Ма­ри­на ЩЕРБЕНКО, фа­ле­рист, арт-ку­ра­тор, ку­ра­тор про­е­кту «ВИ­ТО­КИ:

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

—Я в за­хва­ті від лю­дей, з яки­ми познайомилась зав­дя­ки про­е­кту «Ви­то­ки». Ма­рі­чка Кві­тка, Юрій Мель­ни­чук, Лю­дми­ла Сів­це­ва-Климчук та ін­ші пра­цю­ють над тим, щоб не да­ти нам за­бу­ти, щоб збе­рег­ти зна­н­ня про зви­чаї, тра­ди­ціі, обря­ди, одяг, на­ро­дну твор­чість, щоб нам бу­ло що пе­ре­да­ти ді­тям й ону­кам. З ве­ли­кою лю­бов’ю, сма­ком і за­хо­пле­н­ням бу­ло під­го­тов­ле­но по­каз укра­їн­сько­го на­ро­дно­го ко­стю­му в Ви­то­ках. Одяг й аксе­су­а­ри бу­ло зі­бра­но по шма­то­чкам з при­ва­тних та музейних ко­ле­кцій, де­я­кі де­та­лі ко­стю­му бу­ло від­нов­ле­но. Са­ме ці лю­ди та їхня ро­бо­та да­ють нам ро­зу­мі­н­ня, що на­ро­дна твор­чість є ва­го­мим дже­ре­лом зба­га­че­н­ня на­шої на­ціо­наль­ної куль­ту­ри.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.