Ка­бмін про­сить Ра­ду «від­кри­ти не­бо» із США

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Уряд вніс на ра­ти­фі­ка­цію до пар­ла­мен­ту уго­ду між уря­да­ми Укра­ї­ни та США про по­ві­тря­не спо­лу­че­н­ня. Про це йде­ться у від­по­від­но­му рі­шен­ні Ка­бмі­ну № 1086- р від 19 жов­тня. Згі­дно з до­ку­мен­том, це до­зво­лить спро­сти­ти ме­ха­нізм вза­є­мо­дії між кра­ї­на­ми у сфе­рі авіа­пе­ре­ве­зень. Як ві­до­мо, Укра­ї­на під­пи­са­ла до­го­вір про спіль­ний авіа про­стір ( « від­кри­те не­бо » ) з США. На­га­да­є­мо, за­раз авіа­сто­сун­ки між Укра­ї­ною та США ре­гу­лю­ю­ться уго­дою від 2000 року. Уній існу­ють та­кі обме­же­н­ня: — кіль­кість пе­ре­ві­зни­ків з ко­жно­го бо­ку: до 4 на ком­бі­но­ва­них (па­са­жи­ри і ван­та­жі) та до 2 на ван­та­жних рей­сах; кіль­кість рей­сів на ти­ждень: до 18 ком­бі­но­ва­них та 4 ван­та­жних на ти­ждень. На сьо­го­дні до­звіл на по­льо­ти з Укра­ї­ни у США має тіль­ки одна авіа­ком­па­нія — МАУ. Во­на ви­ко­нує рейс Київ — Нью-Йорк. З американського бо­ку жо­дна авіа­ком­па­нія рей­сів в Укра­ї­ну не ви­ко­нує.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.