ЄБРР на­дає гран­ти жін­кам-управ­лін­цям ма­ло­го й се­ре­дньо­го бі­зне­су в Укра­ї­ні

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Гран­ти на­да­ють у рам­ках про­гра­ми «Жін­ки в бі­зне­сі», яку фі­нан­сує уряд Шве­ції та Єв­ро­пей­ський Со­юз, по­ві­до­ми­ла ме­не­джер Гру­пи під­трим­ки ма­ло­го бі­зне­су ЄБРР в Укра­ї­ні Ка­те­ри­на Рігг. «Про­гра­ма «Жін­ки в бі­зне­сі» є уні­каль­ною для Укра­ї­ни. Во­на по­кли­ка­на ви­ве­сти жі­но­че під­при­єм­ни­цтво в кра­ї­ні на но­вий рі­вень. Адже во­но має свої осо­бли­во­сті: ча­сто жін­ки-під­при­єм­ці, які ма­ють успі­шний ма­лий бі­знес, не роз­ви­ва­ють йо­го да­лі. Як ре­зуль­тат, жі­нок-під­при­єм­ців у се­ре­дньо­му бі­зне­сі зна­чно мен­ше, ніж чо­ло­ві­ків», — ска­за­ла Рігг. Во­на за­зна­чи­ла, що бі­знес жі­нок-під­при­єм­ців ча­сто є по­тен­цій­но не­роз­кри­тим. Жін­ки мен­ше схиль­ні до ри­зи­ку, во­ни ба­жа­ють все про­ра­хо­ву­ва­ти на­пе­ред, і ча­сто за­зда­ле­гідь ви­рі­шу­ють, що ті чи ін­ші пе­ре­по­ни їм не здо­ла­ти. Про­гра­ма ЄБРР «Жін­ки в бі­зне­сі» до­по­ма­гає ви­яви­ти слаб­кі сто­ро­ни, що за­ва­жа­ють жін­кам роз­ви­ва­ти свій бі­знес і ви­ве­сти йо­го на но­вий рі­вень роз­ви­тку. «В рам­ках про­гра­ми ЄБРР до­по­ма­гає за­лу­чи­ти ви­со­ко­ква­лі­фі­ко­ва­них кон­суль­тан­тів, зда­тних ви­ве­сти їх бі­знес на більш які­сний рі­вень роз­ви­тку, та на­дає гран­ти для час­тко­вої ком­пен­са­ції по­слуг кон­суль­тан­тів. Та окрім то­го, ми до­по­ма­га­є­мо жін­кам під­ня­ти­ся на но­вий рі­вень у їхньо­му осо­би­сті­сно­му роз­ви­тку за до­по­мо­гою про­грам на­став­ни­цтва, ко­у­чин­гу та тре­нін­гів. Зокре­ма, про­гра­ма на­став­ни­цтва здій­сню­є­ться че­рез між­на­ро­дну ор­га­ні­за­цію Cherie Blair Foundation, яку очо­лює дру­жи­на То­ні Бле­ра, ко­ли­шньо­го прем’єр-мі­ні­стра Ве­ли­ко­бри­та­нії», — за­зна­чи­ла К. Рігг. Во­на по­ясни­ла, що та­кий ком­пле­ксний під­хід дає гар­ні ре­зуль­та­ти. «В де­яких кра­ї­нах про­гра­ма «Жін­ки в бі­зне­сі» діє вже близь­ко де­ся­ти ро­ків і її ре­зуль­та­ти вра­жа­ють. Так, пі­сля спів­пра­ці з ЄБРР 83% під­при­ємств, які очо­лю­ють жін­ки, збіль­ши­ли обо­рот в се­ре­дньо­му на 28%, про­ду­ктив­ність — на 16%; 57% та­ких під­при­ємств ство­ри­ли но­ві ро­бо­чі мі­сця і 14% отри­ма­ли зов­ні­шнє фі­нан­су­ва­н­ня», — ска­за­ла К. Рігг. — В Укра­ї­ні ми бу­де­мо оці­ню­ва­ти пер­ші про­е­кти за ці­єю про­гра­мою в на­сту­пно­му ро­ці, але вже за­раз чу­є­мо гар­ні від­гу­ки від жі­нок-під­при­єм­ців».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.