Чи втри­ма­є­ться грив­ня?

Екс­пер­ти «Дня» — про фа­кто­ри де­ста­бі­лі­за­ції для на­цва­лю­ти

Den (Ukrainian) - - Економіка - На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

Бі­знес очі­кує подаль­шої де­валь­ва­ції грив­ні. Про це свід­чать ре­зуль­та­ти опи­ту­ва­н­ня ке­рів­ни­ків під­при­ємств, які На­ціо­наль­ний банк Укра­ї­ни про­вів у сер­пні-ве­ре­сні 2015 року. «Де­валь­ва­цій­ні очі­ку­ва­н­ня на­віть в умо­вах не­зна­чних ко­ли­вань обмін­но­го кур­су грив­ні в остан­ні мі­ся­ці інер­цій­но де­що по­си­ли­лись. По­сла­бле­н­ня на­ціо­наль­ної ва­лю­ти че­рез 12 мі­ся­ців на­ра­зі про­гно­зу­ють 80,7% ре­спон­ден­тів», — по­ві­дом­ляє прес-слу­жба ре­гу­ля­то­ра. В опи­ту­ван­ні взя­ли участь 858 під­при­ємств із 22 ре­гіо­нів кра­ї­ни (без ура­ху­ва­н­ня тим­ча­со­во оку­по­ва­ної те­ри­то­рії АР Крим, а та­кож До­не­цької і Лу­ган­ської обла­стей), які пред­став­ля­ють еко­но­мі­ку за основ­ни­ми ви­да­ми ді­яль­но­сті, фор­ма­ми вла­сно­сті, роз­мі­ра­ми за кіль­кі­стю пра­ців­ни­ків.

Не­га­тив­ні про­гно­зи під­при­єм­ців і сто­сов­но цін. За да­ни­ми прес­слу­жби ре­гу­ля­то­ра, у на­сту­пні 12 мі­ся­ців укра­їн­ські ком­па­нії в се­ре­дньо­му очі­ку­ють зро­ста­н­ня ін­фля­ції на 25,5%, то­ді як за ре­зуль­та­та­ми пер­шо­го квар­та­лу бі­знес про­гно­зу­вав — 27,3%. «Очі­ку­ва­не зро­ста­н­ня під­при­єм­ства пов’язу­ють з обмін­ним кур­сом грив­ні та під­ви­ще­н­ням ви­трат на ви­ро­бни­цтво. Во­дно­час най­мен­ший вплив на зро­ста­н­ня цін ма­ють ди­на­мі­ка про­по­зи­ції гро­шей в еко­но­мі­ці, со­ці­аль­ні ви­да­тки бю­дже­ту та ди­на­мі­ка цін на сві­то­вих рин­ках», — свід­чать да­ні опи­ту­ва­н­ня.

А от ді­ло­ва актив­ність, на дум­ку бі­зне­су, по­жва­ви­ться. Утре­тьо­му квар­та­лі ін­декс ді­ло­вих очі­ку­вань впер­ше пі­сля дру­го­го квар­та­лу 2014 року пе­ре­ви­щив зна­че­н­ня 100% і до­ся­гнув 100,2%. «По­рів­ня­но з по­пе­ре­днім квар­та­лом він зріс на 5,6 п. п. Най­більш опти­мі­сти­чно на­ла­што­ва­ні сіль­сько­го­спо­дар­ські і тор­го­вель­ні під­при­єм­ства, а та­кож ком­па­нії, що здій­сню­ють ли­ше ім­порт­ні опе­ра­ції», — йде­ться у по­ві­дом­лен­ні.

Тож впа­де чи ні грив­ня пі­сля мі­сце­вих пе­ре­го­нів? Ці­єї від­по­віді че­ка­ють не мен­ше, аніж ре­зуль­та­тів мі­сце­вих ви­бо­рів. Адже курс — це тем­пе­ра­ту­ра бі­знес- клі­ма­ту. Чим во­на ви­ще — тим скла­дні­ше пра­цю­ва­ти. Пев­ний час на ва­лю­тно­му рин­ку спо­сте­рі­га­ло­ся за­тиш­шя, бо уряд галь­му­вав ім­порт. « Під­при­єм­ці жа­лі­ю­ться, що ван­та­жі ста­ли дов­ше про­хо­ди­ти ми­тний кон­троль, за­три­му­є­ться роз­ми­тне­н­ня і від­по­від­но — про­даж то­ва­рів, по­пит спа­дає і бі­знес мен­ше ку­пує ва­лю­ти. Пе­ред ви­бо­ра­ми — це один з фа­кто­рів, яким вла­да впли­ва­ла на по­пит на ва­лю­ту з бо­ку ім­пор­те­рів » , — го­во­рить «Дню» го­лов­ний фі­нан­со­вий ана­лі­тик «Ек­сперт Рей­тинг» Ві­та­лій Ша­пран. На­ра­зі по­ка­зни­ки па­ри « грив­ня- до­лар » на та­бли­чка обмін­них кур­сів по­віль­но, але зро­ста­ють. Збіль­шу­є­ться і вар­тість ва­лю­ти на між­бан­ку — 21,57— 21,67 грив­ні. Ни­ні­шні ко­ли­ва­н­ня Ві­та­лій ша­фран по­яснює ви­пла­тою май­же 20 мі­льяр­дів гри­вень вкла­дни­кам бан­ків, ви­ве­де- них НБУз рин­ку. За йо­го сло­ва­ми, ча­сти­на цьо­го ре­сур­су пі­шла на ва­лю­тний ри­нок і тиск на грив­ню зріс.

Ко­ли­шній го­ло­ва НБУВо­ло­ди­мир Стельмах так по­яснює «Дню» по­до­рож­ча­н­ня ва­лю­ти. «Вну­трі­шні еко­но­мі­чні про­бле­ми не ви­рі­шу­ють, да­лі па­дає ВВП — на 5%, то­му під­став для ста­біль­но­сті не до­ста­тньо», — ка­же він. На дум­ку Стель­ма­ха, в уря­ду є мо­жли­вість утри­ма­ти курс пі­сля ви­бо­рів. «По­вер­не­н­ня ви­ве­де­них за кор­дон ко­штів, змі­на стру­кту­ри ВВП в ча­сти­ні змен­ше­н­ня ім­пор­ту і збіль­ше­н­ня екс­пор­ту... Хо­ча за мо­ї­ми про­гно­за­ми, де­валь­ва­ція бу­де в ме­жах 22,7—24,3 грив­ні за до­лар. На неї та­кож впли­ва­ти­ме і фі­скаль­на ре­фор­ма: якщо по­да­тко­вий тиск змен­шать, грив­ня укрі­пи­ться», — по­яснює він.

Фі­нан­со­вий ана­лі­тик Ерік На­йман вва­жає, що до кін­ця року грив­ня в кра­що­му ви­пад­ку бу­де ста­біль­ною, а в гір­шо­му — її курс що­до до­ла­ра не зна­чно «про­ся­де». «Де­валь­ва­цій­но­го стриб­ка не очі­кую. Хо­ча тиск на грив­ню збе­ре­же­ться. Офі­цій­ний курс, нав­ряд чи пі­дій­ме­ться ви­ще 23 гри­вень, а рин­ко­вий — біль­ше 25 гри­вень. Є два основ­ні фа­кто­ри цьо­го. Пер­ший — дру­кар­ський ста­нок НБУ: по­ки що він мов­чить, емі­сія грив­ні іде на ви­пла­ти вкла­дни­кам бан­ків, які «впа­ли». Дру­гий — ва­лю­тні ре­зер­ви: за­ле­жать від ви­ді­ле­н­ня чер­го­во­го тран­шу кре­ди­ту МВФ. Спо­ді­ва­ю­ся, що пі­сля мі­сце­вих ви­бо­рів темп ре­форм по­си­ли­ться і це до­зво­лить отри­ма­ти чер­го­вий транш від Фон­ду», — вва­жає він.

На дум­ку На­йма­на, по­си­лить курс і обі­ця­ні мі­ні­стру фі­нан­сів На­та­лії Яре­сько між­на­ро­дни­ми до­но­ра­ми до­да­тко­ві чо­ти­ри мі­льяр­ди до­ла­рів фі­нан­со­вої до­по­мо­ги для Укра­ї­ни. «В кра­ї­ну ма­ють за­хо­ди­ти ін­ве­сти­ції і при обмі­ні ва­лю­ти ча­сти­на цих гро­шей мо­гла б ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ся Нац­ба­кном для ін­тер­вен­цій. По­ки що цьо­го не від­бу­ва­є­ться, а вли­ва­н­ня НБУ мі­зер­ні», — по­яснює він.

Ко­ли­шній ди­ре­ктор Ге­не­раль­но­го еко­но­мі­чно­го де­пар­та­мен­ту НБУ, ра­дник пре­зи­ден­та KSE Ігор Шу­ми­ло вва­жає, що на­ра­зі під­став для де­валь­ва­ції не­має. «Якщо при­ймуть нор­маль­ний бю­джет, то на­віть за умо­ви зня­т­тя НБУва­лю­тних обме­жень, ва­лю­тний курс не роз­хи­таю», — пе­ре­ко­на­ний він.

«Якщо НБУі да­лі ви­ку­по­ву­ва­ти­ме ва­лю­ту при слаб­ко­му екс­пор­ті і па­дін­ні, осо­бли­во аграр­но­го (чо­го не бу­ло в остан­ні 3 ро­ки), то мо­жна очі­ку­ва­ти подаль­ших де­валь­ва­цій­них явищ. Хо­ча для кар­ди­наль­но­го обва­лу грив­ні під­став не має. Але пси­хо­ло­гі­чний фа­ктор не­ста­біль­но­сті пі­сля ви­бо­рів дій­сно мо­же зіграти по­га­ний жарт і на пев­ний час курс «по­лі­зе» до го­ри, а по­тім — опу­сти­ться», — вва­жає Ша­пран. «На укрі­пле­н­ня грив­ні грає кон­се­рва­тив­на по­зи­ція Мін­фі­ну в ча­сти­ні со­ці­аль­них ви­плат: се­ре­дня пен­сія ви­ро­сте з но­во­го року з 1601 до 1691 грив­ні. Тоб­то це що­мі­ся­ця плюс 1 мі­льярд гри­вень на со­цви­пла­ти. На фо­ні на­ко­пи­че­них на єди­них ка­зна­чей­сько­му ра­хун­ку 47 мі­льяр­дів — це ду­же і ду­же ма­ло». — до­дає ек­сперт.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.