Чи­нов­ни­ки бо­рю­ться за вла­ду, а мі­стя­ни мер­знуть

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ва­дим РИЖКОВ, «День» Дні­про­пе­тровськ

Ще 13 жов­тня го­ло­ва Дні­про­пе­тров­ської обл­держ­адмі­ні­стра­ції Ва­лен­тин Ре­зні­чен­ко у зв’яз­ку з різ­ким зни­же­н­ням тем­пе­ра­ту­ри по­ре­ко­мен­ду­вав мі­стам і ра­йо­нам обла­сті по­да­ва­ти те­пло в бу­дин­ки ме­шкан­ців. «Ко­жна гро­ма­да має пра­во са­мо­стій­но ви­рі­шу­ва­ти, ко­ли роз­по­ча­ти опа­лю­валь­ний се­зон. У цьо­му пе­ре­ва­га де­цен­тра­лі­за­ції. На ву­ли­ці зна­чно похо­ло­дні­ша­ло, на­стій­но ре­ко­мен­ду­є­мо гро­ма­дам вві­мкну­ти опа­ле­н­ня, пе­ре­д­усім у шко­лах, ди­тя­чих сад­ках та лі­кар­нях», — за­зна­чив гу­бер­на­тор.

За день до цьо­го в.о. мі­сько­го го­ло­ви Дні­про­пе­тров­ська Га­ли­на Бу­лав­ка теж під­пи­са­ла роз­по­ря­дже­н­ня про по­ча­ток опа­лю­валь­но­го се­зо­ну, про­те ме­шкан­ці мі­ста і да­лі мер­зли у сво­їх квар­ти­рах. Вар­то за­зна­чи­ти, що опа­ле­н­ня в пра­в­обе­ре­жній ча­сти­ні Дні­про­пе­тров­ська за­без­пе­чу­ють чо­ти­ри основ­них те­пло­за­без­пе­чу­валь­них під­при­єм­ства, ко­тель­ні яких пра­цю­ють на га­зі. Лі­в­обе­реж­жя мі­ста опа­лю­є­ться від­пра­цьо­ва­ним те­плом При­дні­пров­ської ТЕС. По­при те, що еле­ктро­стан­ція по­тер­пає вна­слі­док бра­ку ву­гі­л­ля че­рез вій­ну на Дон­ба­сі, її ке­рів­ни­цтво ви­сло­ви­ло го­тов­ність вча­сно по­да­ти те­пло і га­ря­чу воду.

Дні­про­пе­тровськ по­ки не отри­мав лі­мі­тів на газ, без яко­го не мо­жна за­пу­сти­ти ко­тель­ні

Про­те не­за­ба­ром ви­яви­лось, що ко­му­наль­не під­при­єм­ство, яке за­йма­є­ться по­ста­ча­н­ням те­пло­но­сія в бу­дин­ки, не по­спі­ша­ло від­кри­ва­ти за­слін­ки. На шквал дзвін­ків у ме­рію і обу­ре­ні ви­слов­лю­ва­н­ня мі­стян у со­ці­аль­них ме­ре­жах, чи­нов­ни­ки впер­то від­мов­чу­ва­ли­ся. У цей час ке­рів­ни­цтво Дні­про­пе­тров­ська за­йма­ло­ся ви­бо­ра­ми. За по­са­ду ме­ра пі­шли бо­ро­ти­ся в.о. мі­сько­го го­ло­ви Га­ли­на Бу­лав­ка і її пер­ший за­сту­пник Ана­то­лій Круп­ський. Га­ли­на Іл­лів­на пред­став­ляє пар­тію «Наш край», а Ана­то­лій Фе­до­ро­вич— «Ві­дро­дже­н­ня». На­га­да­є­мо, з ре­є­стра­ці­єю кан­ди­да­тів від остан­ньої по­лі­ти­чної си­ли ви­ни­кли ве­ли­кі про­бле­ми.

На­ре­шті, вра­хо­ву­ю­чи на­пру­же­ну об­ста­нов­ку, в.о. мі­сько­го го­ло­ви про­ве­ла прес-кон­фе­рен­цію, на якій спро­бу­ва­ла по­ясни­ти зво­лі­ка­н­ня з по­ча­тком опа­лю­валь­но­го се­зо­ну. За її сло­ва­ми, не­зва­жа­ю­чи на прохо­ло­дну по­го­ду спо­сте­рі­га­є­ться тен­ден­ція до під­ви­ще­н­ня тем­пе­ра­ту­ри на ву­ли­ці. Окрім то­го, за­че­ка­ти із вві­мкне­н­ням опа­ле­н­ня ні­би­то про­сять... са­мі ме­шкан­ці мі­ста, оскіль­ки бо­я­ться отри­ма­ти ве­ли­кі ра­хун­ки.

Не­за­ба­ром з’ясу­ва­ло­ся, що Дні­про­пе­тровськ по­ки що не отри­мав лі­мі­тів на газ, без яко­го не мо­жна за­пу­сти­ти ко­тель­ні. За газ не­об­хі­дно здій­сни­ти по­пе­ре­дню опла­ту, а за від­су­тно­сті віль­них обі­го­вих ко­штів не­об­хі­дно узя­ти кре­ди­ти. Лі­мі­та­ми ра­ні­ше за­ймав­ся пер­ший за­сту­пник мі­сько­го го­ло­ви Ана­то­лій Круп­ський. Про­те він сам скли­кав прес-кон­фе­рен­цію і зви­ну­ва­тив... ке­рів­ни­цтво мі­ста у зри­ві опа­лю­валь­но­го се­зо­ну. «Це про­во­ка­ція, спла­но­ва­на за­зда­ле­гідь. За­зда­ле­гідь бу­ло уми­сно роз­по­ря­дже­н­ням Бу­лав­ки усу­ну­то з по­са­ди за­сту­пник ме­ра, який за­йма­є­ться ЖКГ. Сьо­го­дні їхні за­яви свід­чать про те, що все ро­би­ться за­для то­го, щоб зі­рва­ти опа­лю­валь­ний се­зон: по­ча­ток се­зо­ну і своє­ча­сну по­да­чу те­пла», — за­явив А. Круп­ський.

Утім, і до цьо­го хо­ди­ли чу­тки, що в ке­рів­ни­цтві мі­ста не­має зго­ди. Оскіль­ки Г. Бу­лав­ка офіційно пе­ре­бу­ває в пе­ред­ви­бор­ній від­пус­тці, ви­ко­ну­ва­ти обов’яз­ки мі­сько­го го­ло­ви по­чав Ві­та­лій Мар­ха­сін, не­що­дав­но по­нов­ле­ний за рі­ше­н­ням су­ду на по­са­ді ке­рів­ни­ка спра­ва­ми мі­ськра­ди. За йо­го під­пи­сом з’яви­ло­ся роз­по­ряд- же­н­ня про звіль­не­н­ня А.Круп­сько­го у зв’яз­ку з чин­ні­стю за­ко­ну «Про очи­ще­н­ня вла­ди». На мі­сце А.Круп­сько­го при­зна­чи­ли Вадима Ше­ба­но­ва, ще одно­го кан­ди­да­та в ме­ри, звіль­не­но­го влі­тку з по­са­ди ке­ру­ю­чо­го спра­ва­ми мі­ськра­ди. Про­те Ана­то­лій Фе­до­ро­ви­чне роз­гу­бив­ся і по­яснив, що лю­стра­ція на ньо­го не по­ши­рю­є­ться. По­ки що він на «лі­кар­ня­но­му» че­рез трав­му, отри­ма­ну ко­лись на хо­кей­но­му матчі. Хто те­пер є справ­жньою вла­дою в Дні­про­пе­тров­ську, хто ко­му на­чаль­ник, хто за­кон­ний, а хто ні — мі­стя­ни не здо­га­ду­ю­ться. По­при те, що те­пло ми­ну­лим ви­хі­дни­ми по­сту­по­во по­ча­ло з’яв­ля­ти­ся в окре­мих мі­кро­ра­йо­нах Дні­про­пе­тров­ська, си­ту­а­ція ви­да­є­ться до­сить за­гроз­ли­вою. Ма­буть, най­гір­ше во­на скла­да­є­ться для ме­шкан­ців ра­йо­ну, при­ле­гло­го до ра­ке­тно-ко­смі­чно­го «Пів­ден­ма­шу». За­вод, по­збав­ле­ний тра­ди­цій­них за­мов­лень, пе­ре­бу­ває у фі­нан­со­во­му ко­ла­псі. Ще влі­тку ДТЕК обл­енер­го че­рез ве­ли­че­зні бор­ги обме­жи­ла по­да­чу еле­ктри­ки на пів­ден­ма­шів­ські об’єкти. Се­ред них і за­вод­ська ко­тель­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.