«Спіл­ку­ва­н­ня ін­шо­го ви­мі­ру»

Екс-по­сол Укра­ї­ни в Япо­нії про вра­же­н­ня від зу­стрі­чей з ім­пе­ра­три­цею Мі­ті­ко, яка вчо­ра від­зна­чи­ла свій 81 рік на­ро­дже­н­ня

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Учо­ра ім­пе­ра­три­ці Япо­нії Мі­ті­ко ми­нув 81 рік. З цьо­го при­во­ду її се­кре­та­рі­ат офіційно роз­по­всю­див по­ві­дом­ле­н­ня, за­зна­чив­ши, що її ім­пе­ра­тор­ська ве­ли­чність по­дя­ку­ва­ла всім за тур­бо­ту про її стан здо­ров’я і за­пев­ни­ла, що «мо­же ви­ко­ну­ва­ти свої обов’яз­ки без осо­бли­вих змін». Та­ке роз’ясне­н­ня пов’яза­но з тим, що ра­ні­ше у ім­пе­ра­три­ці ви­яви­ли іше­мі­чну хво­ро­бу сер­ця.

Екс-по­сол Укра­ї­ни в Япо­нії Ми­ко­ла Кулінич під час мі­сії в цій кра­ї­ні не­о­дно­ра­зо­во спіл­ку­вав­ся ім­пе­ра­тор­ським по­друж­жям. За йо­го сло­ва­ми, пер­ший раз це від­бу­ло­ся пі­сля вру­че­н­ня вір­чих гра­мот у трав­ні 2007 року. «У цій не­за­бу­тній роз­мо­ві во­на да­ла ви­со­ку оцін­ку Укра­ї­ні та на­ро­ду, який пе­ре­жив Чор­но­биль­ську ка­та­стро­фу. А якраз то­ді у нас бу­ли не­га­ра­зди, роз­пуск пар­ла­мен­ту. І во­на ме­не за­спо­ко­ю­ва­ла, що у вас бу­де гар­но. Ім­пе­ра­три­ця ска­за­ла, що ми це про­йшли пі­сля вій­ни і ба­чи­те, де ми за­раз є, і ви прой­де­те, і у вас все за­спо­ко­ї­ться. В сво­їй пер­шій те­ле­гра­мі в Київ про зу­стріч з ім­пе­ра­то- ром та ім­пе­ра­три­ця я на­пи­сав, що її ім­пе­ра­тор­ська ве­ли­чність Мі­ті­ко під­три­ма­ла де­мо­кра­ти­чні про­це­си в Укра­ї­ні», — роз­по­вів він «Дню».

«Во­на справ­ді фан­та­сти­чна осо­ба, — про­дов­жує пан Кулінич, — від якої іде якісь ма­гне­тизм. З нею спіл­ку­є­шся і від­чу­ва­єш, що це про­сто не­ор­ди­нар­на осо­ба зі своєю ма­не­рою роз­мов­ля­ти. Во­на роз­чи­ня­є­ться у спів­ро­змов­ни­ку, слу­хає тіль­ки те­бе. Я в за­хва­ті від неї. І ще ду­же важ­ко да­ти аде­ква­тну оцін­ку, бо це спіл­ку­ва­н­ня ін­шо­го ви­мі­ру».

Дру­жи­на Миколи Ку­лі­ни­ча, па­ні Оле­на, з осо­бли­вою те­пло­тою зга­дує зу­стрі­чі з ім­пе­ра­три­цею. «Учо­ра від­свя­тку­ва­ла свій 81-й день на­ро­дже­н­ня ім­пе­ра­три­ця Япо­нії, ви­тон­че­на, ви­шу­ка­на, все­бі­чно обда­ро­ва­на Лю­ди­на з ве­ли­кої лі­те­ри з сер­цем на­пов­не­ним лю­бов’ю і спів­чу­т­тям до лю­дей. З усі­ма сво­ї­ми ри­са­ми, це істин­но лю­дя­на лю­ди­на у від­но­ше­н­нях до ко­жно­го осо­би­сто і до ко­жно­го ін­ди­ві­ду­аль­но. Це мій іде­ал», ска­за­ла во­на «Дню».

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.