Мiсто двох фрон­тiв

Не­зва­жа­ю­чи на мо­дер­ні­зо­ва­ну «шир­ку», «бру­дні те­хно­ло­гії» і адмін­ре­сурс, по­стмай­дан­на Укра­ї­на все ще має шанс зу­пи­ни­ти но­вий на­ступ «кла­но­вої си­сте­ми»

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Ви­бо­ри цьо­го року озна­ме­но­ва­ні низ­кою но­вих тен­ден­цій, які сут­тє­во від­рі­зня­ють їх від по­пе­ре­дніх. Але вар­то за­зна­чи­ти той факт, що, як і ра­ні­ше, по­лі­ти­кум так і не сфор­му­вав іде­о­ло­гі­чної пла­тфор­ми. Тоб­то лю­дям до­сі про­по­ну­ють без­ліч по­пу­ліст­ських га­сел із апе­ля­ці­єю до по­вер­хо­вих ре­фле­ксій та «роз­кру­че­ні» облич­чя. При цьо­му одні­єю з го­лов­них осо­бли­во­стей ни­ні­шніх ви­бо­рів є спро­ба пе­ре­фар­бу­ва­ти ста­рі «ре­гіо­наль­ні» про­е­кти під но­ві брен­ди, які у сво­їй пе­ред­ви­бор­чій ри­то­ри­ці ви­ко­ри­сто­ву­ють про­ра­хун­ки ни­ні­шньої вла­ди. Так са­мо по­мі­тно, що де­я­кі пред­став­ни­ки зга­да­них ре­гіо­на­лів на­ма­га­ю­ться прой­ти че­рез на­чеб­то па­трі­о­ти­чні пар­тії. То­му яскра­ві при­кла­ди, ко­ли від про­пре­зи­дент­сько­го про­е­кту «Со­лі­дар­ність» ра­зом із фрон­то­ви­ка­ми і уда­рів­ця­ми йдуть ті, хто фа­кти­чно спон­со­ру­вав те­ро­ри­стів. Ута­ко­му ра­зі під­ви­щу­є­ться роз­гу­бле­ність ви­бор­ця, що ли­ше по­си­лює апа­тію до са­мо­го ви­бор­чо­го про­це­су. Не мо­жна не за­бу­ва­ти та­кож про те, що цьо­го ра­зу у ви­бо­рах не бра­ти­ме участь ве­ли­ка кіль­кість пе­ре­се­лен­ців, які не ма­ють про­пи­ски на віль­ній те­ри­то­рії.

При цьо­му на­віть на звіль­не­ній те­ри­то­рії ви­ни­кла си­ту­а­ція, ко­ли про­ве­де­н­ня ви­бо­рів мо­же не від­бу­ти­ся. На­при­клад, за­сту­пник го­ло­ви ЦВК Ан­дрій Магера за­явив, що у зв’яз­ку з ве­ли­кою кіль­кі­стю по­ру­шень пе­ред­ви­бор­чо­го про­це­су в Ма­рі­у­по­лі єди­ним пра­виль­ним рі­ше­н­ня бу­де їхнє ска­су­ва­н­ня. У свою чер­гу екс­пер­ти за­зна­ча­ють: якщо вла­да пі­де на та­кий крок, він по­ста­вить під сум­нів вза­га­лі мо­жли­вість про­ве­де­н­ня ви­бо­рів у зо­ні АТО. А це мо­же бу­ти при­чи­ною зри­ву мін­сько­го про­це­су. В Ки­є­ві з цьо­го при­во­ду про­во­ди­ться низ­ка акцій акти­ві­стів, які про­те­сту­ють про­ти зри­ву ви­бо­рів у Ма­рі­у­по­лі. Кіль­ка со­тень акти­ві­стів від «УКРО­Пу» і Ра­ди­каль­ної пар­тії ви­ма­га­ють від го­ло­ви ЦВК Михайла Охен­дов­сько­го не втру­ча­тись у ви­бор­чий про­цес.

На­га­да­є­мо, що в Ма­рі­у­по­лі з са­мо­го по­ча­тку ви­бор­ча ко­мі­сія пе­ре­бу­ва­ла на те­ри­то­рії під­при­єм­ства «Ме­тін­вест», який на­ле­жить Рі­на­ту Ахме­то­ву. Біль­ше то­го, без­кон­троль­но бу­ло на­дру­ко­ва­но бю­ле­те­ні (їхня кіль­кість не­ві­до­ма) в ти­по­гра­фії, що так са­мо на­ле­жить зга­да­но­му олі­гар­хо­ві та на якій до то­го дру­ку­ва­ли­ся се­па­ра­тист­ські ма­те­рі­а­ли. Усе це уне­мо­жли­ви­ло про­ве­де­н­ня че­сних ви­бо­рів. Са­ме то­му пред­став­ни­ка­ми БПП бу­ли ви­су­ну­ті ви­мо­ги про скли­ка­н­ня ін­шої ко­мі­сії, пе­ре­нос її міс- та дис­ло­ка­ції та пе­ред­ру­ку­ва­н­ня бю­ле­те­нів, що мо­же від­су­ну­ти про­ве­де­н­ня ви­бо­рів із 25 жов­тня на пі­зні­ший строк. «Якщо бю­ле­те­ні бу­де пе­ред­ру­ко­ва­но, то­ді мо­же сто­я­ти пи­та­н­ня про че­сні ви­бо­ри, — ко­мен­тує си­ту­а­цію «Дню» жур­на­ліс­тка Ган­на Мур­ли­кі­на з Ма­рі­у­по­ля. — Адже «Ме­тін­вест» із са­мо­го по­ча­тку на­по­ля­гав на то­му, щоб бю­ле­те­ні дру­ку­ва­ли­ся в їхній ти­по­гра­фії са­ме для то­го, щоб за­без­пе­чи­ти га­ран­тію ви­гра­шу кан­ди­да­та в ме­ри від Оп­по­бло­ку».

Вар­то за­зна­чи­ти, що й очіль­ни­ки До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей кіль­ка ра­зів ви­слов­лю­ва­ли сум­нів що­до мо­жли­во­сті нор­маль­но­го про­ве­де­н­ня ви­бо­рів у цих ре­гіо­нах з низ­ки при­чин і, зокре­ма, вна­слі­док не­мо­жли­во­сті га­ран­ту­ва­ти без­пе­ку гро­ма­дян. Що­прав­да, до­свід про­ве­де­н­ня то­рі­шніх пар­ла­мент­ських ви­бо­рів на цих те­ри­то­рі­ях до­во­дить, що оби­дві сто­ро­ни кон­флі­кту в та­кі дні до­три­му­ю­ться пе­ре­мир’я. При­клад Ма­рі­у­по­ля до­во­дить, що жи­те­лі при­найм­ні цьо­го мі­ста го­то­ві від­сто­ю­ва­ти пра­во го­ло­су. Пі­сля звіль­не­н­ня від бо­йо­ви­ків і фа­кти­чно пер­ма­нен­тно­го пе­ре­бу­ва­н­ня під за­гро­зою чер­го­вої агре­сії Крем­ля, бо­роть­ба за мо­жли­вість зро­би­ти свій ви­бір ста­ла дру­гим фрон­том для ма­рі­у­поль­ців.

Сьо­го­дні ми про­дов­жу­є­мо «пе­ред­ви­бор­чу екс­кур­сію» ре­гіо­на­ми. До ува­ги — огляд із Во­ли­ні. Оде­щи­ни, Хар­ків­щи­ни та За­кар­па­т­тя.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.