Роз­по­віді про 105 за­ги­блих во­ї­нів

У Лу­цьку пред­ста­ви­ли дру­ге ви­да­н­ня книж­ки «Во­лин­ський Пан­те­он: Схід-2014»

Den (Ukrainian) - - День України - На­та­лія МАЛІМОН, «День», Луцьк

Ві­до­мо­сті з від­кри­тих ін­фор­ма­цій­них дже­рел свід­чать, що Во­лин­ська область у спів­від­но­шен­ні чи­сла за­ги­блих під час не­ого­ло­ше­ної вій­ни на схо­ді Укра­ї­ни до кіль­ко­сті на­се­ле­н­ня очо­лює сум­ний спи­сок обла­стей із най­біль­ши­ми вій­сько­ви­ми втра­та­ми. Ко­ли у кві­тні ав­то­ри збір­ни­ка «Во­лин­ський Пан­те­он» Оле­ксандр Дем’янюк та Ген­на­дій Гулько пред­став­ля­ли йо­го пер­ше ви­да­н­ня, то у ньо­му мі­сти­ли­ся роз­по­віді про 94 за­ги­блих во­ли­нян. А ни­ні тут вже роз­по­віді про 105 во­ї­нів, за­ги­блих 2014 року. А за­га­лом ци­фра втрат Во­ли­ні, ра­зом з 2015 ро­ком, ста­но­вить май­же 150 осіб.

Книж­ку «Во­лин­ський Пан­те­он» пред­став­ле­но у Во­лин­сько­му кра­є­знав­чо­му музеї. Бо це вже на­ша, хоч і пе­чаль­на, але істо­рія. Во­дно­час ана­ліз роз­по­від­ей про за­ги­блих свід­чить, що ця не­ого­ло­ше­на вій­на — то вій­на не всьо­го су­спіль­ства, а окре­мої йо­го ча­сти­ни. Не­має у спи­сках за­ги­блих во­ли­нян ді­тей і ро­ди­чів мі­сце­во­го істе­блі­шмен­ту як вла­дно­го, так і по­лі­ти­чно­го. Не­ба­га­то тут бі­зне­сме­нів і пра­ців­ни­ків пре­сти­жних про­фе­сій. Якщо не вра­хо­ву­ва­ти вій­сько­вих із про­фе­сій­ним ста­ту­сом (офі­це­ри і кон­тра­ктни­ки), то біль­шість за­ги­блих во­ли­нян — це ді­ти про­сто­го сіль­сько­го і мі­сько­го на­се­ле­н­ня. Ав­то­ри ви­да­н­ня став­лять і пи­та­н­ня про стан по­пу­ля­ри­за­ції су­ча­сної вій­сько­вої ге­ро­ї­ки у за­со­бах ма­со­вої ін­фор­ма­ції се­ред мо­ло­ді й шко­ля­рів, їх ви­хо­ва­н­ня на при­кла­дах жи­т­тя та вій­сько­во­го по­дви­гу за­ги­блих во­ї­нів. Ана­ліз пу­блі­ка­цій у мі­сце­вій во­лин­ській пре­сі пе­ре­ко­нує, що фа­кти «за­будь­ку­ва­то­сті» що­до окре­мих ге­ро­їв при­та­ман­ні ба­га­тьом ра­йо­нам. Во­че­видь, не все мо­жли­ве здій­сне­но для по­пу­ля­ри­за­ції їх ге­ро­ї­чних вчин­ків мі­сце­вою вла­дою, бі­бліо­те­чни­ми пра­ців­ни­ка­ми, пе­да­го­гі­чни­ми ко­ле­кти­ва­ми шкіл тих на­се­ле­них пун­ктів, де про­жи­ва­ли за­ги­блі во­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.