400-рі­чні до­ка­зи – на дні во­до­схо­ви­ща

Ні­ко­поль­ські кра­є­знав­ці зна­йшли Ба­зав­лу­цьку Січ

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим РИЖКОВ, «День» Дні­про­пе­тровськ

Південь Дні­про­пе­тров­щи­ни — край, де бу­ли роз­та­шо­ва­ні фор­те­ці та по­се­ле­н­ня за­по­рож­ців. І цей факт під­твер­дже­но ві­до­мо­стя­ми ар­хе­о­ло­гії. Не­що­дав­но пред­став­ни­ки на­у­ко­вої ча­сти­ни Ні­ко­поль­сько­го кра­є­знав­чо­го му­зею зна­йшли до­ка­зи роз­та­шу­ва­н­ня Ба­зав­лу­цької Сі­чі на те­ри­то­рії се­ла Ка­пу­лів­ка. Про свою зна­хід­ку по­шу­ков­ці роз­по­ві­ли жур­на­лі­стам під час прес-кон­фе­рен­ції. За­сту­пник ди­ре­кто­ра кра­є­знав­чо­го му­зею Ми­ро­слав Жу­ков­ський осо­би­сто за­ймав­ся те­о­ре­ти­чним об­ґрун­ту­ва­н­ням по­шу­ку мі­сця Ба­зав­лу­цької Сі­чі і брав участь у до­слі­дже­н­нях на мі­сце­во­сті. Екс­пе­ди­ція скла­да­ла­ся із пра­ців­ни­ків на­у­ко­вої ча­сти­ни кра­є­знав­чо­го му­зею, до яких при­єд­на­ли­ся кра­є­знав­ці. Во­ни роз­по­від­а­ють, що ба­га­то ча­су ви­тра­ти­ли на під­го­тов­ку до екс­пе­ди­ції, і це се­бе ви­пра­вда­ло. Бо бу­ло зна­йде­но пе­ре­кон­ли­ві свід­че­н­ня про мі­сце­зна­хо­дже­н­ня Ба­зав­лу­цької Сі­чі. Ста­ро­вин­на ко­за­цька під­ко­ва та шля­пка ко­ра­бель­но­го цвя­ха пер­шої по­ло­ви­ни XVII ст., а та­кож уламки ке­ра­мі­ки — ось до­ка­зи, які 400 ро­ків про­ле­жа­ли на дні Ка­хов­сько­го во­до­схо­ви­ща в ра­йо­ні се­ли­ща Ка­пу­лів­ка. Са­ме во­ни свід­чать про те, що на­при­кін­ці XVI — на по­ча­тку XVII сто­лі­т­тя на цьо­му мі­сці був острів в усті рі­чки Ба­зав­лук, на яко­му ба­зу­ва­лась Січ. При­су­тні ма­ли змо­гу на вла­сні очі по­ба­чи­ти ці ар­те­фа­кти й від­чу­ти по­дих ко­за­цької до­би.

Кра­є­знав­ці об­сте­жи­ли су­хо­діл та при­бе­ре­жну зо­ну за до­по­мо­гою ехо­ло­та. Ста­ро­жи­ли роз­по­від­а­ють, що ра­ні­ше на­пів­за­то­пле­ний острів бу­ло ви­дно над по­верх­нею во­до­схо­ви­ща. За­раз до­во­ди­ться об­сте­жу­ва­ти ті мі­сця, що на мі­ли­ні. За сло­ва­ми Ми­ро­сла­ва Жу­ков­сько­го, хо­ча три Сі­чі, які пе­ре­бу­ва­ли на те­ри­то­рії Ні­ко­поль­щи­ни, за­то­пле­ні Ка­хов­ським во­до­схо­ви­щем, але дві ще за­ли­ша­ю­ться і да­ють про­стір для подаль­шої ро­бо­ти. Осо­бли­во з цьо­го року, ко­ли мі­ська ра­да ухва­ли­ла пер­спе­ктив­ну Про­гра­му з роз­ви­тку ту­ри­зму і збе­ре­же­н­ня куль­тур­ної спад­щи­ни.

Ні­ко­поль хо­че від­но­ви­ти свій істо­ри­чний ста­тус, що­би на дер­жав­но­му рів­ні бу­ло ви­зна­че­но 1639 рік як да­ту за­сну­ва­н­ня пер­шої геть­ман­ської сто­ли­ці. На за­галь­но­мі­сько­му рів­ні бу­ло за­по­ча­тко­ва­но ко­за­цьке свя­то на честь обра­н­ня Бо­г­да­на Хмель­ни­цько­го геть­ма­ном Вій­ська За­по­різь­ко­го, яке те­пер ста­не тра­ди­цій­ним. Для шко­ля­рів від­бу­ду­ться пі­зна­валь­ні екс­кур­сії мі­сця­ми ко­за­цької сла­ви Ні­ко­по­ля й бу­дуть ви­да­ні по­сі­бни­ки з істо­рії ко­за­цько­го краю то­що.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.