Оде­са пе­ред­ви­бор­ча

За кіль­кі­стю кан­ди­да­тів у ме­ри мі­сто по­би­ло не ли­ше вла­сний рекорд, а й обі­йшло всі обла­сні цен­три, вра­хо­ву­ю­чи сто­ли­цю

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» - Єв­ге­нія ГЕНОВА, Оде­са

До дня ви­бо­рів ли­ша­є­ться мен­ше ти­жня, тож по­при не­зви­чно прохо­ло­дний жов­тень в Оде­сі за­раз до­сить га­ря­че. Уви­бо­рах мі­сько­го го­ло­ви бе­ре участь ре­кор­дна кіль­кість кан­ди­да­тів за всі ро­ки не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни. Не­ма­ло кан­ди­да­тів і до мі­ської та обла­сної рад, але, як з’ясу­ва­ло­ся, но­вих облич у мі­сце­вій вла­ді пі­сля ви­бо­рів бу­де обмаль.

НАЙ­ДОВ­ШИЙ БЮ­ЛЕ­ТЕНЬ

За кіль­кі­стю кан­ди­да­тів у ме­ри Оде­са побила не ли­ше вла­сний рекорд, а й обі­йшла всі обла­сні цен­три, вра­хо­ву­ю­чи сто­ли­цю, — аж 42 осо­би бу­ли за­ре­є­стро­ва­ні Оде­ською мі­ською ви­бор­чою ко­мі­сі­єю. Втім, що­най­мен­ше 30 із них ли­ша­ю­ться не­ві­до­ми­ми не ли­ше ши­ро­ко­му за­га­лу, а й екс­пер­там-по­лі­то­ло­гам. Близь­ко 15% з них, за див­ним збі­гом об­ста­вин, є ви­пу­скни­ка­ми На­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту «Оде­ська юри­ди­чна ака­де­мія» (її пре­зи­ден­том є ві­до­мий на­ро­дний де­пу­тат Сер­гій Кі­ва­лов), а се­ре­дній вік цих кан­ди­да­тів ледь ся­гає 25 ро­ків (най­мо­лод­шо­му — 21 рік). Та­кож у пе­ре­лі­ку кан­ди­да­тів — без­ро­бі­тні ви­пу­скни­ки ПТУ, пен­сіо­не­ри та ін­ші осо­би, які че­сно вка­за­ли в біо­гра­фі­ях, що ні­ко­ли не за­йма­ли­ся ані по­лі­ти­чною, ані гро­мад­ською ді­яль­ні­стю. Як від­зна­ча­є­ться у зві­ті ре­гіо­наль­но­го пред­став­ни­цтва ОПО­РИ, що здій­снює спостереження за хо­дом ви­бор­чої кам­па­нії в ре­гіо­ні, ме­та ре­є­стра­ції від­вер­то «те­хні­чних» кан­ди­да­тів про­ста — отри­ма­ти яко­мо­га біль­ше «сво­їх» чле­нів ко­мі­сії, які бу­дуть «ло­яль­ни­ми» до ре­аль­но­го кан­ди­да­та, ко­трий ку­рує «те­хні­чних».

Справ­ді ві­до­мих кан­ди­да­тів, які про­во­дять актив­ні агі­та­цій­ні кам­па­нії, не­ба­га­то: це чин­ний мі­ський го­ло­ва, обра­ний у трав­ні ми­ну­ло­го року, ко­ли­шній на­ро­дний де­пу­тат, екс-акти­віст Пар­тії ре­гіо­нів Ген­на­дій Тру­ха­нов; ко­ли­шній мер Оде­си, який вже вшо­сте бе­ре участь у мер­ських пе­ре­го­нах та дві­чі ке­ру­вав мі­стом, — са­мо­ви­су­ва­нець Еду­ард Гур­віц; екс-нар­деп та ко­ли­шня акти­віс­тка «Силь­ної Укра­ї­ни», а ни­ні — кан­ди­дат від пар­тії «Ві­дро­дже­н­ня» Сві­тла­на Фа­бри­кант; екс-ра­дник мі­ні­стра еко­но­мі­ки, ни­ні­шній ра­дник го­ло­ви Оде­ської обл­держ­адмі­ні­стра­ції Оле­ксандр Бо­ро­вик, яко­го ви­су­ну­ла пар­тія «Блок Пе­тра По­ро­шен­ка «Со­лі­дар­ність», а та­кож ви­су­ва­нець Укра­їн­ської мор­ської пар­тії Сер­гія Кі­ва­ло­ва — Сер­гій Кі­ва­лов.

КАН­ДИ­ДАТ ЧИ НІ?

За­ін­три­гу­ва­ти Оде­су зу­мів Сер­гій Кі­ва­лов, який, по­при те, що є одним із най­впли­во­ві­ших по­лі­ти­ків у мі­сті, ба­ло­ту­є­ться у ме­ри впер­ше. Як нам ста­ло ві­до­мо з по­ін­фор­мо­ва­но­го дже­ре­ла, пан Кі­ва­лов до остан­ньо­го зва­жу­вав на шаль­ках те­ре­зів всі «за» і «про­ти» і зре­штою ви­рі­шив ба­ло­ту­ва­ти­ся. Втім, цей про­цес з ча­сом на­був де­що те­а­тра­лі­зо­ва­но­го за­барв­ле­н­ня. На­при­кін­ці ве­ре­сня Кі­ва­лов за­явив, що на йо­го охо­рон­ців із «Гри­фо­ну» ско­ї­ли за­мах. Він та­кож по­ква­пив­ся по­ві­до­ми­ти, що вва­жає це за­ма­хом на ньо­го. Втім, у мі­лі­ції одра­зу за­пев­ни­ли, що їх спів­ро­бі­тни­ки — охо­рон­ці на­ро­дно­го де­пу­та­та — по­тра­пи­ли у зви­чай­ну ДТП, а їхньо­му жи­т­тю ні­чо­го не за­гро­жує. А пі­знім ве­чо­ром 9 жов­тня у двір бу­дин­ку, де ме­шкає на­ро­дний обра­нець, не­ві­до­мі жбур­ну­ли гра­на­ту РГД-5. По­при те, що в ре­зуль­та­ті ви­бу­ху ні­хто не по­стра­ждав, на­сту­пно­го дня кан­ди­дат за­явив, що зні­має свою кан­ди­да­ту­ру з пе­ре­го­нів. Біль­ше то­го, за кіль­ка днів він по­дав від­по­від­ну за­яву до мі­ської ТВК. Втім, як по­ясни­ли у мі­сце­во­му осе­ред­ку Ко­мі­те­ту ви­бор­ців Укра­ї­ни, жо­дних під­став для зня­т­тя кан­ди­да­ту­ри Кі­ва­ло­ва не­має: він мав пра­во зня­ти­ся з ви­бо­рів ли­ше до 6 жов­тня, згі­дно з чин­ним За­ко­ном Укра­ї­ни «Про мі­сце­ві ви­бо­ри». Зре­штою мі­ськви­бор­чком за­ли­шив за­яву Кі­ва­ло­ва без роз­гля­ду, тож, та­ким чи­ном, він і на­да­лі бе­ре участь у пе­ре­го­нах.

Втім, у ото­чен­ні нар­де­па не при­хо­ву­ють, що йо­го ви­су­не­н­ня ма­ло на ме­ті не йо­го пе­ре­мо­гу у мер­ських ви­бо­рах (та­ка ві­ро­гі­дність хоч і бу­ла, але до­сить сум­нів­на), а ство­ре­н­ня яко­мо­га біль­шої фра­кції у май­бу­тній мі­ській ра­ді. Сер­гій Кі­ва­лов та­кож очо­лив ви­бор­чий спи- сок пар­тії сво­го іме­ні до мі­ської ради, а кан­ди­да­ти про­во­дять вель­ми актив­ну ви­бор­чу кам­па­нію. Окрім то­го, Кі­ва­лов має до­сить ста­лі до­мов­ле­но­сті з Еду­ар­дом Гур­ві­цом, яко­го актив­но під­три­му­ють під­кон­троль­ні Кі­ва­ло­ву ЗМІ.

ТЕМ­НА КОНЯЧКА

Не­спо­ді­ва­ним ста­ло ви­су­не­н­ня на по­са­ду оде­сько­го ме­ра ви­хід­ця із цьо­го мі­ста, який ли­ше не­що­дав­но при­їхав до Укра­ї­ни з-за кор­до­ну, — Олександра Бо­ро­ви­ка (або Са­ші, як він лю­бить сам се­бе на­зи­ва­ти). По­при те, що у «Бло­ку Пе­тра По­ро­шен­ка «Со­лі­дар­ність» в Оде­сі мо­гли б бу­ти ін­ші, більш ві­до­мі й про­гно­зо­ва­ні кан­ди­да­ти, на­при­клад, на­ро­дний де­пу­тат Оле­ксій Гон­ча­рен­ко або ж йо­го близь­кий друг, чин­ний го­ло­ва Оде­ської обла­сної ради Ми­хай­ло Шму­шко­вич, ви­су­не­н­ня яких про­гно­зу­ва­ли по­лі­то­ло­ги, кан­ди­да­том від пар­тії став са­ме Бо­ро­вик. Від по­ча­тку йо­го ви­су­не­н­ня до­сить ске­пти­чно спри­йма­ло­ся біль­ші­стю екс­пер­тів, які схи­ля­ли­ся до дум­ки, що та­ким чи­ном, ви­ста­вив­ши не­про­хі­дно­го кан­ди­да­та, «БПП» «від­дав» Оде­су Ген­на­дію Тру­ха­но­ву, оскіль­ки у ін­ших кан­ди­да­тів шан­сів пе­ре­мог­ти чин­но­го ме­ра обмаль.

Утім, як роз­по­ві­ли у най­ближ­чо­му ото­чен­ні Бо­ро­ви­ка, йо­го ко­ман­да, яка пе­ре­бу­ває у до­сить на­пру­же­них від­но­си­нах зі шта­бом пар­тії «БПП «Со­лі­дар­ність» та має все­бі­чну підтримку го­ло­ви Оде­ської обл­держ­адмі­ні­стра­ції Мі­хе­ї­ла Са­а­ка­шві­лі, щи­ро ві­рить у пе­ре­мо­гу Бо­ро­ви­ка.

«Нам по­трі­бно ви­йти у дру­гий тур та за­лу­чи­ти до го­ло­су­ва­н­ня мо­лодь. То­ді шан­си одно­зна­чно ви­со­кі», — роз­по­вів Оле­ксандр Бо­ро­вик ко­ре­спон­ден­ту «Дня».

На­ра­зі пан Са­а­ка­шві­лі бе­ре до­сить актив­ну участь у пе­ред­ви­бор­чій агі­та­ції на підтримку Бо­ро­ви­ка, ба­не­ри та біл­бор­ди, на яких роз­мі­ще­но спіль­ні фо­то­гра­фії кан­ди­да­та та гу­бер­на­то­ра, ря­сні­ють на ву­ли­цях мі­ста, так са­мо, як і ана­ло­гі­чні ба­не­ри із зо­бра­же­н­ням Геннадія Тру­ха­но­ва та кан­ди­да­тів у де­пу­та­ти від йо­го пар­тії — «До­ві­ряй спра­вам».

БИ­ТВИ СО­ЦО­ПИ­ТУ­ВАНЬ

Рі­зно­ма­ні­тні со­цо­пи­ту­ва­н­ня до­сі ли­ша­ю­ться ді­є­вим за­со­бом впли­ву на сві­до­мість ви­бор­ців. Ма­ні­пу­лю­ва­н­ня рей­тин­га­ми — не но­ва те­хно­ло­гія, але ефе­ктив­на. Тож, за да­ни­ми пер­ших со­цо­пи­ту­вань, які бу­ло опри­лю­дне­но ще мі­сяць то­му, до дру­го­го ту­ру мер­ських ви­бо­рів ма­ли б ви­йти Ген­на­дій Тру­ха­нов та Сер­гій Кі­ва­лов, при­чо­му пе­ре­мо­гу про­гно­зу­ва­ли Кі­ва­ло­ву. Втім, ближ­че до ви­бо­рів з’яви­ла­ся низ­ка опи­ту­вань, які спо­ча­тку обі­ця­ли Тру­ха­но­ву 40-45%, а вже за­раз — по­над 50%. Та­ким чи­ном гро­мад­ськість по­ча­ли актив­но го­ту­ва­ти до дум­ки, що дру­го­го ту­ру мо­же й не бу­ти — якщо Тру­ха­нов вже у пер­шо­му на­бе­ре не­об­хі­дні 50% плюс один го­лос. Утім, на­скіль­ки ці опи­ту­ва­н­ня є до­бро­со­ві­сни­ми, су­ди­ти важ­ко, осо­бли­во з огля­ду на ми­ну­ло­рі­чні ви­бо­ри. То­ді за ре­зуль­та­та­ми ек­зи­тпо­лу, про­ве­де­но­му «Са­вік Шу­стер Сту­ді­єю», на ви­бо­рах з від­ри­вом у 6% го­ло­сів Еду­ард Гур­віц пе­ре­ма­гав Геннадія Тру­ха­но­ва, однак зре­штою ре­зуль­та­ти вийшли ін­ши­ми, і пе­ре­мо­гу здо­був Тру­ха­нов. З ци­ми ре­зуль­та­та­ми то­ді по­го­ди­ла­ся біль­шість по­лі­ти­чних сил, які пе­ре­бу­ва­ють в опо­зи­ції до Тру­ха­но­ва, ви­знав­ши, що опи­ту­ва­н­ня да­ло хи­бний ре­зуль­тат.

У РАДИ — ЧЕ­РЕЗ «ГРЕ­ЧКУ»

До Оде­ської мі­ської ради ви­су­ну­то кан­ди­да­тів у де­пу­та­ти від 20 по­лі­ти­чних пар­тій. На 64 де­пу­тат­ські ман­да­ти пре­тен­ду­ють 816 осіб. Тен­ден­ці­єю цьо­го року є очіль­ни­цтво пар­тій­них спи­сків чин­ни­ми на­ро­дни­ми де­пу­та­та­ми, які у та­кий спо­сіб пра­гнуть здо­бу­ти яко­мо­га біль­шу при­хиль­ність ви­бор­ців. Так, Укра­їн­ську мор­ську пар­тію Сер­гія Кі­ва­ло­ва на ви­бо­ри ве­де сам Кі­ва­лов, пар­тію «Наш край» — нар­деп і лі­дер пар­тії Ан­тон Кіс­се, «Опо­зи­цій­ний блок» — нар­деп Ми­ко­ла Ско­рик.

При цьо­му до мі­сце­вих рад зде­біль­шо­го ідуть чин­ні де­пу­та­ти, ле­во­ву час­тку яких ста­нов­лять ко­ли­шні чле­ни Пар­тії ре­гіо­нів. Най­біль­ше екс-ре­гіо­на­лів — у спи­сках пар­тії оде­сько­го мі­сько­го го­ло­ви Геннадія Тру­ха­но­ва «До­ві­ряй спра­вам», в «Опо­зи­цій­но­му бло­ці», «Від­ро­джен­ні» і, хоч як, мо­жли­во, див­но — у «Бло­ці Пе­тра По­ро­шен­ка «Со­лі­дар­ність». Окрім то­го, у спи­сках — чи­ма­ло чи­нов­ни­ків та бі­зне­сме­нів.

Та­ка са­ма си­ту­а­ція скла­ла­ся і у пе­ред­ви­бор­чих спи­сках до Оде­ської обла­сної ради, на 84 ман­да­ти якої пре­тен­ду­ють 966 кан­ди­да­тів від 16 пар­тій.

При цьо­му на біль­шо­сті окру­гів фа­кти­чно не бу­де сер­йо­зної кон­ку­рен­тної бо­роть­би: впли­во­ві кан­ди­да­ти від рі­зних пар­тій май­же ні­де не ви­су­ва­ю­ться по одно­му окру­гу. Вна­слі­док ку­лу­ар­них до­мов­ле­но­стей між пар­ті­я­ми у біль­шо­сті ви­бор­чих окру­гів є один яв­ний лі­дер, пе­ре­мо­га яко­го май­же без­за­пе­ре­чна.

Як по­ві­до­ми­ли у мі­сце­во­му осе­ред­ку Ко­мі­те­ту ви­бор­ців Укра­ї­ни, за ре­зуль­та­та­ми май­же двох мі­ся­ців спо­сте­рі­га­ча­ми та не­бай­ду­жи­ми гро­ма­дя­на­ми за­фі­ксо­ва­но май­же 120 по­ру­шень пе­ред­ви­бор­чо­го за­ко­но­дав­ства по всій обла­сті, з них по­ло­ви­на при­па­дає на мі­сто Оде­са. Зде­біль­шо­го це не­пря­мий під­куп ви- бор­ців, за­сто­су­ва­н­ня адмін­ре­сур­су, по­ру­ше­н­ня пра­вил агі­та­ції. За ти­ждень до ви­бо­рів кан­ди­да­ти — зде­біль­шо­го від «До­ві­ряй спра­вам», Укра­їн­ської мор­ської пар­тії Сер­гія Кі­ва­ло­ва та «Опо­зи­цій­но­го бло­ку» — май­же що­дня про­во­дять яр­мар­ки, на яких про­да­ють де­ше­ві ово­чі та фру­кти, а та­кож ор­га­ні­зо­ву­ють без­ко­штов­ну до­став­ку мі­шків з про­ду­кта­ми до­до­му ви­бор­цям. Крім то­го, у пар­тій «До­ві­ряй спра­вам» та «Блок Пе­тра По­ро­шен­ка «Со­лі­дар­ність» цьо­го року з’яви­ло­ся ноу-хау — від іме­ні кан­ди­да­тів ви­на­йма­ють спе­цте­хні­ку, а ро­бі­тни­ки мі­сце­вих під­при­ємств у жи­ле­тах з агі­та­цій­ни­ми на­пи­са­ми спи­лю­ють су­хо­стій на ву­ли­цях мі­ста. По­пу­ляр­ним ви­дом не­пря­мо­го під­ку­пу ви­бор­ців є та­кож роз­да­ча со­ло­до­щів ді­тям, при­дба­н­ня обла­дна­н­ня і комп’ютер­ної те­хні­ки у шко­ли. Втім, про­ду­кто­ві на­бо­ри з тра­ди­цій­ни­ми гре­чкою і олі­єю та­кож ли­ша­ю­ться в ар­се­на­лі кан­ди­да­тів.

На жаль, чин­не за­ко­но­дав­ство фа­кти­чно не пе­ред­ба­чає сер­йо­зних сан­кцій для по­ру­шни­ків. По­при те, що в Оде­сі ство­ре­но опе­ра­тив­ний штаб ре­а­гу­ва­н­ня на по­ру­ше­н­ня ви­бор­чо­го за­ко­но­дав­ства при обла­сно­му управ­лін­ні Мі­ні­стер­ства вну­трі­шніх справ, де вже за­фі­ксо­ва­но по­над 60 фа­ктів по­ру­шень, по­ки що жо­дне роз­слі­ду­ва­н­ня не за­вер­ше­но.

Тож, як і про­гно­зу­ва­ло­ся ра­ні­ше, по­при те, що до рад ідуть і пред­став­ни­ки Єв­ро­май­да­ну, мі­сце­ві гро­мад­ські акти­ві­сти, на­у­ков­ці і бі­зне­сме­ни но­во­го по­ко­лі­н­ня (в Оде­сько­му ре­гіо­ні во­ни зде­біль­шо­го пе­ре­бу­ва­ють у спи­сках «Де­мАльян­су» та «Са­мо­по­мо­чі»), шан­си на онов­ле­н­ня рад ли­ша­ю­ться мі­зер­ни­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.