Агра­рі­ям го­ту­ють... бір­жу

Den (Ukrainian) - - Економіка - На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

Екс­пер­ти: «Це рі­ше­н­ня зеко­но­мить сіль­го­спви­ро­бни­кам май­же п’ять мі­льяр­дів гри­вень»

ВУкра­ї­ні пла­ну­ють ство­ри­ти то­вар­ну бір­жу. «Ми­ну­ло­го ти­жня у нас бу­ли пред­став­ни­ки Чи­казь­кої то­вар­ної бір­жі, яка є най­біль­шою у сві­ті за тор­га­ми. Ми хо­че­мо за­пу­сти­ти про­ект, щоб у нас в Укра­ї­ні бу­ла ефе­ктив­но ді­ю­ча то­вар­на бір­жа», — озву­чив зав­да­н­ня мі­ністр аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства Оле­ксій Пав­лен­ко. Він вва­жає, що аграр­ні роз­пи­ски, які цьо­го року по­ча­ли ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ся в Укра­ї­ні як аль­тер­на­тив­ний ме­ха­нізм кре­ди­ту­ва­н­ня, з ча­сом ста­нуть бір­жо­вим ін­стру­мен­том. На­ра­зі ство­ре­на ро­бо­ча гру­па для за­пу­ску ці­єї пло­щад­ки і ве­ду­ться пе­ре­го­во­ри та­кож із пред­став­ни­ка­ми Euronext.

По­ява та­кої пло­щад­ки ви­гля­дає ціл­ком ло­гі­чна, бо Укра­ї­на — ве­ли­кий гра­вець на сві­то­во­му рин­ку про­до­воль­ства. З року в рік зер­но­вий та сіль­сько­го­спо­дар­ський екс­порт тіль­ки зро­стає. УМе­мо­ран­ду­мі між Мі­на­гро­про­дом і зер­но­трей­де­ра­ми ска­за­но, що на про­даж ще має пі­ти 8,5 міль­йо­на тонн про­до­воль­чої пше­ни­ці у 2015/2016 МР. За­галь­ний об­сяг екс­пор­ту зер­на ста­но­вить 36,6 міль­йо­на тонн, до­дає за­сту­пник мі­ні­стра аграр­ної по­лі­ти­ки і про­до­воль­ства Во­ло­ди­мир Ла­па. Але ци­фра мо­же ко­ри­гу­ва­ти­ся за­ле­жно від ста­ну ози­мих пі­сля пе­ре­зи­мів­лі. На­га­да­є­мо, що за 2014/2015 МР зер­но­вий екс­порт склав 34,6 міль­йо­на тонн. Всьо­го, за оцін­ка­ми Мі­на­гро­про­ду, цьо­го­рі­чний уро­жай очі­ку­є­ться близь­ко 59 — 60 міль­йо­нів тонн.

Чи за­пра­цює в Укра­ї­ні то­вар­на бір­жа? І чо­му во­на так і не з’яви­ла­ся за 24 ро­ки? Про це «День» за­пи­тав аграр­них екс­пер­тів.

КО­МЕН­ТА­РІ

Ві­ктор СЛАУТА, ко­ли­шній ві­це-прем’єр з АПК:

— Спро­би ство­ри­ти та­ку бір­жу до­сить чи­слен­ні. Ми вже бу­ли свід­ка­ми по­яви агро­про­ми­сло­вої бір­жі, зер­но­вої. То по­лі­ти­чної во­лі не ви­ста­чає, то про­філь­не за­ко­но­дав­ство «ді­ря­ве». Був єди­ний ви­па­док, ко­ли на ба­зі Сум­ської обла­сті ко­ли­шньо­му гу­бер­на­то­ро­ві Щер­ба­ню вда­ло­ся об’єд­на­ти про­даж сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції на ба­зі та­ко­го тор­го­вель­но­го ре­гіо­наль­но­го май­дан­чи­ка. Але на то­му все спи­ни­ло­ся. на за­ва­ді утво­ре­н­ня та­кої бір­жі сто­ять дві пе­ре­шко­ди: не­мо­жли­вість здій­сне­н­ня ва­лю­тно­го пла­те­жу при оформ­лен­ні та­ко­го кон­тра­кту і не­ро­з­ви­ну­тість фон­до­во­го рин­ку за­га­лом.

Ле­о­нід КО­ЗА­ЧЕН­КО, пре­зи­дент Укра­їн­ської аграр­ної кон­фе­де­ра­ції:

— На жаль, в Укра­ї­ні не­має рин­ко­во­го ін­стру­мен­ту управ­лі­н­ня ці­но­ви­ми ри­зи­ка­ми на сіль­госп­про­ду­кцію. Її вар­тість по­стій­но змі­ню­є­ться під впли­вом ко­ли­ва­н­ня сві­то­вих цін та кри­зо­вих явищ, на­при­клад де­валь­ва­ції, в еко­но­мі­ці кра­ї­ни-ви­ро­бни­ка. Усві­ті ви­ро­бни­ки ви­ко­ри­сто­ву­ють у ви­гля­ді «стра­хов­ки» ці­но­вих ри­зи­ків бір­жо­ві ф’ючер­си. Укра­їн­ським фер­ме­рам во­ни мо­гли б до­по­мог­ти зеко­но­ми­ти близь­ко 200 міль­йо­нів до­ла- рів, або май­же п’ять мі­льяр­дів гри­вень. Хто по­тра­пляє в цю ка­те­го­рію за­стра­хо­ва­них? Ви­ро­бни­ки зер­на, пше­ни­ці, ячме­ню, со­ня­шни­ку, олії, цукру, мо­ло­ка, м’яса. Ді­є­вість цьо­го ін­стру­мен­ту під­твер­джує до­свід США, де біль­ша по­ло­ви­на фер­ме­рів актив­но ви­ко­ри­сто­вує бір­жо­ві ф’ючер­си. Він та­кож ду­же ва­жли­вий при екс­пор­ті для трей­де­рів. Чи по­трі­бно це Укра­ї­ні? Зві­сно, на­ша дер­жа­ва є лі­де­ром в агро­ви­ро­бни­цтві. Нам по­трі­бен тор­го­вель­ний бір­жо­вий май­дан­чик. Уцьо­му пи­тан­ні мо­жна пі­ти дво­ма шля­ха­ми. Пер­ший — ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ф’ючер­си на ба­зі зов­ні­шньої пла­тфор­ми, як от Чи­казь­ка бір­жа чи Euronext. Для цьо­го НБУмає до­зво­ли­ти укра­їн­ським ком­па­ні­ям пе­ре­ра­хо­ву­ва­ти за кор­дон ва­лю­ту для спла­ти хе­дже­во­го пла­те­жу. В чо­му проблема сьо­го­дні? В Укра­ї­ні на­ра­зі не­має клі­рин­го­во­го фон­ду, який об­слу­го­вує ф’ючер­сні кон­тра­кти і про­во­дить зов­ні­шнє хед- жу­ва­н­ня ри­зи­ків. Для Укра­ї­ни та­кий фонд по­ви­нен ма­ти не мен­ше ніж один мі­льярд до­ла­рів на та­кі опе­ра­ції. Су­ми зна­чні, але не за­бу­вай­мо, що цей фонд — не є зби­тко­вим. То­му в йо­го утво­рен­ні ма­ють бу­ти за­ці­кав­ле­ні в Укра­ї­ні. На­ра­зі ж йо­го не­має. То­му на пер­шо­му ета­пі за­ли­ша­є­ться ва­рі­ант ро­бо­ти ли­ше на ба­зі зов­ні­шніх пло­ща­док. А на дру­го­му, що­най­мен­ше че­рез два ро­ки, ство­рю­ва­ти вла­сний май­дан­чик в Укра­ї­ні. При­чо­му та­кий май­дан­чик мо­же бу­ти ство­ре­но і у ви­гля­ді по­єд­на­н­ня з між­на­ро­дни­ми стру­кту­ра­ми. Ута­ко­му ра­зі укра­їн­ські фер­ме­ри пла­ти­ти­муть хе­дже­ві пла­те­жі укра­їн­сько­му клі­рин­го­во­му фон­ду й об­слу­го­ву­ва­ти­му­ться в на­шій кра­ї­ні, а трей­де­ри — на Чи­казь­кій чи якійсь ін­шій. То­вар­ну ф’ючер­сну бір­жу тре­ба ство­рю­ва­ти не­гай­но. І во­на має бу­ти уні­вер­саль­ною: ри­зи­ки ма­ють хе­джу­ва­ти не тіль­ки агра­рії, а й ме­та­лур­ги, енер­ге­ти­ки та пра­ців­ни­ки ін­ших га­лу­зей.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.