Укра­ї­на і Поль­ща на­ро­щу­ють га­зо­ву спів­пра­цю

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Укра­ї­на і Поль­ща за­вер­ши­ли під­го­тов­ку те­хні­ко-еко­но­мі­чно­го об­ґрун­ту­ва­н­ня (ТЕО) бу­дів­ни­цтва га­зо­во­го ін­тер­кон­не­кто­ра між кра­ї­на­ми, по­ві­до­мив на­чаль­ник від­ді­лу зв’яз­ків з гро­мад­ські­стю та пре­сою ПАТ «Укр­транс­газ» Ма­ксим Бє­ляв­ський. «Пов­ні­стю ре­а­лі­зу­ва­ти да­ний про­ект сто­ро­ни пла­ну­ють 2020 року. Тру­бо­про­від — це ча­сти­на Пів­ні­чно-Пів­ден­но­го га­зо­во­го ко­ри­до­ру», — ска­зав він. За да­ни­ми ком­па­нії, 9 жов­тня пред­став­ни­ка­ми «Укр­транс­га­зу» і поль­ською Gaz-System за­вер­ши­ли ро­бо­ту над ТЕО. Во­но бу­де ви­ко­ри­ста­но як осно­ва для прийня­т­тя подаль­ших ухвал для роз­ви­тку транскор­дон­них по­ту­жно­стей транс­пор­ту­ва­н­ня га­зу між кра­ї­на­ми. Га­зо­вий ін­тер­кон­не­ктор Поль­ща — Укра­ї­на вклю­ча­ти­ме бу­дів­ни­цтво ма­гі­страль­но­го га­зо­про­во­ду «Гер­ма­но­ви­чі — поль­сько­укра­їн­ський кор­дон» дов­жи­ною 1,5 км. те­ри­то­рі­єю Поль­щі і «Біль­че-Во­ли­ця — укра­їн­сько-поль­ський кор­дон» дов­жи­ною 110 км. те­ри­то­рі­єю Укра­ї­ни. Окрім то­го, на те­ри­то­рії Поль­щі бу­де по­бу­до­ва­но ком­пре­сор­ну стан­цію «Стра­хо­ци­на», га­зо­ви­мі­рю­валь­ну стан­цію і від­тин­ки га­зо­го­ну «Гер­ма­но­ви­чі — Стра­хо­ци­на», «Стра­хо­ци­на — По­гор­ська Во­ля», «По­гор­ська Во­ля — Твор­зен» і «Тво­ров — Твор­зен». «Основ­на ме­та об’єд­на­н­ня поль­ської та укра­їн­ської га­зо­транс­порт­них си­стем — за­без­пе­че­н­ня мо­жли­во­сті для збіль­ше­н­ня об­ся­гів ім­пор­ту га­зу до Укра­ї­ни з Єв­ро­пи че­рез Поль­щу, а та­кож за­без­пе­че­н­ня мо­жли­во­сті збе­рі­га­н­ня єв­ро­пей­сько­го га­зу в під­зем­них схо­ви­щах га­зу Укра­ї­ни. Га­зо­транс­порт­ні си­сте­ми ма­ють бу­ти мо­дер­ні­зо­ва­ні, як це ви­зна­че­но в ТЕО, для збіль­ше­н­ня про­пу­скної спро­мо­жно­сті з Поль­щі до Укра­ї­ни до 21,9 міль­йо­нів ку­бі­чних м. га­зу на до­бу (близь­ко 8 мі­льяр­дів ку­бі­чних м. на рік), а та­кож для збіль­ше­н­ня мо­жли­во­сті транс­пор­ту­ва­н­ня га­зу з Укра­ї­ни до Поль­щі при­бли­зно 19,2 міль­йо­на ку­бі­чних м. на до­бу (близь­ко 7 мі­льяр­дів ку­бі­чних м. на рік)», — за­зна­ча­ють у прес-слу­жбі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.