Атом­ни­ки за­ла­зять у бор­ги

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Дер­жав­не під­при­єм­ство «НАЕК «Енер­го­атом» має на­мір за­лу­чи­ти в дер­жав­но­го Оща­дбан­ка муль­ти­ва­лю­тну по­нов­лю­ва­ну кре­ди­тну лі­нію екві­ва­лен­том 500 міль­йо­нів гри­вень. Згі­дно з ого­ло­ше­н­ням ком­па­нії у «Ві­сни­ку дер­жав­них за­ку­пі­вель», да­та акце­пту — 15 жов­тня 2015 року, кін­це­вий тер­мін під­пи­са­н­ня кре­ди­тної уго­ди — 10 листопада. Вар­тість об­слу­го­ву­ва­н­ня кре­ди­тної лі­нії ста­но­ви­ти­ме 214 міль­йо­нів 917 ти­ся­чгри­вень (без ПДВ), фі­нан­су­ва­н­ня пла­ну­є­ться за­лу­чи­ти тер­мі­ном на один рік. «Енер­го­атом» є опе­ра­то­ром усіх чо­ти­рьох ді­ю­чих АЕС Укра­ї­ни. Ек­сплу­а­тує 15 енер­го­бло­ків, осна­ще­них во­до-во­дя­ни­ми енер­ге­ти­чни­ми ре­акто­ра­ми за­галь­ною вста­нов­ле­ною еле­ктри­чною по­ту­жні­стю 13,835 ГВт.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.