі­змі, ви­явив не­аби­які зна­н­ня з га­зо­вої хі­мії і фі­зи­ки. За йо­го сло­ва­ми, ка­ло­рій­ність га­зу, що йо­го по­ста­чає на­се­лен­ню «На­фто­газ», ви­ща за укра­їн­ську нор­му, яка до­сить близь­ка до єв­ро­пей­ських стан­дар­тів, хо­ча в Єв­ро­пі є ро­до­ви­ща, які да­ють украй низь­ко­ка­ло­рій­ний газ.

«Фі­зи­ка про­це­су та­ка, що якщо ваш при­лад на­ла­што­ва­но, на­при­клад, на ка­ло­рій­ність 8200, а вам по­да­ва­ти­муть газ 8300-8400, то ваш при­лад не спа­лить цю ка­ло­рій­ність і ви пе­ре­пла­чу­ва­ти­ме­те за те, що ва­ша кон­фор­ка про­сто не зда­тна спа­ли­ти, — роз’яснив він. — А ви­со­ка ка­ло­рій­ність на­шо­го га­зу по­ясню­є­ться тим, що газ, який над­хо­дить з бо­ку Ро­сії, кар­ди­наль­но ви­щий за нор­му. Во­ни пе­ре­хо­дять на ста­рі ро­до­ви­ща, де жир­ні­ший газ, в чо­му на­справ­ді не­має ні­чо­го над­зви­чай­но­го. На­при­клад, «Укр­транс­газ» про­во­див сьо­го­дні ви­мір хі­мі­чно­го скла­ду га­зу в Ки­є­ві і зро­бив ви­сно­вок, що він від­по­від­ає стан­дар­там, і з цим жо­дної про­бле­ми не­має».

«Де­я­кі лю­ди на­во­дять при­клад, що чай­ник те­пер дов­ше по­чи­нає за­ки­па­ти, — про­дов­жує фа­хі­вець (за­уваж­те, ла­пок не­має). — Але це не за­ле­жить від яко­сті га­зу. Це з яко­їсь при­чи­ни в кон­кре­тно­му обл­га­зі тиск (у ме­ре­жі) став де­що ниж­чим, ніж ра­ні­ше. Лі­чиль­ник по­ка­зу­ва­ти­ме мен­ше спо­жи­ва­н­ня га­зу, і на те, щоб за­кип’яти­ти воду в чай­ни­ку, пі­де біль­ше ча­су. А ка­ло­рій­ність га­зу в ме­ре­жі у нас стан­дар­тна. У цьо­му мо­жна лег­ко пе­ре­ко­на­ти­ся». «Ін­фор­ма­ція про по­га­ну якість га­зу, на мій по­гляд, аб­со­лю­тно на­ду­ма­на, — до­по­ма­гає ке­рів­ни­ко­ві Ві­трен­ко, — на сай­ті «Укр­транс­га­зу» по­стій­но пу­блі­ку­є­ться від­по­від­на ін­фор­ма­ція по ре­гіо­нах, і її мо­жна по­ди­ви­ти­ся ма­ло не он­лайн».

ФОТО АР­ТЕ­МА СЛІПАЧУКА / «День»

ГО­ЛО­ВА НАК «НА­ФТО­ГАЗ УКРА­Ї­НИ» АН­ДРІЙ КО­БО­ЛЄВ ПО­ВІ­ДО­МИВ, ЩО КА­БМІН ЗА­ТВЕР­ДИВ ПЛАН РЕ­ФОР­МУ­ВА­Н­НЯ КОР­ПО­РА­ТИВ­НО­ГО УПРАВ­ЛІ­Н­НЯ «НА­ФТО­ГА­ЗУ» — СТВО­РЕ­Н­НЯ ПОВ­НО­ЦІН­НОЇ НА­ГЛЯ­ДО­ВОЇ РАДИ. ЗА ЙО­ГО СЛО­ВА­МИ, ЦЕ ДО­ЗВО­ЛИТЬ НА­ФТО­ГА­ЗУ ОТРИ­МА­ТИ ДВА КРЕ­ДИ­ТИ НА ЗА­КУ­ПІВ­ЛЮ ГА­ЗУ – $300 МІЛЬ­ЙО­НІВ ВІД ЄБРР ТА $500 МІЛЬ­ЙО­НІВ ВІД МВФ. ВІД­ПО­ВІД­НУ УГО­ДУ БУ­ДЕ ПІД­ПИ­СА­НО ВЖЕ ЦЬО­ГО ТИ­ЖНЯ, ПО­ВІ­ДО­МИ­ЛИ У ЄБРР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.