У «На­фто­га­зі» зби­ра­ють на­ра­ду на те­му «Укр­на­фти»

Den (Ukrainian) - - Економіка -

На­ціо­наль­на акціо­нер­на ком­па­нія (НАК) «На­фто­газ Укра­ї­ни» скли­кає між­ві­дом­чу на­ра­ду з при­во­ду ро­зір­ва­н­ня до­го­во­ру ре­стру­кту­ри­за­ції по­да­тко­вої за­бор­го­ва­но­сті ПАТ « Укр­на­фта » , по­ві­до­мив ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор НАК Ан­дрій Па­си­шник. «На­фто­газ Укра­ї­ни» за­не­по­ко­є­ний но­ви­ною з ін­терв’ю гла­ви ГФС Ро­ма­на На­си­ро­ва про ро­зір­ва­н­ня до­го­во­ру ре­стру­кту­ри­за­ції по­да­тко­вої за­бор­го­ва­но­сті з «Укр­на­фтою» та мо­жли­вий зрив спла­ти ди­ві­ден­дів до бю­дже­ту до кін­ця року. Узв’яз­ку з цим «На­фто­газ Укра­ї­ни» іні­ці­ю­вав роз­ши­ре­ну на­ра­ду за уча­стю ГФС, Мін­фі­ну, «Укр­на­фти», СБУ і про­філь­но­го ко­мі­те­ту ВРУ, яка від­бу­де­ться в че­твер, 22 жов­тня, о 10.30 в «На­фто­га­зі», — ска­зав він.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.