«Обман дов­жи­ною в жи­т­тя»

Пі­сля три­рі­чної пе­ре­р­ви ан­шла­го­ва ви­ста­ва по­вер­ну­ла­ся в афі­шу Ки­їв­сько­го те­а­тру дра­ми і ко­ме­дії на лі­во­му бе­ре­зі Дні­пра

Den (Ukrainian) - - День України - Оле­на БО­ГО­МА­ЗО­ВА

З’явив­шись на афі­ші те­а­тру 2012 року, ви­ста­ву «Обман дов­жи­ною в жи­т­тя» в по­ста­нов­ці Ка­те­ри­ни Сте­пан­ко­вої бу­ло те­пло прийня­то гля­да­ча­ми. Про­те, на жаль, во­на про­йшла ли­ше шість ра­зів. Че­рез сер­йо­зну трав­му, отри­ма­ну ви­ко­нав­цем го­лов­ної ро­лі Ахте­мом Се­ї­та­бла­є­вим на зйом­ках філь­му «Хай­тар­ма», те­атр зму­ше­ний був при­пи­ни­ти її по­каз. І ось 27 жов­тня пі­сля три­рі­чної пе­ре­р­ви на сце­ні зно­ву від­бу­де­ться «чо­ло­ві­ча роз­мо­ва» — так по­зна­че­но жанр ви­ста­ви «Обман дов­жи­ною в жи­т­тя».

В осно­ві ви­ста­ви — по­вість «По­двій­не прі­зви­ще» Ді­ни Ру­бі­ної, яку кри­ти­ки називають одним із силь­них про­за­ї­ків су­ча­сно­сті і куль­то­вим пи­сьмен­ни­ком «ро­сій­сько­мов­но­го Ізра­ї­лю». До ре­чі, Ді­на Ру­бі­на, яку з Укра­ї­ною пов’ язує ро­до­ве ко­рі­н­ня, в бе­ре­зні цьо­го року з ве­ли­ким успі­хом ви­сту­па­ла в Ки­є­ві з ав­тор­ським кон­цер­том, а в сво­їх ін­терв’ю рі­зним ви­да­н­ням не­о­дно­ра­зо­во ви­слов­лю­ва­ла щи­ру підтримку Укра­ї­ні та її на­ро­до­ві.

По­вість Д.Ру­бі­ної ін­сце­но­ва­на К.Сте­пан­ко­вою — це ро­дин­на дра­ма, епі­гра­фом для якої мо­гли б слу­гу­ва­ти хре­сто­ма­тій­ні сло­ва Л.Тол­сто­го: «Усі ща­сли­ві ро­ди­ни схо­жі одна на одну, ко­жна не­ща­сли­ва ро­ди­на не­ща­сли­ва по-сво­є­му». Гля­да­чі ста­нуть свід­ка­ми істо­рії ко­ха­н­ня, зра­ди і ба­тьків­ської від­да­но­сті, яку роз­ка­за­но з обез­збро­ю­ю­чою щи­рі­стю. Якщо об­ста­ви­ни зму­шу­ють чо­ло­ві­ка пі­ти вбік і по­сту­пи­ти­ся мі­сцем му­жа і ба­тька ін­шо­му, все одно, ко­ли-не­будь йо­му до­ве­де­ться шу­ка­ти від­по­віді на не­про­сті за­пи­та­н­ня. З чи­їм же си­ном він зу­стрі­не­ться за 10 ро­ків: сво­їм чи чу­жим?.. А як при­зна­ти­ся ко­ха­но­му си­но­ві, що не ти, а той, ін­ший чо­ло­вік і муж йо­го ма­те­рі, і є йо­го ба­тько?.. І хо­ча у ви­ста­ві основ­не мі­сце по­сі­дає істо­рія вза­є­мин ба­тька з си­ном, не за­ли­ша­ю­ться обіч і до­лі ін­ших її уча­сни­ків.

В онов­ле­ній вер­сії ви­ста­ви Ка­те­ри­на Сте­пан­ко­ва де­що змі­ни­ла ре­жи­сер­ський малюнок. Але склад ви­ко­нав­ців за­ли­шив­ся тим са­мим, за ви­ня­тком ро­лі си­на-під­лі­тка Ти­му­ра — Ві­та­лія Са­лія, який по­мі­тно по­до­ро­слі­шав, за­мі­нить мо­ло­дий актор Оле­ксандр Пі­ску­нов. В ро­лі Ба­тька гля­да­чі по­ба­чать ві- до­мо­го кі­но­ре­жи­се­ра, ар­ти­ста і те­ле­ве­ду­чо­го Ахте­ма Се­ї­та­бла­є­ва.

Ін­ших ді­йо­вих осіб ви­ко­на­ють ар­ти­сти: Ана­ста­сія Ки­ре­є­ва, Сві­тла­на Ор­ли­чен­ко і Ан­дрій Мо­стрен­ко.

ФОТО ЄВ­ГЕ­НІЯ ЧЕКАЛІНА

«ОБМАН...» — ЦЕ ІСТО­РІЯ КО­ХА­Н­НЯ, ЗРА­ДИ І БА­ТЬКІВ­СЬКОЇ ВІД­ДА­НО­СТІ, РОЗКАЗАНА ЗІ ЩИ­РІ­СТЮ, ЯКА ОБЕЗЗБРОЮЄ. НА ФОТО — АНА­СТА­СІЯ КИ­РЕ­Є­ВА (МА­ТИ) Й АХТЕМ СЕ­Ї­ТА­БЛА­ЄВ (БА­ТЬКО)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.