Кре­ди­то­ри най­біль­шо­го ви­ро­бни­ка яєць в Укра­ї­ні схва­ли­ли ре­стру­кту­ри­за­цію

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Най­біль­ший в Укра­ї­ні ви­ро­бник яєць агро­хол­динг «Аван­гард», чиї акції про­да­ю­ться на Лон­дон­ській фон­до­вій бір­жі, отри­мав по­пе­ре­дню зго­ду по­над 86% три­ма­чів йо­го облі­га­цій 2010 року пе­ре­не­сти ви­пла­ту $200 міль­йо­нів з жов­тня 2015 на жов­тень 2018 року. «Ми ма­є­мо безпрецедентну для рин­ку підтримку кре­ди­то­рів, які ба­чать пер­спе­кти­ву в ком­па­нії... «Аван­гард» отри­мує зго­ду аб­со­лю­тної біль­шо­сті три­ма­чів облі­га­цій на ре­стру­кту­ри­за­цію при па­дін­ні опе­ра­цій­них і фі­нан­со­вих по­ка­зни­ків че­рез втра­ту істо­тних акти­вів і рин­ків Кри­му, ча­сти­ни До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей, а та­кож че­рез па­ді­н­ня ку­пі­вель­ної спро­мо­жно­сті лю­дей, спро­во­ко­ва­не ін­фля­ці­єю, яка ви­кли­ка­на де­валь­ва­ці­єю ва­лю­ти. Це свід­чить про ви­со­кий рі­вень до­ві­ри кре­ди­то­рів до ком­па­нії», — роз­по­вів ма­жо­ри­тар­ний акціо­нер ком­па­нії Олег Ба­хма­тюк.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.