Чо­ти­ри «ню­ан­си» перемоги Трю­до

Но­во­при­зна­че­ний по­сол Укра­ї­ни в Ка­на­ді Ан­дрій ШЕВ­ЧЕН­КО: «Се­ред ка­над­ських лі­бе­ра­лів є по­ту­жне укра­їн­ське ло­бі»

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Пар­ла­мент­ські ви­бо­ри, що від­бу­ли­ся ми­ну­ло­го по­не­діл­ка в Ка­на­ді, є осо­бли­ви­ми з ба­га­тьох при­чин. По­пер­ше, во­ни про­хо­ди­ли впер­ше пі­сля змін до за­ко­но­дав­ства кра­ї­ни, згі­дно з яки­ми за­галь­ні ви­бо­ри від­бу­ва­ти­му­ться у кра­ї­ні че­рез чо­ти­ри року у тре­тій по­не­ді­лок жов­тня. Це мо­жна вва­жа­ти на­бли­же­н­ням до аме­ри­кан­ської мо­де­лі, згі­дно з якою пре­зи­дент­ські ви­бо­ри у США про­во­дя­ться в пер­ший вів­то­рок листопада в рік, ді­лі­н­ня чи­сла-по­зна­че­н­ня яко­го на чо­ти­ри не має за­ли­шку. По- дру­ге, впер­ше в істо­рії кра­ї­ни пе­ре­мо­гу на ви­бо­рах здо­бу­ла пар­тія, яка за­йма­ла тре­тє мі­сце і до то­го ж вста­но­ви­ла своє­рі­дний рекорд. Очо­лю­ва­на Джа­сті­ним Трю­до Лі­бе­раль­на пар­тія з 34 місць під­ня­лась до май­же 190, що за­без­пе­чує біль­шість у 338-мі­стно­му парламенті. А дру­ге і тре­тє мі­ся­ця зайня­ли Кон­се­рва­тив­на пар­тія і На­ро­дно-де­мо­кра­ти­чна пар­тія (НДП) від­по­від­но з 101 і 39 ман­да­та­ми. І по-тре­тє, впер­ше в ка­над­ській істо­рії на­ро­дже­на в офі­цій­ній ре­зи­ден­ції прем’ єра 24 Сас­секс Драйв лю­ди­на по­вер­та­є­ться ту­ди в яко­сті ке­рів­ни­ка уря­ду. А Джа­стін Трю­до на­ро­див­ся са­ме там на Рі­здво 43 ро­ки то­му і прожив май­же 12 ро­ків, ко­ли йо­го ба­тько П’ єр Трю­до очо­лю­вав уряд.

І в че­твер­те, 43-рі­чно­му Трю­до до­по­мо­гло те, що він ско­ри­став­ся га­слом Ба­ра­ка Оба­ми «На­дія і змі­ни » пе­ре­фра­зу­вав­ши йо­го в « Справ­жні змі­ни » . І справ­ді це спра­цю­ва­ло, бо під час опи­ту­ва­н­ня 70% ка­на­дій­ців ска­за­ли, що на­став час для змін. Фо­то­гє­ні­чний Трю­до ча­сто зби­рав ве­ли­че­зні мі­тин­ги, чим ви­кли­кав по­рів­ня­н­ня з ди­на­сті­єю Кен­не­ді та ви­бор­чи­ми кам­па­ні­я­ми Оба­ми.

І звер­та­ю­чись до сво­їх при­хиль­ни­ків пі­сля ви­зна­н­ня лі­де­ром кон­сер­ва­то­рів Сті­ве­ном Гар­пе­ром по­раз­ки, Трю­до ска­зав: ка­на­дій­ці по­сла­ли сьо­го­дні чі­ткий ме­сидж — на­став час для змін». Ми по­бо­ро­ли страх на­ді­єю, ми по­бо­ро­ли ци­нізм важ­кою пра­цею. І по­над усе, ми пе­ре­мо­гли ідею, що ка­на­дій­ці мо­жуть за­до­воль­ни­ти­ся мен­шим». А на свой сто­рін­ці Twitter новообраний прем’ єр на­пи­сав одне сло­во ан­глій­ською та фран­цузь­кою мо­ва­ми: «Го­то­вий». Тре­ба на­га­да­ти, що під час пе­ред­ви­бор­чої кам­па­нії Стівен Гар­пер пе­ре­фра­зу­вав ім’ я Джа­сті­на, яке пи­ше­ться Justin, в Just not ready, яке пе­ре­кла­да­є­ться «Ще не го­то­вий».

Що сто­су­є­ться по­лі­ти­чної кар’єри Джа­сти­на Трю­до, то во­на справ­ді ко­ро­тка, але яскра­ва. Ко­ли­шньо­го учи­те­ля та ін­стру­кто­ра зі сно­у­бор­дин­гу у 2008 ро­ці впер­ше бу­ло обра­но до пар­ла­мен­ту від Лі­бе­раль­ної пар­тії і пе­ре­о­бра­но в 2011 ро­ці. Уже то­ді в ньо­му ба­чи­ли май­бу­тньо­го лі­де­ра, але він від­мов­ляв­ся від бо­роть­би за пост ке­рів­ни­ка пар­тії. Зре­штою в 2012 ро­ці він по­го­див­ся зма­га­ти­ся за по­са­ду лі­де­ра пар­тії. Під час кам­па­нії йо­го кри­ти­ку­ва­ли за не­до­свід­че- ність і брак по­лі­ти­чної по­зи­ції, що пра­кти­чно бу­ло ви­ко­ри­ста­но і під час ни­ні­шньої пар­ла­мент­ської кам­па­нії, але він з ве­ли­че­зною пе­ре­ва­гою здо­був пе­ре­мо­гу на пар­тій­них ви­бо­рах у 2013 ро­ці.

ЯКІ «РЕ­АЛЬ­НІ ЗМІ­НИ» ПРО­ПО­НУЄ НО­ВИЙ ПРЕМ’ЄР?

Перш за все, Трю­до про­су­ва­ти - ме рі­ше­н­ня про збіль­ше­н­ня по­да­тків для ка­над­ських гро­ма­дян з до­хо дом по над 200 тис. до ла рів на рік, а та­кож зни­зить по­да­тки для се­ре­дньо­го кла­су. По-дру­ге, він по­обі цяв у ра зі об ран ня пра цю ва ти над тим, як пра­виль­но ле­га­лі­зу­ва­ти ма­ри­ху­а­ну. Він та­кож хо­че по­дво­ї­ти дер­жав­ні ви­тра­ти на ін­фра­стру­кту­ру, що спри­чи­нить «скром­ний ко рот ко стро ко вий де фі цит » для кра­ї­ни в ін­те­ре­сах при­ско­ре­н­ня ро­сту еко­но­мі­ки.

«МО­ЖЛИ­ВО, ОДНО­ГО З НО­ВО­ОБРА­НИХ ЧЛЕ­НІВ ПАР­ЛА­МЕН­ТУ УКРА­ЇН­СЬКО­ГО ПО­ХО­ДЖЕ­Н­НЯ, ПРИ­ЗНА­ЧАТЬ В КА­БІ­НЕТ МІ­НІ­СТРІВ»

Iгор БАРДИН, юрист, ди­ре­ктор Ка­над­сько-укра­їн­ської пар­ла­мент­ської про­гра­ми, То­рон­то:

«Лю­ди ска­за­ли своє сло­во і во­ни зав­жди пра­ві. Сьо­го­дні вве­че­рі ка­над­ці обра­ли Лі­бе­раль­ний уряд, який ма ти ме біль шість у пар ла - мен ті. Я ві таю но во го прем’ єр- мі - ні­стра Джа­сті­на Трю­до і ба­жаю йо­му успі хів » . Та ки ми бу ли пер ші сло­ва екс-прем’єр-мі­ні­стра Сті­ве­на Гар пе ра пі сля ви знан ня по раз ки на ви бо рах. Не вдов зі він пі шов у від став ку з по са ди лі де ра Кон сер - ва­тив­ної пар­тії Ка­на­ди.

Пе­ре­да­ча вла­ди від кон­сер­ва­то­рів і при­ве­де­н­ня до при­ся­ги но­во­го уря­ду на чо­лі з Джа­сті­ним Трю­до бу­де за­вер­ше­на про­тя­гом 2 ти­жнів.

Іду чи на ви бо ри 19 жов т ня, кон сер ва то ри ма ли уряд з яв ною біль­ші­стю ман­да­тів у парламенті. Но ва де мо кра тич на пар тія ( со ці а - лі­сти­чна пар­тія Ка­на­ди) пред­став­ля­ла со­бою офі­цій­ну опо­зи­цію, Лі­бе раль на пар тія зна хо ди лась на тре­тьо­му мі­сці з ли­ше 34 де­пу­та­та­ми у парламенті.

Пі сля цих ви бо рів Лі бе раль на пар­тія отри­ма­ла 187 місць у парламенті і по­лі­ти­чні екс­пер­ти називають її пе ре мо гу за хоп лю ю чою, а но­вий прем’єр-мі­ністр Трю­до став пер шим си ном ко лиш ньо го пре - м’ єр- мі ніс т ра, яко го бу ло об ра на на та­ку ви­со­ку по­са­ду в Ка­на­ді.

У То­рон­то три кан­ди­да­ти Лі­бе­раль­ної пар­тії бу­ло обра но до пар­ла мен ту. Це Хрис тя Фрі ланд, Бо - рис Вжес невсь кий і Юлія Дзе ро - вич. Усі во­ни троє ма­ють укра­їн­ське по­хо­дже­н­ня.

З при­хо­дом до вла­ди Лі­бе раль­ної пар тії на чо лі з Джас ті ним Трю­до, під­трим­ка Ка­на­дою Укра­ї­ни за ли ша ти меть ся та кою силь - ною, як в ча си кон сер ва тив но го уря ду Сті ве на Гар пе ра. Існує спо - ді ван ня, що, при най м ні, од но го з но во об ра них чле нів пар ла мен ту ук ра їнсь ко го по ход жен ня, бу де при­зна­че­но в Ка­бі­нет мі­ні­стрів.

«СПО­ДІ­ВА­Є­МО­СЯ, ЩО УКРА­ЇН­СЬКИЙ ГО­ЛОС У ЛІ­БЕ­РАЛЬ­НІЙ ПАР­ТІЇ БУ­ДЕ ЧУ­ТНО ТАК СА­МО ПО­ТУ­ЖНО, ЯК РА­НІ­ШЕ ЙО­ГО ЧУ­ЛИ У КОНСЕРВАТИВНІЙ»

Ан­дрій ШЕВ­ЧЕН­КО, при­зна­че­ний на по­са­ду по­сла Укра­ї­ни в Ка­на­ді, Київ:

— По-пер­ше, ми очі­ку­є­мо, що з но вим пар ла мен том і но вим Уря - дом Ка­на­да бу­де на­стіль­ки по­ту­жним стра те гіч ним пар т не ром для Укра ї ни, яким во на бу ла ра ні ше. Всі три клю­чо­ві пар­тії, які зма­га­лись на ви бо рах, во ни чіт ко за яв - ля ли про під трим ку Укра ї ни під час ви бор чої кам па нії і я ду маю, що нам за ли ша єть ся спо ді ва тись, що так бу­де і в май­бу­тньо­му.

Що сто су єть ся уря ду Гар пе ра, то сьо год ні, ду маю, той мо мент, ко ли ми як кра ї на мо же мо ска за - ти: спа си бі прем’ єр- мі ніс т ру, чиї пов­но­ва­же­н­ня за­кін­чу­є­ться, за йо­го ду­же ва­го­му підтримку Укра­ї­ні. Ме­ні зда­є­ться, що за всі ці ро­ки бу­ли на­пра­цьо­ва­ні ду­же силь­ні ме­ха­ніз ми та кої під трим ки. І Ка на да бу ла кра ї ною, яка час то пер шою про тя гу ва ла ру ки до по мо ги нам упро­довж остан­ніх двох ро­ків.

До но­во­го уря­ду у нас по­ба­жа­н­ня одне, щоб усі існу­ю­чі на­пра­цю­ван ня зміц ни ли ся і скрізь, де ми мо­же­мо ще по­кра­щи­ти чи по­си­ли­ти на шу спів пра цю, щоб це бу ло зро­бле­но.

Під час ви­бор­чої ви­бор­ної кам­па­нії май­бу­тній прем’єр-мі­ністр Трю­до го­во­рив про те, що він хо­тів би по­ду­ма­ти про но­ві ін­стру­мен­ти еко­но­мі­чної до­по­мо­ги Укра­ї­ні. А це озна­чає, що у нас мо­жуть бу­ти хо­ро­ші мо­жли­во­сті у цьо­му сен­сі. На­га­даю, що ми зов­сім не­дав­но під­пи­са­ли уго­ду про Зо­ну віль­ної тор­гів­лі з Ка­на­дою. Ме­ні зда­є­ться, що за­раз на­став час на­пов­ню­ва­ти цей до­ку­мент ре­аль­ни­ми про­е­кта­ми.

— Ви, ма­буть, зна­є­те, що ка­на­дій­ці укра­їн­сько­го по­хо­дже­н­ня ви­слов­лю­ва­лись на підтримку Гар­пе­ра і по­бо­ю­ва­лись, що по­лі­ти­ка лі­бе­ра­лів мо­же бу­ти менш про­укра­їн­ською. Що ви ска­же­те на це?

— Я чув про по­бо­ю­ва­н­ня, що уряд лі­бе­ра­лів мо­же ви­яви­тись слаб­шим, чим м’якшим що­до про­ти­дії Ро­сії і в ча­сти­ні сан­кцій. Ме­ні зда­є­ться, що є ціл­ком ві­ро­гі­дним, що ці по­бо­ю­ва­н­ня ли­ше по­бо­ю­ва­н­ня­ми за­ли­ша­ться. Я ду­маю, що нам над цим тре­ба пра­цю­ва­ти. Це но­вий уряд і, зви­чай­но, дво­сто­рон­ні сто­сун­ки ба­га­то у чо­му до­ве­де­ться ви­бу­до­ву­ва­ти з чи­сто­го ар­ку­ша. І тут є чи­сто люд­ські кон­та­кти і якісь ін­ші ме­ха­ні­зми спів­пра­ці, але при всьо­му цьо­му я не ба­чу жо­дних при­чин, чо­му Укра­ї­на не по­вин­на упу­ска­ти ці на­пра­цю­ва­н­ня, які у нас бу­ли з уря­дом Гар­пе­ра.

Я до дам, що се ред лі бе ра лів є по­ту­жне укра­їн­ське ло­бі. Сю­ди до­стат ньо до да ти Хрис тю Фрі ланд, ле ген дар на жур на ліс та, по лі тик укра­їн­сько­го по­хо­дже­н­ня, ба­га­то­рі­чний друг Укра­ї­ни. Во­на по­мі­тна фі­гу­ра в цій пар­тії. Ми спо­ді­ва­є­мось, що укра­їн­ський го­лос у Лі - бе­раль­ній пар­тії бу­де чу­тно так са­мо по­ту­жно, як ра­ні­ше йо­го чу­ли у Консервативній пар­тії.

Я сте жу за по ві дом лен ня ми сво їх ка надсь ких дру зів і вже є, що най мен ше, сім пріз вищ но вих де­пу­та­тів укра­їн­сько­го по­хо­дже­н­ня, які про­хо­дять у пар­ла­мент. Ка­на­да так вла­што­ва­на, що в її по­лі­ти ці ук ра їнсь кий чин ник зав ж ди при­су­тній і цей го­лос зав­жди є.

Слід за­зна­чи­ти, що те­ма Укра­ї­ни в цій ви­бор­чій кам­па­нії бу­ла ва­жли­вою, але не клю­чо­вою. У пер­шу чер­гу, Ка­на­да ви­рі­шу­ва­ла свої вну­трі­шні пи­та­н­ня. І це бу­ла ці­ка­ва кам­па­нія. Во­на бу­ла осми­сле­ною, ар­гу­мен­то­ва­ною. Це бу­ло справ­жнім зма­га­н­ням пла­тформ, рі­зних під­хо­дів. Ме­ні зда­є­ться, що ця кам­па­нія по­вин­на да­ти кра­ї­ні мо­жли­вість для осми­сле­но­го ру­ху впе­ред.

На мою дум ку, клю чо ва лі нія зма­га­н­ня бу­ла на пре­дмет змін або не змін. І в цьо му сен сі пе ре мо га Трю до озна чає змі ни. Ду маю, що Ка­на­да від­дасть на­ле­жне Гар­пе­ру і йо­го ко­ман­ді, яка ке­ру­ва­ла кра­ї­ною, по­чи­на­ю­чи з 2006 року. Але дев’ять ро­ків, на­віть для кра­ї­ни, у якій спра­ви йдуть до­бре, та­кий час є ду­же ве­ли­ким тер­мі­ном.

Що сто су єть ся особ ли вос тей ці­єї кам па нії. Вва жа єть ся, що це бу­ла ре­кор­дно дов­га кам­па­нія. По­дру­ге, ба­га­то хто від­зна­чав, що ця кам­па­нія ста­ла ба­га­то в чо­му схо­жа на ду­же гу­чні яскра­ві і ефе­ктні ви­бор­чі за­хо­ди аме­ри­кан­ської кам­па­нії з ду­же ве­ли­кою те­ле­ві­зій­ною при­су­тні­стю і ма­со­вою скла­до­вою.

В кам­па­нії Трю­до бу­ли не­стан­дар т ні рі шен ня. Одне з них по ля - га­ло в то­му, що ке­рів­ник ви­бор­чої кам­па­нії і близь­кий то­ва­риш Трю­до Дже­ральд Баттс су­про­во­джу­вав фак тич но всю кам па нію май бут - ньо­го прем’єр-мі­ні­стра. Це від­хо­джен ня від стан дар т ної прак ти ки, за­зви­чай ке­рів­ник ви­бор­чої кам­па­нії си дить у шта бі, у той час як кан­ди­дат їздить по кра­ї­ні.

Тут лі бе ра ли вчи ни ли не стан - дар т но і всі огля да чі від зна ча ли, що Трю до про вів ду же по туж ну кам­па­нію з осо­бли­во силь­ним фі­ні­шем, який до­зво­лив лі­бе­ра­лам зро­би­ти цей ри­вок на­при­кін­ці.

Хо чу при ві та ти ка над ців з ви - бо­ром і по­ба­жа­ти їм то­го, чо­го со­бі ба­жа­є­мо на ко­жних ви­бо­рах, щоб на­ді­ле­ні від­по­від­аль­ні­стю по­лі­ти­ки змог ли про нес ти яко мо га най - кра­щий ре­зуль­тат сво­є­му на­ро­ду, як най к ра ще слу жи ти сво їм лю - дям. Ми при цьо­му бу­де­мо три­ма­ти за них ку­ла­ки.

ФОТО РЕЙТЕР

ДЖА­СТІН ТРЮ­ДО РА­ЗОМ ЗІ СВОЄЮ ДРУ­ЖИ­НОЮ ЖУР­НА­ЛІС­ТКОЮ СО­ФІ ГРЕГУАР СВЯ­ТКУ­ЮТЬ ПЕ­РЕ­МО­ГУ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.