Iгри на «тру­бі»

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Гро­мад­ськість про­дов­жує роз­слі­ду­ва­ти «газові схе­ми» чин­но­го уря­ду

ВУкра­ї­ні дов­ко­ла га­зо­вої те­ми по­стій­но ви­ни­ка­ють гу­чні скан­да­ли. Один із та­ких дня­ми «пі­ді­грів» сам мі­ністр енер­ге­ти­ки та ву­гіль­ної про­ми­сло­во­сті Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир Дем­чи­шин, роз­по­вів­ши, як із року в рік що­най­мен­ше два мі­льяр­ди ку­бо­ме­трів га­зу, який ма­ло би спо­жи­ва­ти на­се­ле­н­ня, «пе­ре­ки­да­ли­ся» на про­ми­сло­вість. Тоб­то газ, який ку­пу­вав­ся ні­би­то для на­се­ле­н­ня за низь­кою ці­ною в ти­ся­чу з «хво­сти­ком» гри­вень, зре­штою про­да­вав­ся за рин­ко­вою ці­ною. Спе­ці­а­лі­сти «Пу­блі­чно­го ау­ди­ту» ви­яви­ли, що ли­ше на одній та­кій обо­руд­ці вла­сни­ки енер­ге­ти­чних мо­но­по­лій переклали з дер­жав­но­го га­ман­ця у вла­сний по­над сім мі­льяр­дів гри­вень.

«За роз­слі­ду­ва­н­ня «Пу­блі­чно­го ау­ди­ту» в 2013—014 ро­ках Аза­ров та Яце­нюк при­пи­са­ли на по­тре­би на­се­ле­н­ня до­да­тко­во два мі­льяр­да ку­бо­ме­трів га­зу для ви­ро­бни­цтва те­пла. Юри­ди­чно до­ку­мен­ти офор­ми­ли «пра­виль­но» — для цьо­го ви­яви­ло­ся до­ста­тньо роз­по­ря­джень Яце­ню­ка та Аза­ро­ва, які в офі­цій­них зві­тно­стях «На­фто­га­зу» про­сто «пе­ре­ки­ну­ли» ці 2 млрд ку­бів із одні­єї ка­те­го­рії («бю­дже­тни­ки») в ін­шу («на­се­лен- ня»). Зав­дя­ки цьо­му, мо­жна вва­жа­ти, вла­сни­ки енер­ге­ти­чних мо­но­по­лій не­за­кон­но за­ро­би­ли 7,14 млрд грн — зро­зумі­ло, від­по­від­ні гро­ші не­до­о­три­мав «На­фто­газ»», — ука­зує ке­рів­ник «Пу­блі­чно­го ау­ди­ту» Ма­ксим Голь­дарб.

Ла­та­ти ж фі­нан­со­ві ді­ри НАКУ про­дов­жу­ють звичайні укра­їн­ці, спла­чу­ю­чи аб­со­лю­тно не­по­мір­ні й не­спра­ве­дли­ві ці­ни й та­ри­фи за газ.

Одним із основ­них ар­гу­мен­тів під­ви­ще­н­ня ці­ни на газ бу­ла са­ме бо­роть­ба з ко­ру­пці­єю, яка бу­ду­ва­ла­ся на рі­зних ці­нах для на­се­ле­н­ня і про­ми­сло­во­сті. Про­те ТКЕ і до­ни­ні отри­му­ють газ за рі­зни­ми ці­на­ми: 2900 — для ви­ро­бни­цтва те­пла на­се­лен­ню, +4900 — для ре­лі­гій­них ор­га­ні­за­цій, 8900 — для ре­шти спо­жи­ва­чів. Ви­хо­дить, що під­при­єм­ства ТКЕ отри­му­ють газ за трьо­ма рі­зни­ми ці­на­ми, а кон­тро­лю за ни­ми не­має, че­рез що во­ни мо­жуть ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти газ для одні­єї ка­те­го­рії, а спи­су­ва­ти на ін­шу. Цю про­бле­му мо­жна бу­ло ви- рі­ши­ти. Але ні­хто цьо­го не зро­бив. Чо­му? — пи­та­н­ня від­кри­те. Та одна з основ­них ці­лей «ре­фор­ми» не до­ся­гну­та, і під­при­єм­ства ТКЕ як злов­жи­ва­ли з де­ше­вим га­зом, так і да­лі мо­жуть це ро­би­ти.

«При­чо­му Яце­ню­ка не зу­пи­ни­ло на­віть те, що змі­ни він вно­сив «за­днім чи­слом», ко­ли вже ми­ну­ло 4,5 мі­ся­ця пі­сля за­вер­ше­н­ня 2013 року, в яко­му ці об­ся­ги ма­ли мі­сце. За­раз стає зро­зумі­ло, що прем’єр-мі­ністр та­ким рі­ше­н­ням ви­рі­шив уби­ти одра­зу двох зай­ців. По-пер­ше, дав не­по­га­но підза­ро­би­ти енер­ге­ти­чним мо­но­по­лі­ям. По- дру­ге, за­ви­щив­ши на 2 млрд ку­бів об­ся­ги спо­жи­ва­н­ня га­зу на­се­ле­н­ням, отри­мав змо­гу і да­лі го­во­ри­ти про го­стру й зна­чну по­тре­бу кра­ї­ни в га­зі ім­порт­но­му, тим са­мим від­крив­ши шлях на укра­їн­ський га­зо­вий ри­нок сво­їм «фір­мам-про­клад­кам»», — ка­жуть в ГО «Пу­блі­чний ау­дит».

За повідомленням ЗМІ, з при­хо­дом уря­ду Яце­ню­ка бу­ла ство­ре­на ні- ме­цька ком­па­нія TrailStone GmbH, яка до то­го, як отри­ма­ти від «На­фто­га­зу» до­звіл на по­ста­ча­н­ня га­зу в Укра­ї­ну, ні­ко­ли ним ра­ні­ше не тор­гу­ва­ла.

« Оці­ніть са­мі і сто­рію успі­ху TrailStone: Ан­дрій Ко­бо­лєв гу­чно роз­по­вів про по­ча­ток по­ста­вок га­зу в Укра­ї­ну від іме­ні «за­ру­бі­жних грав­ців» че­рез два дні пі­сля ре­є­стра­ції ком­па­нії на бір­жі. За «див­ним» збі­гом об­ста­вин, ди­ре­ктор ком­па­нії TrailStone ( Ante Pogacic) є зна­йо­мим зам­пре­да НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни » Юрія Ві­трен­ка, а трей­дер із ком­па­нії RWE Пав­ло Ле­він, ста­рий зна­йо­мий Юрія Ві­трен­ка, пе­ре­йшов пра­цю­ва­ти в TrailStone», — на­во­дять при­клад гро­мад­ські акти­ві­сти « Пу­блі­чний ау­дит » . Улі­тку цьо­го року Яце­нюк «із гор­ді­стю за­яв­ляє, що Укра­ї­на ку­пу­ва­ти­ме у TrailStone біль­ше га­зу. Прав­да, чо­мусь змов­чав, що ці­на TrailStone — дру­га за ве­ли­чи­ною се­ред усіх по­ста­чаль­ни­ків га­зу. І що не­зва­жа­ю­чи на це, TrailStone ви­йшла на тре­тє мі­сце за об­ся­га­ми по­ста­вок «На­фто­га­зу», ви­пе­ре­див­ши най­біль­ших трей­де­рів єв­ро­пей­сько­го рин­ку — E.On та RWE», — йде­ться в роз­слі­ду­ван­ні жур­на­лі­стів.

За остан­ній рік «Пу­блі­чний ау­дит» про­вів де­ся­тки до­слі­джень що­до ре­гіо­наль­них та­ри­фних про­блем, і всі во­ни зво­дя­ться до одно­го: від­су­тність ре­аль­них зру­шень у ви­рі­шен­ні клю­чо­вої про­бле­ми укра­їн­ської еко­но­мі­ки — «ко­ру­пції на тру­бі».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.