ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1677 — на­ро­див­ся Ста­ні­слав Ле­щин­ський, поль­ський ко­роль (у 1704—1711 рр. та у 1733—1734 рр.), який орі­єн­ту­вав­ся на швед­сько­го мо­нар­ха Кар­ла ХІІ, зго­дом на Фран­цію. Ав­тор книж­ки «Віль­ний го­лос, що за­без­пе­чує сво­бо­ду» (1733), де дав про­гра­му ре­форм Ре­чі По­спо­ли­тої. З усіх поль­ських ко­ро­лів прожив най­дов­ше — 88 ро­ків і 4 мі­ся­ці.

1803 — се­нат США ра­ти­фі­ку­вав ку­пів­лю Лу­ї­зі­а­ни (ни­ні — один іза­ме­ри­кан­ських шта­тів) у На­по­ле­о­на Бо­на­пар­та.

1865 — мі­сцем пе­ре­бу­ва­н­ня Уря­ду Ка­на­ди за­твер­дже­но От­та­ву.

1868 — у Ки­є­ві ство­ре­но пер­ший в Укра­ї­ні при­ва­тний к омер­цій­ний банк.

1891 — ухва­ле­но Ер­фурт­ську про­гра­му Со­ці­ал- де­мо­кра­ти­чної пар­тії Ні­меч­чи­ни, яка ви­зна­чи­ла ідей­ні за­са­ди єв­ро­пей­ської со­ці­ал-де­мо­кра­тії у ХХ сто­річ­чі.

1929 — ЦК ВКП(б) офіційно про­го­ло­сив курс на су­ціль­ну ко­ле­кти­ві­за­цію.

1944 — від­був­ся пер­ший бо­йо­вий ви­літ япон­ських ка­мі­ка­дзе — пі­ло­тів­смер­тни­ків (зя­пон­ської це сло­во пе­ре­кла­да­є­ться як « бо­же­ствен­ний ві­тер»).

1947 — Ко­мі­сія зроз слі­ду­ва­н­ня ан­ти­а­ме­ри­кан­ської ді­яль­но­сті по­ча­ла слу­ха­н­ня що­до про­ни­кне­н­ня ко­му­ні­стів до Гол­лі­ву­ду.

1953 — у США ви­йшов у світ кла­си­чний про­ро­чий ро­ман ви­зна­чно­го фан­та­ста Рея Бре­дбе­рі (1920— 2012) « 451 гра­дус за Фа­рен­гей­том». 1984 — по­мер Поль Ді­рак, зна­ме­ни­тий ан­глій­ський фі­зик, один із твор­ців кван­то­вої те­о­рії по­ля, ко­тра спра­ви­ла зна­чний вплив на роз­ви­ток на­у­ки. На­ро­див­ся 1902 р. Ла­у­ре­ат Но­бе­лів­ської пре­мії зфіз ики 1933 року.

1994 — по­мер Сер­гій Бон­дар­чук, ви­да­тний ра­дян­ський кі­но­ре­жи­сер та актор, ро­дом зУкра­ї­ни ( « Та­рас Шев­чен­ко » , «До­ля лю­ди­ни», «Вій­на і мир»), на­ро­дний ар­тист СРСР. На­ро­див­ся 1920 р.

1984 р.

1953 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.