Би­тва між Евою та Бе­а­тою

Мі­халь КОБОСКО — про осо­бли­во­сті пар­ла­мент­ських ви­бо­рів у Поль­щі

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

25 жов­тня в Поль­щі від­бу­ду­ться пар­ла­мент­ські ви­бо­ри. Го­лов­на бо­роть­ба, як і під час пре­зи­дент­ських пе­ре­го­нів, роз­гор­та­є­ться між дво­ма ве­ле­тня­ми поль­ської по­лі­ти­ки: пар­ті­єю екс-прем’єра Яро­сла­ва Ка­чин­сько­го (бра­та-бли­зню­ка за­ги­бло­го в авіа­ка­та­стро­фі під Смо­лен­ськом 10 кві­тня 2010 пре­зи­ден­та Поль­щі Ле­ха Ка­чинь­сько­го) кон­се­рва­тив­ної «Пра­во і спра­ве­дли­вість» (ПіС) і прав­ля­чої про­тя­гом остан­ніх во­сьми ро­ків лі­бе­раль­ної пар­тії «Гро­ма­дян­ська пла­тфор­ма» (ПО). Що ха­ра­ктер­но бо­роть­ба роз­гор­та­є­ться між дво­ма жін­ка­ми: чин­ним прем’єр-мі­ні­стром Евою Ко­пач, яка очо­лює «Гро­ма­дян­ську пла­тфор­му» та Бе­а­тою Ши­дло, яку лі­дер ПіС Яро­слав Ка­чинь­ський ви­брав офі­цій­ною осо­бою пар­ла­мент­ської кам­па­нії пар­тії кан­ди­да­том на пост прем’єра. Ці­ка­во, що Об’єд­на­ні лі­ві та­кож по­ста­ви­ли на жін­ку — но­вим лі­де­ром со­ці­ал­де­мо­кра­тів ста­ла Бар­ба­ра Но­ва­цька.

До ре­чі, впер­ше в но­ві­тній істо­рії Поль­щі на­пе­ре­до­дні пар­ла­мент­ських ви­бо­рів прой­де те­ле­ду­ель двох жі­нок. Те­ле­де­ба­ти «Бе­а­та Ши­дло — Ева Ко­пач. Роз­мо­ва про Поль­щу» від­бу­ду­ться вве­че­рі 19 жов­тня і бу­дуть транс­лю­ва­ти­ся про­від­ни­ми те­ле­ка­на­ла­ми TVP1, TVP INFO і TVN24.

«День» звер­нув­ся до Ди­ре­кто­ра Вро­цлав­сько­го гло­баль­но­го фо­ру­му при Атлан­ти­чній Ра­ді США Мі­ха­ля КОБОСКО з про­ха­н­ням про­ко­мен­ту­ва­ти пар­ла­мент­ські ви­бо­ри у Поль­щі і роз­по­ві­сти, що сто­їть на ко­ну на цих ви­бо­рах, і чим во­ни від­рі­зня­ю­ться від по­пе­ре­дніх пре­зи­дент­ських та пар­ла­мент­ських ви­бо­рів, і чим по­ясню­є­ться по­пу­ляр­ність кон­се­рва­тив­ної пар­тії Яро­сла­ва Ка­чинь­сько­го.

— Ці ви­бо­ри ду­же ва­жли­ві в Поль­щі, мо­жли­во на­віть най­ва­жли­ві­ші ви­бо­ри за ба­га­то ро­ків. Від пре­зи­дент­ських ці ви­бо­ри від­рі­зняє те, що згі­дно з кон­сти­ту­ці­єю Поль­щі пов­но­ва­же­н­ня пре­зи­ден­та до­сить обме­же­ні, він ке­рує поль­ськи­ми зброй­ни­ми си­ла­ми, і має сло­во у зов­ні­шній по­лі­ти­ці. Але він не має ве­ли­ко­го впли­ву на по­лі­ти­чний і пар­ла­мент­ський про­цес, окрім пра­ва на­кла­да­ти ве­то на пев­ні за­ко­но­про­е­кти.

Справ­жня вла­да у Поль­щі на­ле­жить прем’єр-мі­ні­стру і йо­го/її Ка­бі­не­ту. Са­ме то­му над­зви­чай­но ва­жли­во до­сяг­ти пе­ре­ва­жної біль­шо­сті у Сей­мі, ни­жньої па­ла­ти Пар­ла­мен­ту. З 2007 року, дов­гі ро­ки поль­ської су­ча­сної істо­рії, кра­ї­ною пра­ви­ла по­лі­ти­чна пар­тія Гро­ма­дян­ська пла­тфор­ма (ПО). Сім ро­ків під ке­рів­ни­цтвом прем’єр-мі­ні­стра До­наль­да Ту­ска, і ми­ну­лий рік під ке­рів­ни­цтвом Еви Ко­пач, яка зайня­ла йо­го мі­сце пі­сля то­го, як Туск по­ки­нув офіс, став­ши пре­зи­ден­том Єв­ро­пей­ської Ради.

Спо­ча­тку ПО бу­ла лі­бе­раль­ною пар­ті­єю. З пли­ном ча­су во­на на­бли­зи­ла­ся до цен­трист­ських по­зи­цій, на­по­ля­га­ю­чи на біль­шій уча­сті дер­жа­ви в еко­но­мі­ці, і за­ли­ша­ю­чись до­сить кон­се­рва­тив­ною в де­яких со­ці­аль­них пи­та­н­нях. Що не змі­ни­ло­ся, то це про-єв­ро­пей­ські на­строї в пар­тії та уря­ді. Не­що­дав­но це від­обра­зи­ло­ся у то­му, як прем’єр-мі­ністр Ко­па­чпід­три­ма­ла ідею ЄС за­про­си­ти ти­ся­чі бі­жен­ців до Поль­щі.

— Чо­му Гро­ма­дян­ська пла­тфор­ма про­грає ці ви­бо­ри, бе­ру­чи до ува­ги той факт, що під її ке­рів­ни­цтвом в еко­но­мі­ці Поль­щі спо­сте­рі­га­є­ться зро­ста­н­ня, в той час як у біль­шо­сті ін­ших еко­но­мік Єв­ро­пи від­бу­ва­лось па­ді­н­ня?

— Схо­же, по­ля­ки сто­ми­ли­ся і за­ну­дьгу­ва­ли від прав­лі­н­ня ПО. Пар­тія те­пер діє не так плав­но, як за ча­сів го­ло­ву­ва­н­ня Ту­ска, Прем’єр-мі­ністр Ко­па­чна­ба­га­то менш ха­ри­зма­ти­чна, і не має справ­жньо­го впли­ву се­ред пар­тій­ної елі­ти. До то­го ж, ПО бу­ла за­мі­ша­на у низ­ці скан­да­лів та справ, що зна­чно змен­ши­ло кіль­кість го­ло­сів під час опи­ту­вань. Від­по­від­но до остан­ніх да­них, на 25 жов­тня ПО опи­ни­ться десь на де­сять від­со­тків го­ло­сів по­за­ду пар­тії «Пра­во і Спра­ве­дли­вість», очо­лю­ва­ної Яро­сла­вом Ка­чинь­ським.

— Що за­раз пред­став­ляє со­бою пар­тія «Пра­во і Спра­ве­дли­вість»? Чо­му во­на за­раз та­ка по­пу­ляр­на у Поль­щі, чи, го­во­ря­чи іна­кше, чо­му біль­шість по­ля­ків зби­ра­є­ться го­ло­су­ва­ти за цю по­лі­ти­чну си­лу?

— Пар­тія «Пра­во і Спра­ве­дли­вість» — єди­на аль­тер­на­ти­ва ПО в су- ча­сній поль­ській по­лі­ти­ці. Всі ін­ші пар­тії ві­ді­гра­ють не­зна­чну роль, вклю­ча­ю­чи пар­тію се­лян — Поль­ську се­лян­ську пар­тію, і Об’єд­на­ну пар­тію лі­вих. «Пра­во і Спра­ве­дли­вість» вже пра­ви­ла у Поль­щі з 2005 по 2007 ро­ки. Ве­ли­кий плюс ці­єї пар­тії в її ха­ри­зма­ти­чно­му лі­де­рі — Яро­сла­ві Ка­чинь­сько­му. До то­го ж, він ду­же кон­се­рва­тив­ний ка­то­ли­цький по­лі­тик, на­ба­га­то більш про­а­ме­ри­кан­ський, аніж про-єв­ро­пей­ський. Ка­чин­ський сер­йо­зно на­ла­што­ва­ний про­ти Ро­сії, осо­бли­во пі­сля то­го, як йо­го брат­бли­знюк, Лех, тра­гі­чно за­ги­нув під час авіа­ка­та­стро­фи під Смо­лен­ськом у 2010 ро­ці. «Пра­во і Спра­ве­дли­вість» пред­став­ляє на­ціо­на­лі­сти­чний під­хід, під­три­мує ідею силь­но роз­ду­то­го дер­жав­но­го апа­ра­ту, і зна­чною мі­рою за­лу­че­на в управ­лі­н­ня еко­но­мі­кою. Істо­ри­чна по­лі­ти­ка «Пра­ва і Спра­ве­дли­во­сті» зо­се­ре­дже­на на про­слав­лен­ні позитивних сто­рін поль­ської істо­рії та ве­ли­чі.

Не див­но, що ве­ли­ка кіль­кість по­ля­ків ві­рять у цю вер­сію те­пе­рі­шньо­го і ми­ну­ло­го. При­хиль­ни­ки пар­тії «Пра­во і Спра­ве­дли­вість» ві­рять у те, що прав­ля­ча пар­тія ПО зра­ди­ла кра­ї­ну і на­шу на­ціо­наль­ну гор­дість, зро­бив­ши Поль­щу ве­ли­кою мі­рою за­ле­жною від рі­шень ЄС і на­ших сто­сун­ків з Ні­меч­чи­ною.

— Якої по­лі­ти­ки що­до ЄС та­Укра - їни слід очі­ку­ва­ти від Поль­щі, якщо ця пар­тія ви­грає ви­бо­ри, і Бе­а­та Ши­дло ста­не прем’єр-мі­ні­стром? Чи ста­не Яро­слав Ка­чинь­ський ди­кту­ва­ти умо­ви Бе­а­ті Ши­дло і Ан­джею Ду­ді?

— З бо­ку Ка­чинь­сько­го бу­ло ду­же ро­зум­ним хо­дом, но­мі­ну­ва­ти Ан­джея Ду­ду на кан­ди­да­ту­ру пре­зи­ден­та. В той час, як опи­ту­ва­н­ня, про­ве­де­ні на по­ча­тку цьо­го року, чі­тко вка­зу­ва­ли на пе­ре­мо­гу ді­ю­чо­го пре­зи­ден­та Бро­ні­сла­ва Ко­мо­ров­сько­го, Ду­да на­по­ле­гли­во пра­цю­вав, по­ка­зав ам­бі­ції, ди­на­мізм і су­ча­сний під­хід під час ве­сня­ної кам­па­нії. Зре­штою, це при­не­сло йо­му пе­ре­мо­гу на трав­не­вих пре­зи­дент­ських ви­бо­рах. Ка­чинь­ський має на­мір по­вто­ри­ти цей сце­на­рій на ви­бо­рах у жов­тні. За­мість то­го, щоб ви­су­ну­ти свою кан­ди­да­ту­ру на пост май­бу­тньо­го прем’єр-мі­ні­стра, він ви­су­нув кан­ди­да­ту­ру Бе­а­ти Ши­дло, за­сту­пни­ка лі­де­ра пар­тії. Ідея Ка­чинь­сько­го — жін­ка про­ти ін­шої жін­ки, прем’єр-мі­ні­стра Еви Ко­пач.

Сьо­го­дні за­ли­ша­є­ться не­зро­зумі­лим, чи ма­ти­ме шанс май­бу­тній прем’єр-мі­ністр за­ли­ша­ти­ся не­за­ле­жним і ро­зі­гра­ти вла­сні кар­ти. Чи бу­де во­на до­сить ло­яль­ною до Ка­чинь­сько­го. Чи Ка­чинь­ський ста­не не­кон­сти­ту­цій­ним гла­вою кра­ї­ни. У Поль­щі ще не бу­ло та­ко­го до­сві­ду.

Що сто­су­є­ться схі­дної по­лі­ти­ки, мо­же­те бу­ти впев­не­ни­ми, що Ка­чинь­ський і йо­го пар­тія за­ли­ша­ти­му­ться ан­ти­ро­сій­ськи­ми у сво­їй ри­то­ри­ці. Однак, за­ли­ша­є­ться пи­та­н­ня, як блок «Пра­во і Спра­ве­дли­вість» по­ве­де­ться у сто­сун­ках Поль­щі з Укра­ї­ною. «Пра­во і Спра­ве­дли­вість» — це пар­тія, що ке­ру­є­ться істо­рі­єю, а істо­рія — чи ін­тер­пре­та­ція істо­рії — рі­зни­ться в Поль­щі та Укра­ї­ні. В Поль­щі по­си­ле­н­ня куль­ту Бан­де­ри в Укра­ї­ні ви­кли­кає змі­ша­ні по­чу­т­тя.

— Чи ма в ра цію Ада м Мі­хнік, ко­ли ка­зав ще пе­ред по­ча­тком дру­го­го ту­ру пре­зи­дент­ських ви­бо­рів, що на Поль­щу че­ка­ють тем­ні дні, тоб­то на­тя­кав на те, що ви­бір Ду­ди — по­га­ний ви­бір для Поль­щі? Що ви на­це ска­же­те?

— Ще за­над­то ра­но го­во­ри­ти, що на Поль­щу че­ка­ють тем­ні дні. Що сто­су­є­ться пре­зи­ден­та Ду­ди, йо­го пла­ни тре­ба пов’яза­ти з пла­на­ми на пе­ре­о­бра­н­ня че­рез п’ять ро­ків. Йо­го пе­ре­мо­га на пре­зи­дент­ських ви­бо­рах за­хо­пи­ла Поль­щу зне­на­цька. Але те­пер йо­му час по­чи­на­ти бу­ду­ва­ти вла­сний блок, якщо він і справ­ді спо­ді­ва­є­ться на пе­ре­о­бра­н­ня. А це озна­чає, що йо­му слід гра­ти не­за­ле­жно від йо­го вла­сної пар­тії і від йо­го на­став­ни­ка Ка­чинь­сько­го.

Що сто­су­є­ться пар­ла­мент­ських ви­бо­рів, то всі ва­рі­ан­ти ще за­ли­ша­ю­ться в грі. «Пра­во і Спра­ве­дли­вість» мо­же ви­гра­ти ви­бо­ри, але не на­стіль­ки, щоб по­чи­на­ти фор­му­ва­ти свій вла­сний ка­бі­нет. Мо­же ста­ти­ся так, що ПО спро­бує сфор­му­ва­ти ко­а­лі­цію з трьох чи чо­ти­рьох пар­тій, з ме­тою зу­пи­ни­ти «Пра­во і Спра­ве­дли­вість». Хай там як, а з 1989 року поль­ська по­лі­ти­ка ще ні­ко­ли не бу­ла на­стіль­ки не­пев­ною і хи­ткою, як в на­ші дні.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.