Укра­ї­на ні­ко­ли не про­си­ла За­хід во­ю­ва­ти від її іме­ні

В ін­те­ре­сах Аме­ри­ки зрів­ня­ти шан­си в га­лу­зі вій­сько­вих те­хно­ло­гій, які є у роз­по­ря­джен­ні Ки­є­ва та Мо­скви

Den (Ukrainian) - - День Планети - Хер­ман ПІРХНЕР Хер ман ПІР Х НЕР — пре зи - дент Аме ри кансь кої Ра ди з пи­тань зов­ні­шньої по­лі­ти­ки у Ва шин г то ні. Не що дав но він по вер нув ся пі сля дев’ яти - ден­ної мі­сії в Укра­ї­ні.

Ті, хто ви­сту­пає про­ти без­опла­тно­го на­да­н­ня чи про­да­жу обо­рон­ної зброї Укра­ї­ні, дав­но об­грун­ту­ва­ли свої ар­гу­мен­ти на про­сто­му при­пу­щен­ні: бу­дья­кий рі­вень до­по­мо­ги, що на­да­ва­ти­ме За­хід, бу­де обов’яз­ко­во пе­ре­ви­ще­ний ро­сій­ською вій­сько­вою еска­ла­ці­єю. До то­го ж во­ни за­пев­ня­ють, що Укра­ї­на ва­жли­ві­ша для Ро­сії, аніж для Спо­лу­че­них Шта­тів. Однак по­мил­ка цьо­го ар­гу­мен­ту по­ля­гає в то­му про­сто­му фа­кті, що Укра­ї­на на­ба­га­то ва­жли­ві­ша для укра­їн­ців, аніж для ро­сі­ян, — вра­хо­ву­ю­чи зна­чну кіль­кість укра­їн­ців, що є ро­сій­сько­мов­ни­ми та/або етні­чни­ми ро­сі­я­на­ми.

Не­зру­чна прав­да по­ля­гає в то­му, що ро­сій­ський пре­зи­дент Во­ло­ди­мир Пу­тін був зму­ше­ний обма­ню­ва­ти свій вла­сний на­род що­до при­ро­ди вій­ни йо­го уря­ду про­ти Укра­ї­ни і справ­жньої кіль­ко­сті за­ги­блих там ро­сі­ян. От чо­му укра­їн­ські де­мон­стран­ти не по­ки­ну­ли ки­їв­ський Май­дан у лю­то­му 2014 року, на­віть пі­сля то­го, як снай­пер­ські сна­ря­ди вби­ли де­ся­тки лю­дей (подія, що пе­ре­кон­ли­во за­до­ку­мен­то­ва­на у но­во­му до­ку­мен­таль­но­му філь­мі ком­па­нії Netflix, «Зи­ма у во­гні»). От чо­му не­пі­дго­то­ва­ні та ду­же по­га­но озбро­є­ні укра­їн­ці ки­ну­ли­ся зу­пи­ня­ти ке­ро­ва­не й спон­со­ро­ва­не Ро­сі­єю за­хо­пле­н­ня те­ри­то­рій схі­дних обла­стей Укра­ї­ни — Лу­ган­ської та До­не­цької. От чо­му укра­їн­ська ар­мія, що по­сту­по­во по­кра­щує свою боє­зда­тність, на­ра­хо­вує по­над дві­сті ти­сяч сол­да­тів, що пе­ре­бу­ва­ють на дій­сній вій­сько­вій слу­жбі і про­ти­сто­ять мо­сков­ським си­лам; і то­му во­лон­тер­ські ор­га­ні­за­ції з усі­єї Укра­ї­ни за­без­пе­чу­ють хар­ча­ми, одя­гом і ме­ди­чною до­по­мо­гою ці вій­ська. І на­ре­шті, от чо­му, при­найм­ні по­ки що, Мо­сква ви­зна­чи­ла­ся, що ці­на подаль­шої агре­сії в Укра­ї­ні за­над­то ви­со­ка, і то­му до­три­му­є­ться до­мов­ле­но­стей про при­пи­не­н­ня во­гню.

Але пе­ре­мир’я не по­вер­не не­спра­ве­дли­во ві­ді­бра­ні в Укра­ї­ни Крем­лем те­ри­то­рії. А та­кож не від­дасть Ро­сії та її со­ю­зни­кам-се­па­ра­ти­стам усі ті те­ри­то­рії, що во­ни жа­да­ють за­гар­ба­ти. Са­ме то­му ні­хто в Укра­ї­ні на­справ­ді не ві­рить у те, що за­тиш­шя у бо­йо­вих ді­ях оста­то­чне. Пев­ною мі­рою, укра­їн­ці всіх верств су­спіль­ства пе­ре­ко­на­ні, що Ро­сія по­но­вить бо­йо­ві дії, щоб ві­ді­бра­ти в Укра­ї­ни те, що не змо­гла отри­ма­ти шля­хом по­лі­ти­чних пе­ре­го­во­рів.

Щоб під­ви­щи­ти шан­си на за­хист і по­вер­не­н­ня сво­їх те­ри­то­рій, Укра­ї­на спо­ді­ва­є­ться й на­да­лі під­ні­ма­ти ці­ну ко­жної но­вої ата­ки Ро­сії, а та­кож збіль­ши­ти вар­тість три­ва­лої мо­сков­ської оку­па­ції ча­стин Лу­ган­ської і До­не­цької обла­стей.

Уряд укра­їн­сько­го Пре­зи­ден­та Пе­тра По­ро­шен­ка за­пу­стив три­ва­лий (і успі­шний) про­цес по­лі­пше­н­ня тренування і екі­пі­ру­ва­н­ня укра­їн­ських вій­сько­вих. Кра­ще осна­ще­н­ня по­сту­по­во зна­хо­дить шлях в Укра­ї­ну, адже усе біль­ше і біль­ше кра­їн на­прав­ля­ють сво­їх спе­ці­а­лі­стів на до­по­мо­гу укра­їн­ським бо­йо­вим ве­те­ра­нам, які тре­ну­ють сво­їх спів­ві­тчи­зни­ків.

Зро­ста­н­ня вій­сько­вої по­ту­ги Укра­ї­ни ускла­дню­є­ться аси­ме­три­чни­ми пе­ре­ва­га­ми. То­му що, ко­ли Ро­сія про­дов­жить більш гли­бо­ке втор­гне­н­ня в Укра­ї­ну, во­на за­йма­ти­ме те­ри­то­рії, де жи­ве ве­ли­ка кіль­кість дру­жньо на­ла­што­ва­них до Ки­є­ва лю­дей — іде­аль­не під­ґрун­тя для ке­ро­ва­них Ки­є­вом пов­стан­ців, чиї ата­ки на ро­сій­ські вій­ська ста­нуть ко­шма­ром для Мо­скви.

Скла­дність про­блем, з яки­ми сти­кнув­ся Київ, не­ймо­вір­на, але не не­пе­ре­бор­на. З до­по­мо­гою За­хо­ду, уряд По­ро­шен­ка змо­же до­сяг­ти про­гре­су на всіх цих фрон­тах. Ця до­по­мо­га по­чи­на­є­ться з вій­сько­вої сфе­ри. Тут слід пам’ята­ти, що Укра­ї­на ні­ко­ли не про­си­ла За­хід во­ю­ва­ти від її іме­ні. Во­на ли­ше про­си­ла скром­ної до­по­мо­ги, щоб за­пов­ни­ти ту прір­ву в га­лу­зі вій­сько­вих те­хно­ло­гій, яка на да­ний мо­мент існує між нею і Ро­сі­єю.

В ін­те­ре­сах Аме­ри­ки на­да­ти цю до­по­мо­гу, і та­ким чи­ном да­ти Ки­є­ву шанс у бо­роть­бі. Якщо ми не зро­би­мо цьо­го, ми збіль­ши­мо ри­зик подаль­шої ро­сій­ської агре­сії про­ти Укра­ї­ни, а та­кож ре­а­лі­за­ції ро­сій­ських за­ду­мів у ін­ших дру­жніх кра­ї­нах, вра­хо­ву­ю­чи кра­ї­ни­чле­ни НАТО.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.