Не при­зна­че­ний, а ви­бра­ний

Впер­ше в істо­рії Уні­вер­си­те­ту ім. Та­ра­са Шев­чен­ка оби­ра­ли ке­рів­ни­ка. Ним став... Ле­о­нід Гу­бер­ський

Den (Ukrainian) - - День України - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

По­над дві ти­ся­чі го­ло­сів на­брав у ви­бор­чих пе­ре­го­нах Ле­о­нід Гу­бер­ський, який ке­рує На­ціо­наль­ним уні­вер­си­те­том ім. Та­ра­са Шев­чен­ка з 2008 року. На­га­да­є­мо, що від­по­від­но до но­во­го за­ко­ну про ви­щу осві­ту ке­рів­ни­ків ви­шів те­пер не при­зна­ча­ють « звер­ху » , а оби­ра­ють. З-по­між ше­сти кан­ди­да­тів пе­ре­мо­гу здо­був чин­ний ре­ктор. Для по­рів­ня­н­ня: йо­го най­ближ­чі су­пер­ни­ки Оле­ксандр Го­луб та Ана­то­лій Кон­вер­ський на­бра­ли 353 та 296 го­ло­сів від­по­від­но. Ще троє уча­сни­ків ви­бор­чих пе­ре­го­нів — усьо­го по кіль­ка де­ся­тків го­ло­сів. Як по­ві­дом­ляє Цен­траль­на ви­бор­ча ко­мі­сія із про­ве­де­н­ня ви­бо­рів ре­кто­ра, на ше­сти діль­ни­цях взя­ли участь 3054 осо­би, що ста­но­вить 80,4% від за­галь­ної кіль­ко­сті ви­бор­ців уні­вер­си­те­ту.

Пред­став­ни­ки від МОН за­яви­ли, що ви­бо­ри від­бу­ли­ся згі­дно з нор­ма­ми за­ко­но­дав­ства та ста­ту­ту уні­вер­си­те­ту, з до­три­ма­н­ня про­це­ду­ри та­єм­но­го го­ло­су­ва­н­ня. УЦВК на­го­ло­шу­ють, що впер­ше в істо­рії ви­шу ре­кто­ра оби­ра­ла уні­вер­си­тет­ська спіль­но­та. Ви­бо­ри ре­кто­ра у ба­га­тьох мо­мен­тах на­га­ду­ва­ли ви­бо­ри по­лі­ти­чні: з кан­ди­да­та­ми на по­са­ду ре­кто­ра та їхні­ми пе­ред­ви­бор­чи­ми про­гра­ма­ми, із зу­стрі­ча­ми кан­ди­да­тів зі сту­ден­та­ми та ви­кла­да­ча­ми, з ви­бор­чи­ми діль­ни­ця­ми та ви­бор­чою ко­мі­сі­єю, що бе­ре­ться за ор­га­ні­за­цію всі­єї про­це­ду­ри.

Сту­дент­ська ж спіль­но­та актив­но ін­фор­му­ва­ла про пе­ре­біг ви­бо­рів у ви­ші ще з ве­ре­сня, ко­ли з’ яви­лось роз­по­ря­дже­н­ня МОН про обра­н­ня ре­кто­ра. На сто­рін­ці у « Фейс­бу­ці » « Ше­ва­пил» акти­ві­сти пи­са­ли, що са­ме пе­ред ви­бо­ра­ми з’ яви­лась уні­вер­си­тет­ська га­зе­та на­кла­дом п’ ять ти­сяч при­мір­ни­ків, що кіль­ка­сот ви­кла­да­чів уза­га­лі не змо­жуть про­го­ло­су­ва­ти, бо їх не­має у спи­сках ви­бор­ців. Кан­ди­да­ти за­яв­ля­ли про пе­ре­шко­джа­н­ня з бо­ку ЦВК ве­сти агі­та­цій­ну кам­па­нію, до­хо­ди­ло на­віть до ба­наль­но­го зри­ва­н­ня пла­ка­тів. Та­кож ви­ни­ка­ли пе­ре­шко­ди під час ор­га­ні­за­ції зу­стрі­чей зі сту­дент­ством де­яких кан­ди­да­тів. Схо­же, що си­сте­ма обра­н­ня ре­кто­рів у тих ви­шах, де є актив­на сту­дент­ська чи на­у­ко­ва спіль­но­та, про­су­ва­є­ться зі скри­пом.

— Ім­пле­мен­та­ція за­ко­ну про ви­щу осві­ту від­бу­ва­є­ться важ­ко, зокре­ма і нор­ма про ви­бо­ри у ви­ші, — ко­мен­тує Оль­га СТРЕЛЮК, ке­рів­ник осві­тніх про­грам Гро­мад­ської ме­ре­жі «Опора». — Якщо є про­гре­сив­ні на­вчаль­ні за­кла­ди або про­гре­сив­ні їх пра­ців­ни­ки, про­ре­кто­ри чи осо­би, що хо­чуть ба­ло­ту­ва­тись і ба­чать, що для них це мо­жли­вість щось змі­ни­ти, мо­жуть бу­ти у ви­бор­чій кам­па­нії свої осо­бли­во­сті. Усе за­ле­жить від кон­кре­тних кан­ди­да­тів та від адмі­ні­стра­ції ви­що­го на­вчаль­но­го за­кла­ду. Утих ви­шах, де зви­кли бра­ти від­по­від­аль­ність на се­бе і не че­ка­ти, що ска­же Мі­ні­стер­ство осві­ти й на­у­ки, це лег­ше від­бу­ва­є­ться. Гро­мад­ські спо­сте­рі­га­чі мо­жуть бу­ти при­су­тні­ми без­по­се­ре­дньо під час го­ло­су­ва­н­ня, у нас був та­кий до­свід у рів­нен­сько­му ви­ші, але в ін­ших ви­пад­ках із ін­ши­ми ви­бо­ра­ми все від­бу­ва­є­ться не під час го­ло­су­ва­н­ня, а за­дов­го до то­го, ко­ли три­ває агі­та­ція, кан­ди­да­ти пред­став­ля­ють свої про­гра­ми. То­му ко­ли при­су­тні спо­сте­рі­га­чі, во­ни фі­ксу­ють, що ви­бо­ри від­бу­ва­ю­ться че­сно та про­зо­ро.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.