Суд по­вер­нув ме­шкан­цям оку­по­ва­них те­ри­то­рій піль­ги

На Єди­но­му ка­зна­чей­сько­му ра­хун­ку вже на­ко­пи­чи­лось по­над де­сять мі­льяр­дів гри­вень, які тре­ба ви­пла­ти­ти

Den (Ukrainian) - - Економіка - На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

Ви­щий адмі­ні­стра­тив­ний суд ви­знав не­за­кон­ним рі­ше­н­ня Ка­бмі­ну про при­пи­не­н­ня со­ці­аль­них ви­плат на не­під­кон­троль­них те­ри­то­рі­ях і зо­бов’язав уряд їх від­но­ви­ти. На­га­да­є­мо, від­по­від­ний по­зов пред­став­ни­ки опо­зи­ції по­да­ли ще в ли­сто­па­ді 2014 року, а 11 лю­то­го 2015-го Окру­жний адмі­ні­стра­тив­ний суд Ки­є­ва ви­знав не­за­кон­ним при­пи­не­н­ня ви­плат пен­сій і со­ці­аль­них ви­плат на Дон­ба­сі. У кві­тні Апе­ля­цій­ний адмі­ні­стра­тив­ний суд Ки­є­ва від­хи­лив скар­ги Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів та Мін­фі­ну на рі­ше­н­ня су­ду пер­шої ін­стан­ції та за­ли­шив без змін по­ста­но­ву Окру­жно­го адмін­су­ду. Однак уряд по­дав ка­са­цію, і 9 ве­ре­сня пі­сля кло­по­та­н­ня по­зи­ва­чів про са­мо­від­від су­до­вої ко­ле­гії вна­слі­док ти­ску на суд­дів бу­ло ви­рі­ше­но роз­гля­да­ти спра­ву в ка­са­цій­ній ін­стан­ції всім скла­дом Пер­шої па­ла­ти Ви­що­го адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду Укра­ї­ни.

Ко­мен­ту­ю­чи за­зна­че­не рі­ше­н­ня, на­ро­дний де­пу­тат Ан­тон Ге­ра­щен­ко ска­зав: «Ка­бмін ухва­лив рі­ше­н­ня не ви­пла­чу­ва­ти пен­сій та со­цви­плат на фа­кти­чно оку­по­ва­ній Ро­сі­єю те­ри­то­рії Донбасу, перш за все, то­му, що ми не мо­же­мо пла­ти­ти гро­ші на те­ри­то­рію, на якій не­має укра­їн­ської вла­ди, а по­дру­ге — то­му, що там не­мо­жли­во ор­га­ні­зу­ва­ти ви­пла­ти со­ці­аль­ної до­по­мо­ги че­рез пов­ну де­зор­га­ні­за­цію та роз­гра­бу­ва­н­ня бан­ків­ської си­сте­ми, а та­кож ко­лапс си­сте­ми дер­жав­но­го управ­лі­н­ня». На йо­го дум­ку, суд­ді, які ви­но­сять та­кі рі­ше­н­ня, ви­ко­ну­ва­ли по­лі­ти­чне за­мов­ле­н­ня. «Швид­ше за все, во­ни за зви­чкою ви­ко­ну­ва­ли по­лі­ти­чне за­мов­ле­н­ня так зва­ної опо­зи­ції та ко­ли­шніх сво­їх по­кро­ви­те­лів, які їх вла­шту­ва­ли на ро­бо­ту у вер­ти­каль адмі­ні­стра­тив­них су­дів, щоб во­ни зав­жди су­ди­ли так, як тре­ба кла­ну Яну­ко­ви­ча, або так, як тре­ба те­пер, щоб не да­ти но­вій вла­ді за­хи­сти­ти Укра­ї­ну від зов­ні­шніх і вну­трі­шніх за­гроз, пі­ді­гру­ю­чи по­пу­ліст­ським за­явам», — до­дав він.

У Мін’юсті Укра­ї­ни за­яви­ли, що всі со­ці­аль­ні ви­пла­ти на­се­лен­ню оку­по­ва­них те­ри­то­рій на Дон­ба­сі, не­зва­жа­ю­чи на су­до­ве рі­ше­н­ня що­до не­за­кон­но­сті їх при­пи­не­н­ня, бу­дуть ви­пла­че­ні пі­сля від­нов­ле­н­ня кон­тро­лю над те­ри­то­рі­я­ми. Про це по­ві­до­ми­ла пер­ший за­сту­пник мі­ні­стра юсти­ції Укра­ї­ни На­та­лія Се­во­стья­но­ва.

Тим ча­сом гро­ші, які за за­ко­ном пе­ред­ба­че­ні ме­шкан­цям оку­по­ва­них те­ри­то­рій на­ко­пи­чу­ю­ться на Єди­но­му ка­зна­чей­сько­му ра­хун­ку. За ін­фор­ма­ці­єю Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Пе­тра По­ро­шен­ка, їх уже по­над 10 мі­льяр­дів гри­вень. «Уче­тве­ро-вп’яте­ро біль­ше до­да­дуть на­ші єв­ро­пей­ські та аме­ри­кан­ські пар­тне­ри на від­нов­ле­н­ня Донбасу», — ска­зав По­ро­шен­ко. За йо­го сло­ва­ми, кан­цлер Ні­меч­чи­ни Ан­ге­ла Мер­кель по­ві­до­ми­ла, що її кра­ї­на та­кож го­то­ва на­да­ти 500 міль­йо­нів єв­ро, які не­гай­но мо­жуть бу­ти спря­мо­ва­ні на від­нов­ле­н­ня ін­фра­стру­кту­ри Донбасу. «Ми це зро­би- мо, але має бу­ти мир, від­нов­ле­н­ня укра­їн­сько­го пра­по­ра, укра­їн­сько­го су­ве­ре­ні­те­ту», — на­звав го­лов­ну умо­ву по­нов­ле­н­ня ви­плат По­ро­шен­ко.

Тож рі­ше­н­ня су­ду яв­но су­пе­ре­чить пла­нам вла­ди. Чи мо­жна йо­го ви­ко­на­ти вза­га­лі? І на­скіль­ки во­но від­по­від­ає укра­їн­ській бу­кві за­ко­ну? Про це «День» за­пи­тав екс­пер­тів.

КОМЕНТАРI

Во­ло­ди­мир ЛА­НО­ВИЙ, пре­зи­дент «Цен­тру рин­ко­вих ре­форм», ко­ли­шній мі­ністр еко­но­мі­ки Укра­ї­ни:

— Проблема не в то­му, що не мо­жна ви­ко­на­ти це рі­ше­н­ня. Суд по­ста­вив­ся аб­со­лю­тно фор­маль­но до ці­єї про­бле­ми, ви­хо­дя­чи з умов­них за­ко­но­дав­чих норм або їх від­су­тно­сті. Мов­ляв, не­має ухва­ле­но­го за­ко­ну «Про оку­по­ва­ні те­ри­то­рії (Крим, схі­дний Дон­бас)», то­му — так. На мою дум­ку, це без­глу­зде пра­во­ве рі­ше­н­ня. Суд вчи­нив не пра­виль­но. Мо­жли­ве рі­зне тлу­ма­че­н­ня ці­єї си­ту­а­ції і, як на­слі­док, від­не­се­н­ня її до тих чи ін­ших за­ко­нів. Що за­раз від­бу­ва­є­ться? Оку­по­ва­ний Дон­бас, по су­ті, — це ві­дір­ва­на те­ри­то­рія, яка не на­ле­жить до юрис­ди­кції ви­пла­ти уря­дом бю­джет- них і пен­сій­них ко­штів. Суд­ді не мо­жуть бу­ти слі­пи­ми і не ба­чи­ти ре­аль­но­го жи­т­тя. Ми не ма­є­мо пра­ва ви­пла­чу­ва­ти ці гро­ші, бо на­се­ле­н­ня, яке там про­жи­ває, пе­ре­бу­ває в ме­жах не­за­кон­но­го бан­дит­сько­го ре­жи­му, і на цю те­ри­то­рію вна­слі­док об’єктив­них при­чин по­ки що не роз­по­всю­джу­є­ться за­ко­но­дав­ство Укра­ї­ни.

Ро­сти­слав КРА­ВЕЦЬ, стар­ший пар­тнер адво­кат­ської ком­па­нії «Кра­вець і пар­тне­ри»:

— Я по­зи­тив­но оці­нюю та­ке рі­ше­н­ня су­ду. Га­ран­то­ва­ні Кон­сти­ту­цію со­ці­аль­ні ви­пла­ти ма­ють ви­ко­ну­ва­ти­ся одна­ко­во для всіх укра­їн­ців, а не ви­бір­ко­во. Жо­дних про­блем для про­ве­де­н­ня та­ких ви­плат не ба­чу. Жи­те­лі оку­по­ва­них ре­гіо­нів мо­жуть отри­му­ва­ти пен­сії та со­цви­пла­ти, ви­їжджа­ю­чи на те­ри­то­рії, під­кон­троль­ні укра­їн­ській вла­ді. Єди­не, що скла­дно­щі мо­жуть ви­ни­ка­ти в осіб, які не ма­ють ро­ди­чів або яким важ­ко пе­ре­су­ва­ти­ся. Якщо ми вва­жа­є­мо оку­по­ва­ні те­ри­то­рії укра­їн­ськи­ми, то ви­пла­ти по­трі­бно про­во­ди­ти одно­зна­чно. І спро­ба КМУ зу­пи­ни­ти це — пря­ме по­ру­ше­н­ня Кон­сти­ту­ції і «Кон­вен­ції про за­хист прав лю­ди­ни та осно­во­по­ло­жних сво­бод».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.