Укра­ї­на під­пи­са­ла ме­мо­ран­дум за пі­ло­тним про­е­ктом в ав­то­до­ро­жній га­лу­зі

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Мі­ні­стер­ство ін­фра­стру­кту­ри, «Украв­то­дор» і між­на­ро­дна ініціатива із за­без­пе­че­н­ня про­зо­ро­сті у бу­ді­вель­ній га­лу­зі COST 20 жов­тня під­пи­са­ли три­бі­чний ме­мо­ран­дум про ро­бо­ту COST в Укра­ї­ні. Під час під­пи­са­н­ня ди­ре­ктор се­кре­та­рі­а­ту COST Пі­тер Ме­тьюз за­ува­жив, що в Укра­ї­ні про­ект бу­де ре­а­лі­зо­ва­но не­за­ле­жною кон­суль­та­тив­но-на­гля­до­вою гру­пою, що скла­да­є­ться з пред­став­ни­ків уря­ду, при­ва­тно­го се­кто­ра та гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій. Во­ни здій­сню­ва­ти­муть на­гляд за про­це­ду­рою роз­кри­т­тя ін­фор­ма­ції в рам­ках пев­них про­е­ктів, а та­кож роз­ши­рю­ва­ти­муть мо­жли­во­сті впли­ву гро­мад­сько­сті на про­це­си кон­тро­лю й ау­ди­ту. Пі­ло­тни­ми про­е­кта­ми для те­сту­ва­н­ня стан­дар­тів COST обра­но чо­ти­ри про­е­кти в до­ро­жньо­му се­кто­рі: ро­бо­ти на до­ро­зі Київ — Знам’ян­ка, про­ект ре­кон­стру­кції до­ро­ги Київ — Хар­ків — Дов­жан­ський на ді­лян­ці Лу­бни — Пол­та­ва, про­ект «До­ро­ги кар­пат­сько­го краю», ви­ко­на­н­ня ремонту на до­ро­гах за­галь­но­го ко­ри­сту­ва­н­ня 2015 року. За сло­ва­ми Ме­тью­за, про­ект фі­нан­су­ва­ти­ме­ться за ра­ху­нок гран­ту Все­сві­тньо­го бан­ку в об­ся­зі 80 ти­сяч фун­тів стер­лін­гів ( близь­ко $120 ти­сяч) про­тя­гом 18 мі­ся­ців. Пер­ші ре­зуль­та­ти ро­бо­ти бу­дуть про­де­мон­стро­ва­ні гро­мад­сько­сті вже в лю­то­му 2016 року.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.