МІМ-Київ ста­ла пер­шим у ре­гіо­ні Укра­ї­на — Бі­ло­русь — Мол­до­ва чле­ном най­ста­рі­шої асо­ці­а­ції бі­знес-шкіл сві­ту

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Уштаб- квар­ти­рі ( Там­па, США) най­ві­до­мі­шої най­ста­рі­шої ( на­сту­пно­го року ви­пов­ни­ться 100 ро­ків) асо­ці­а­ції бі­знес- шкіл AACSB від­бу­ло­ся офі­цій­не пред­став­ле­н­ня бі­знес-шко­ли МІМ-Київ як но­во­го дій­сно­го чле­на асо­ці­а­ції. До ре­чі, пер­шо­го в ре­гіо­ні Укра­ї­на — Бі­ло­русь — Мол­до­ва. « Ми го­во­ри­ли про но­ві про­е­кти, про но­ві мо­жли­во­сті та пар­тнер­ства, про ін­тер­на­ціо­на­лі­за­цію бі­зне­со­сві­ти, про роль МІМ-Ки­ів як по­сла ААCSB в на­шо­му ре­гіо­ні», — роз­по­ві­ла пі­сля зу­стрі­чі з ке­рів­ни­цтвом Асо­ці­а­ції пре­зи­дент МІМКи­їв Іри­на ТИХОМИРОВА.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.