Но­ві облич­чя за від­су­тно­сті про­грам

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» - Альо­на СОКОЛИНСЬКА, Хар­ків

Ек­сперт: «По­втор­не обра­н­ня ме­ром Кер­не­са мо­жли­ве ли­ше че­рез роз’єд­на­ність та па­сив­ність де­мо­кра­ти­чних сил»

По­лі­то­ло­ги та спо­сте­рі­га­чі від­зна­ча­ють, що, на пер­ший по­гляд, хар­ків­ська по­лі­ти­ка май­же не змі­ни­ла­ся на­пе­ре­до­дні мі­сце­вих ви­бо­рів. Юлія Бі­ден­ко та Ва­ле­рій Дуд­ко зго­дні, що у лі­де­рах під­трим­ки за­ли­ша­ю­ться пар­тії, що асо­ці­ю­ю­ться з ко­ли­шньою Пар­ті­єю ре­гіо­нів — «Ві­дро­дже­н­ня» та «Опо­зи­цій­ний блок», а чин­на вла­да ма­со­во за­сто­со­вує під­ле­глих бю­дже­тни­ків, пра­ців­ни­ків ко­му­наль­них служб, ко­му­наль­ні ЗМІ, ко­шти бю­дже­ту обла­сті та гро­ма­ди для агі­та­ції.

При то­му екс­пер­ти від­зна­ча­ють сут­тє­ві від­мін­но­сті у те­пе­рі­шньо­му ви­бор­чо­му про­це­сі. По­лі­то­лог Юлія Бі­ден­ко вка­зує на «по­яву но­вих пар­тій­них брен­дів у ви­бор­чих спи­сках та фор­му­ва­н­ня кіль­кох цен­трів тя­жі­н­ня в ко­лись мо­но­лі­тно­му еле­кто­ра­ті ре­гіо­на­лів та ко­му­ні­стів». «Мі­сце­ві лі­де­ри вже не згур­то­ву­ю­ться нав­ко­ло одні­єї по­ста­ті, а на­ма­га­ю­ться про­ве­сти до рад вла­сні пар­тій­ні про­е­кти», — за­зна­чає Юлія Бі­ден­ко. Кан­ди­дат по­лі­ти­чних на­ук за­ува­жує: «Це фа­кти­чно пер­ші мі­сце­ві ви­бо­ри за но­вою ви­бор­чою си­сте­мою і за но­во­го фор­ма­ту се­гмен­та­ції еле­кто­ра­ту. Якщо ра­ні­ше пар­тії та мі­сце­ві по­лі­ти­ки ве­ли бо­роть­бу за амор­фно­го ви­бор­ця, який не мав стій­ких іде­о­ло­гі­чних впо­до­бань та ро­бив ви­бір у день го­ло­су­ва­н­ня, то за остан­ні ро­ки хар­ків­ський еле­кто­рат роз­ко­лов­ся на два зна­чні се­гмен­ти, які умов­но мо­жна на­зва­ти «екс-ре­гіо­наль­ний» та «про­укра­їн­сько-де­мо­кра­ти­чний», а кіль­кість тих, хто ва­га­є­ться, де­що змен­ши­ла­ся (у то­му чи­слі за ра­ху­нок зро­ста­н­ня аб­сен­те­ї­зму та зни­же­н­ня яв­ки). То­му на­чеб­то схо­жі за прин­ци­па­ми та га­сла­ми пар­тії вже не бо­рю­ться ра­зом за аб­стра­ктно­го хар­ків’яни­на, як ра­ні­ше, а пра­цю­ють все­ре­ди­ні цих се­гмен­тів, вхо­дя­чи в жорс­тку кон­ку­рен­тну бо­роть­бу зі сво­ї­ми по­тен­цій­ни­ми пар­тне­ра­ми по ко­а­лі­ції».

Усі спо­сте­рі­га­чі цьо­го­рі­чно­го еле­кто­раль­но­го про­це­су на Хар­ків­щи­ні фі­ксу­ють чи­слен­ні по­ру­ше­н­ня пар­ті­я­ми ви­бор­чо­го за­ко­но­дав­ства. Се­ред най­по­мі­тні­ших називають не­пря­мий під­куп ви­бор­ців за ра­ху­нок бю­дже­тних ко­штів, роз­мі­ще­н­ня по­лі­ти­чної ре­кла­ми на гро­мад­сько­му транс­пор­ті та ко­му­наль­них об’єктах, як це ро­бить «Ві­дро­дже­н­ня» та «Наш Край», зни­ще­н­ня пе­ред­ви­бор­чої агі­та­ції кон­ку­рен­тів з бо­ку пар­тії «Ві­дро­дже­н­ня», ви­ко­ри­ста­н­ня ко­му­наль­них ЗМІ для пе­ред­ви­бор­чої агі­та­ції. В Хар­ко­ві та­кож є фа­кти на­па­ду на кан­ди­да­тів: на­при­клад, жор­сто­ко­го по­би­т­тя зазнав кан­ди­дат Ана­то­лій Ро­дзин­ський. Яскра­вим при­кла­дом не­хту­ва­н­ня нор­ма­ми за­ко­ну цьо­го року ста­ла епо­пея нав­ко­ло хар­ків­ської обла­сної ор­га­ні­за­ції «Опо­зи­цій­но­го бло­ку», де бу­ла по­ру­ше­на про­це­ду­ра ре­є­стра­ції. Ва­ле­рій Дуд­ко вка­зує на актив­не за­лу­че­н­ня адмін­ре­сур­су — на рів­ні йо­го ви­ко­ри­сто­вує пар­тія «Ві­дро­дже­н­ня», а на рів­ні обла­сті — «БПП». Та­кож Ва­ле­рій Дуд­ко за­зна­чає, що «БПП» на­ма­га­є­ться про­во­ди­ти ро­бо­ту на під­при­єм­ствах все­укра­їн­сько­го під­по­ряд­ку­ва­н­ня». По­лі­то­лог та кан­ди­дат від пар­тії «Ба­тьків­щи­на» вка­зує, що пре­зи­дент­ська пар­тія ви­на­йшла но­вий спо­сіб агі­та­ції за до­по­мо­гою... апте­ко­управ­лі­н­ня: «В окре­мих апте­ках ви­бор­цям роз­да­ють сер­ти­фі­ка­ти на при­дба­н­ня лі­ків. За­про­ше­н­ня на­дру­ко­ва­ні від апте­ки, але з ло­го­ти­пом «БПП», — вка­зує по­лі­то­лог. Спо­сте­рі­га­чі від­зна­ча­ють, що за­лу­че­н­ня адмін­ре­сур­су є не­га­тив­ним фа­кто­ром, який ве­де до ав­то­ри­та­ри­зму і зро­ста­н­ня не­до­ві­ри гро­ма­дян до Пре­зи­ден­та та йо­го по­лі­ти­чної си­ли.

ЗА­КІН­ЧЕ­Н­НЯ ЕРИ СЛУ­ХНЯ­НОЇ БІЛЬ­ШО­СТІ

Не­га­тив­ним трен­дом цьо­го­рі­чних ви­бо­рів ана­лі­ти­ки називають по­пу­ліст­ський ха­ра­ктер пе­ред­ви­бор­чих га­сел та про­грам, їх без­пре­дме­тність. «За­мість обго­во­ре­н­ня мі­сце­вих про­блем та стра­те­гій біль­шість пар­тій ви­хо­дить із ло­зун­га­ми під­ня­т­тя зар­плат та пен­сій, перемоги та кон­тра­ктної ар­мії або вза­га­лі із за­кли­ка­ми «Будь со­бою» або з єди­ним по­ло­же­н­ням, що «Кернес — наш мер». Хо­ча за ло­гі­кою мі­сце­ві ви­бо­ри є са­ме тим про­це­сом, під час яко­го при­вер­та­ють ува­гу до ло­каль­них про­блем та ви­ро­бля­ють но­ві ві­зії мі­сце­во­го роз­ви­тку», — на­рі­кає Юлія Бі­ден­ко. «Всіх уча­сни­ків те­пе­рі­шньої ви­бор­чої кам­па­нії від­рі­зняє по­пу­лізм та від­су­тність кон­кре­тних рі­шень. А про­гра­ми кан­ди­да­тів та пар­тій зде­біль­шо­го по­вер­хо­ві та уза­галь­не­ні», — ствер­джує Ва­ле­рій Дуд­ко.

По­зи­тив­ною но­вою ри­сою кам­па­нії ана­лі­ти­ки називають збіль­ше­н­ня гро­мад­ських акти­ві­стів у пар­тій­них спи­сках, по­яву но­вих мо­ло­дих облич, вче­них, лю­дей з гу­ма­ні­тар­ною осві­тою. Юлія Бі­ден­ко від­зна­чає на­ма­га­н­ня з бо­ку но­вих кан­ди­да­тів по­бу­ду­ва­ти більш від­кри­ту мо­дель спіл­ку­ва­н­ня з ви­бор­ця­ми, ін­тен­си­фі­ка­цію ви­ко­ри­ста­н­ня со­ці­аль­них ме­реж як інтерактивних май­дан­чи­ків для обго­во­ре­н­ня. «Скла­дно про­гно­зу­ва­ти пов­не онов­ле­н­ня мі­ської ради за ра­ху­нок та­ких «но­вих» по­лі­ти­ків, але мо­жна ка­за­ти про по­сту­по­ву змі­ну по­ко­лінь ре­гіо­наль­них по­лі­ти­чних еліт», — роз­мір­ко­вує Юлія Бі­ден­ко. Та­кож ек­сперт вва­жає, що но­во­обра­на мі­ська ра­да втра­тить аб­со­лю­тну біль­шість одні­єї си­ли, а пе­ре­тво­ри­ться на ба­га­то­скла­до­ве утво­ре­н­ня, все­ре­ди­ні яко­го грав­ці бу­дуть зму­ше­ні шу­ка­ти ком­про­міс та ви­ро­бля­ти спіль­ні по­зи­ції. «Для но­во­обра­но­го мі­сько­го го­ло­ви, ким би він не був, це озна­чає за­кін­че­н­ня ери слу­хня­ної біль­шо­сті та ви­ма­га­ти­ме змін у по­лі­ти­ці ру­чно­го ке­ру­ва­н­ня мі­стом», — вва­жає кан­ди­дат по­лі­ти­чних на­ук.

У ВИ­БО­РАХ МЕ­РА — НА­ДІЯ НА ДРУ­ГИЙ ТУР

Най­по­ту­жні­шу кам­па­нію в Хар­ко­ві про­во­дять кан­ди­да­ти в ме­ри, во­ни ні­би на­ма­га­ю­ться за­ва­ли­ти на­се­ле­н­ня своєю про­ду­кці­єю, жар­ту­ють по­лі­то­ло­ги. Під час кам­па­нії кан­ди­дат на пост ме­ра Оле­ксандр Фель­дман во­зить ді­тей та до­ро­слих в по­бу­до­ва­ний ним Еко­парк, про­во­дить там між­на­ро­дні кон­фе­рен­ції. Але все одно до­ві­ра до ньо­го хар­ків’ян не силь­но зро­стає, за­ува­жує Ва­ле­рій Дуд­ко. Спо­сте­рі­га­чі від­зна­ча­ють шту­чно за­ви­ще­ний рей­тинг чин­но­го мі­сько­го го­ло­ви Геннадія Кер­не­са. «В під­кон­троль­них ме­ру ЗМІ ствер­джу­ють, що рей­тинг під­трим­ки Кер­не­са ста­но­вить біль­ше 50 від­со­тків. Але це казка! — впев­не­ний Ва­ле­рій Дуд­ко. — Ма­кси­мум, що він мо­же на­бра­ти по Хар­ко­ву з за­лу­че­н­ням всіх ре­сур­сів — це 30 від­со­тків. За­раз у кіль­кох мі­сцях Хар­ко­ва, зокре­ма на Сал­тів­ці та Але­ксі­їв­ці, порт­ре­ти Кер­не­са по­за­ли­ва­ли фар­бою. А на Кло­чків­ській на йо­го бі­гбор­ді на­пи­са­ли лай­ли­ві сло­ва». По­втор­не обра­н­ня ме­ром Кер­не­са мо­жли­ве ли­ше че­рез роз’єд­на­ність та па­сив­ність де­мо­кра­ти­чних сил, вва­жа­ють по­лі­то­ло­ги та спо­сте­рі­га­чі. Кан­ди­дат до мі­ськра­ди від пар­тії «Са­мо­по­міч» Дми­тро Бу­лах за­кли­кає го­ро­дян ма­кси­маль­но ма­со­во йти на ви­бо­ри мі­сько­го го­ло­ви і го­ло­су­ва­ти за бу­дья­ких кан­ди­да­тів, крім чин­но­го ме­ра, щоб той не отри­мав біль­ше по­ло­ви­ни го­ло­сів та від­був­ся дру­гий тур го­ло­су­ва­н­ня. Дми­тро Бу­лах упев­не­ний, що в дру­го­му ту­рі є ве­ли­кий шанс пе­ре­мог­ти чин­но­го ме­ра, бо йо­го опо­нент збе­ре всі об’єд­на­ні го­ло­си хар­ків’ян.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.