НБУ го­ту­є­ться пом’якши­ти ва­лю­тні обме­же­н­ня

Den (Ukrainian) - - Економіка -

На­ціо­наль­ний банк Укра­ї­ни (НБУ) пла­нує сьо­го­дні ре­а­лі­зу­ва­ти чер­го­вий па­кет за­хо­дів з лі­бе­ра­лі­за­ції ре­гу­лю­ва­н­ня ва­лю­тно­го рин­ку, на­пи­са­ла на сво­їй сто­рі­но­чці у Facebook пер­ший за­сту­пник мі­ні­стра еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку та тор­гів­лі Юлія Ко­ва­лів. Як по­ві­дом­ля­ло­ся, НБУпо­ста­но­вою №581 від 3 ве­ре­сня про­дов­жив дію ан­ти­кри­зо­вих за­хо­дів, за­про­ва­дже­них в 2014-2015 рр., ще на три мі­ся­ці — до 4 гру­дня 2015 року. Зокре­ма, збе­рі­га­ю­ться ви­мо­ги обов’яз­ко­во­го про­да­жу 75% ва­лю­тної ви­ру­чки і її по­вер­не­н­ня до Укра­ї­ни у 90-ден­ний тер­мін, до­бо­вих лі­мі­тів на про­даж в одні ру­ки ін­ва­лю­ти в три ти­ся­чі гри­вень і на ви­да­чу го­тів­ко­вих ко­штів у на­цва­лю­ті че­рез ка­си й бан­ко­ма­ти в 300 ти­сяч гри­вень. При цьо­му гра­ни­чна су­ма ви­да­чі ва­лю­тних вкла­дів в іно­зем­ній ва­лю­ті за до­бу одно­му клі­єн­то­ві збіль­ше­на з екві­ва­лен­ту 15 ти­сяч гри­вень до екві­ва­лен­ту 20 ти­сяч гри­вень. Де­що пом’якше­на за­бо­ро­на бан­кам ку­пу­ва­ти ва­лю­ту за до­ру­че­н­ням клі­єн­тів-ре­зи­ден­тів (окрім фі­зи­чних осіб), які ма­ють на ра­хун­ках у бан­ку по­над $25 ти­сяч в екві­ва­лен­ті: ре­гу­лю­валь­ник до­зво­лив не вра­хо­ву­ва­ти за­ли­шки ко­штів на їхніх ра­хун­ках у ва­лю­ті тре­тьої гру­пи кла­си­фі­ка­то­ра. НБУцьо­го ти­жня пла­нує за­твер­ди­ти чер­го­вий па­кет за­хо­дів з лі­бе­ра­лі­за­ції ре­гу­лю­ва­н­ня ва­лю­тно­го рин­ку, який, швид­ше за все, вклю­ча­ти­ме змен­ше­н­ня нор­ма­ти­ву обов’яз­ко­во­го про­да­жу ва­лю­тної ви­ру­чки, а та­кож зня­т­тя за­бо­ро­ни на ре­па­трі­а­цію ди­ві­ден­дів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.