Укра­їн­ський на­род – фан­та­сти­чно ба­га­тий

Післясмак дру­го­го се­зо­ну про­е­кту Ukrainian Fashion Week «ВИ­ТО­КИ»

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, фото Ар­те­ма СЛІПАЧУКА, «День»

Вдру­ге на Ukrainian Fashion Week бу­ло пред­став­ле­но про­ект, який утвер­джує дум­ку «укра­їн­ський на­род — фан­та­сти­чно ба­га­тий» — «ВИ­ТО­КИ».

«Ко­ли цей про­ект ство­рю­вав­ся — це був су­ціль­ний ек­спе­ри­мент, ма­буть. А те­пер усі че­ка­ють йо­го втре­тє!», — го­во­рить прес-се­кре­тар Ukrainian Fashion Week Ін­га Вишневська.

Адже те, що вже над­зви­чай­но скла­дно по­ба­чи­ти аби­де, і зна­хо­ди­ться ни­ні у при­ва­тних ко­ле­кці­ях, зав­дя­ки зу­си­л­лям де­кіль­кох іні­ці­а­тив­ним та твор­чим лю­дям, де­кіль­ка со­тень го­стей UFW змо­гли по­ба­чи­ти у не­ді­лю на по­ді­у­мі. А от со­тні ти­сяч, зав­дя­ки ЗМІ, зокре­ма «Дню», що ви­сту­пив го­лов­ним ме­діа-пар­тне­ром, мо­жуть те­пер ба­чи­ти на со­тнях фо­то­гра­фій та ві­део­ре­пор­та­жах.

Ре­чі зі сво­їх при­ва­тних ко­ле­кцій для по­ка­зу в п’ ятий день Ukrainian Fashion Week на­да­ли Юрій Мель­ни­чук, Во­ло­ди­мир Щи­бра, Оле­на Скри­пка, Лю­дми­ла Сів­це­ва-Климчук, Ігор Пе­ре­вер­тнюк, На­та­лія Ча­ба­нюк, Ві­та­лій Про­во­лов­скій, Бо­г­дан Пе­три­чук, Оле­ксандр Во­ло­во­дов­ський, сім’я Афа­на­сьє­вих і Ган­на Яро­вен­ко.

Ці вбра­н­ня пе­ре­жи­ли не одне сто­лі­т­тя, ча­сти­на з них бу­ли ре­став­ро­ва­ні, але ви­гля­да­ють одна­ко­во сві­жо, еле­ган­тно, пра­кти­чно і ви­шу­ка­но...

Без сум­ні­ву біль­шість обра­зів одна­ко­во акту­аль­но ви­гля­да­ти­муть на па­нян­ках і з XXI сто­лі­т­тя. На­при­клад, до­бре ві­до­ма мо­дни­цям спі­дни­ця-«олі­вець». Уя­віть, на­віть со­тню ро­ків то­му укра­їн­ки зна­ли толк в най­жі­но­чні­шо­му фа­со­ні ці­єї де­та­лі гар­де­ро­бу. А блу­за­топ, яка роз­ши­ря­є­ться від гру­дей — річ, яка зна­хо­ди­ться по­за трен­дом вже де­кіль­ка мо­дних се­зо­нів. Зву­чить смі­шно, але — факт: улю­бле­ні укра­їн­кам блу­зи з ши­ро­ки­ми ру­ка­ва­ми сьо­го­дні вже у Chloe називають бо­хо-ши­ком, а у нас — «по­вер­не­н­ням до ви­то­ків».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.