Джон КЕЙСІК,

кан­ди­дат у пре­зи­ден­ти від Ре­спу­блі­кан­ської пар­тії:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

Укра­ї­на по­тре­бує і за­слу­го­вує під­трим­ки з бо­ку Спо­лу­че­них Шта­тів та Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу для то­го, щоб по­си­ли­ти її пра­гне­н­ня до мі­цних від­но­син із За­хо­дом і до­по­мог­ти ефе­ктив­но бо­ро­ни­тись від сил, які хо­чуть її ро­зі­рва­ти на шма­тки, а та­кож по­сла­ти силь­ний си­гнал Ро­сії, що її зро­ста­ю­чий екс­пан­сіо­нізм не бу­де допу­ще­ний. А це озна­чає, що Укра­ї­на має отри­ма­ти аме­ри­кан­ську до­по­мо­гу, зокре­ма ле­таль­ну зброю, яку во­на про­сить, щоб її зброй­ні си­ли мо­гли за­хи­сти­ти­ся про­ти тан­ків та ін­шої бро­не­те­хні­ки, які пря­му­ють з Ро­сії

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.