Те­а­траль­ні сю­же­ти й порт­ре­ти

Den (Ukrainian) - - Культура - Оль­га ГОЛИНСЬКА, му­зи­ко­зна­вець

21 жов­тня у Цен­трі ім. Ле­ся Кур­ба­са в Ки­є­ві ві­до­мий ми­сте­цтво­зна­вець із Хар­ко­ва Оле­ксандр Че­па­лов пред­став­ля­ти­ме но­ву книж­ку та відкриє ав­тор­ську фо­то­ви­став­ку

«Те­а­траль­ная бес­сон­ни­ца в ле­тнюю но­чь» — так він на­звав своє те­а­траль­не есе. Книж­ка, об­ся­гом 408 сто­рі­нок, по­ба­чи­ла світ у хар­ків­сько­му ви­дав­ни­цтві «Зо­ло­тые стра­ни­цы». У ній мі­стя­ться ви­бра­ні пра­ці О. Че­па­ло­ва при­бли­зно за 40 ро­ків твор­чої ді­яль­но­сті. З кіль­кох ти­сяч опу­блі­ко­ва­них ра­ні­ше текс­тів ві­ді­бра­но близь­ко 150 — в основ­но­му ті, щ о окре­слю­ють за­галь­не ко­ло ін­те­ре­сів ав­то­ра й най­кра­ще ха­ра­кте­ри­зу­ють мін­ли­ві про­це­си сві­то­вої та ві­тчи­зня­ної куль­ту­ри кін­ця ХХ — по­ча­тку ХХI ст. Тут і по­до­ро­жі по фе­сти­ва­лях, те­а­трах і кон­цер­тних за­лах різ- них кра­їн — Ав­стрії, Ні­меч­чи­ни, Фран­ції, Нор­ве­гії, Ве­ли­ко­бри­та­нії, Ро­сії, Іта­лії, Сін­га­пу­ру, Ізра­ї­лю, Пор­ту­га­лії, США та ін­ших, — і спо­га­ди про вчи­те­лів і дру­зів, і сто­рін­ки істо­рії те­а­тру та Хар­ків­сько­го те­а­тру опе­ри і ба­ле­ту, і ре­цен­зії на ви­ста­ви, і роз­ду­ми про до­лі ре­жи­се­рів і акто­рів, зокре­ма Ле­ся Кур­ба­са, Все­во­ло­да Ме­єр­холь­да, Ро­ма­на Чер­ка­ши­на і Юлію Фо­мі­ну та ін­ших. Є ці­ка­ві ма­те­рі­а­ли про пи­сьмен­ни­ків і по­е­тів. Окре­мий роз­діл від­ве­де­но зір­кам сві­то­во­го кі­не­ма­то­гра­фа, де з-по­між ін­ших зу­стрі­ча­є­мо іме­на Кур­та Рас­се­ла, Ву­ді Ал­ле­на, Юрія Іл­лєн­ка, П’єра Рі­ша­ра, Жа­на-По­ля Бель­мон­до, Оле­ся Са­ні­на, Мі­лен Де­мон­жо, Але­на Де­ло­на.

Окрім про­бле­ма­ти­ки те­а­тру і кі­но, чи­ма­ло сто­рі­нок книж­ки при­свя­че­но му­зи­ці — ком­по­зи­то­рам, ви­ко­нав­цям, му­зи­чним ви­ста­вам та фе­сти­ва­лям. Це, зокре­ма, Ва­лен­тин Бі­бік, На­тан Ра­хлін, Дми­тро Шо­ста­ко­вич, Клав­дія Шуль­жен­ко, Кши­штоф Пен­де­ре­цький, Мсти­слав Ро­стро­по­вич, Іри­на Ар­хи­по­ва, Еміль Гі­лельс, Во­ло­ди­мир Край­нєв, Дюк Ел­лінг­тон, Ел­тон Джон, Джордж Майкл, Бу­лат Оку­джа­ва, Ва­хтанг Кі­ка­бі­дзе, Ан­дрій Ма­ка­ре­вич і ба­га­то-ба­га­то ін­ших, а та­кож фе­сти­ва­лі — «Червона ру­та», «Хар­ків­ські асам­блеї» то­що.

У ви­дан­ні ро­змі­ще­ні як ар­хів­ні, так і су­ча­сні фото ав­то­ра, які до­пов­ню­ють лі­то­пис ми­сте­цьких по­дій озна­че­но­го пе­рі­о­ду в рі­зних кра­ї­нах. Пе­ре­дмо­ву до ви­да­н­ня на­пи­сав го­ло­ва НСТД Лесь Та­нюк, а пі­сля­мо­ву — по­пу­ляр­ний хо­ре­о­граф Ра­ду По­клі­та­ру.

У На­ціо­наль­но­му цен­трі ім. Ле­ся Кур­ба­са ша­ну­валь­ни­ки те­а­тру змо­жуть по­зна­йо­ми­ти­ся і з ін­ши­ми книж­ка­ми Че­па­ло­ва — «За­пи­ски «при­зра­ка опе­ры»» і «Су­дьба пе­ре­сме­шни­ка, или Но­вые странс­твия Фра­кас­са» та ви­пу­ска­ми жур­на­лу «Та­нец в Украи­не и ми­ре», який ви­дає як го­лов­ний ре­да­ктор Оле­ксандр Іва­но­вич.

У се­ре­ду вве­че­рі на сце­ні Ки­їв­сько­го те­а­тру дра­ми і ко­ме­дії на Лі­во­му бе­ре­зі Дні­пра гля­да­чі по­ба­чать мю­зикл, по­став­ле­ний за п’єсою «Пой, Ло­ла, пой!» Олександра Че­па­ло­ва, де го­лов­ну роль зір­ки пор­то­во­го ка­ба­ре ви­ко­нає мо­ло­да, та­ла­но­ви­та актри­са і спів­а­чка Окса­на Жда­но­ва.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.