Уся ін­фор­ма­ція – в одно­му те­ле­фо­ні

За три мі­ся­ці в Укра­ї­ні з’яви­ться єди­на кар­та по­слуг і мо­біль­ний до­да­ток для пе­ре­се­лен­ців

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Акти­ві­сти все­укра­їн­сько­го об’єд­на­н­ня «Укра­ї­на — це я!» ство­рять ба­зу да­них із пе­ре­лі­ком по­слуг дер­жав­них і гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій для ВПО. Ін­фор­ма­цію пред­став­лять на сай­ті, який по­стій­но онов­лю­ва­ти­муть. Та­кож на­дру­ку­ють 10 ти­сяч при­мір­ни­ків « гі­да » , які роз­по­всю­дять че­рез ор­га­ні­за­ції- пар­тне­ри. Про­ект, який на­зва­ли « Ін­фор­ма­цій­но- пра­во­ва під­трим­ка ВПО » , ко­штує близь­ко 260 ти­сяч гри­вень. Ідею під­три­ма­ла гро­ши­ма Дан­ська ра­да у спра­вах бі­жен­ців.

ДО­ПО­МА­ГА­ТИ ШВИД­КО І ЗЛА­ГО­ДЖЕ­НО

« На­ша ме­та — зро­би­ти мі­ні­маль­ним шлях від то­го, хто хо­че до­по­мог­ти, до то­го, хто по­тре­бує до­по­мо­ги, — роз­по­від­ає ко­ор­ди­на­тор про­е­кту Сер­гій Іва­нов. — Дер­жав­ну про­бле­му ми ви­рі­шу­є­мо че­рез во­лон­те­рів і гро­мад­ських акти­ві­стів. Пра­гне­мо сфор­му­ва­ти ре­єстр по­треб і ре­сур­сів пе­ре­се­лен­ців. Та­кож хо­че­мо ор­га­ні­зу­ва­ти кон­троль за ви­ко­ри­ста­н­ням цих ре­сур­сів».

Сайт про­е­кту має пов­ні­стю за­пра­цю­ва­ти за три мі­ся­ці. Акти­ві­сти по­ка­за­ли, як при­бли­зно ви­гля­да­ти­ме ре­сурс. По-пер­ше, ви­кла­дуть пе­ре­лік ре­чей, що мо­же взя­ти з со­бою лю­ди­на, яка по­ки­дає оку­по­ва­ну те­ри­то­рію. Та­кож зро­блять пам’ятку, як по­во­ди­ти­ся під час бо­йо­вих дій. Акти­ві­сти пред­став­лять спи­ски до­ро­жніх ко­ри­до­рів і пун­ктів в’їзду­ви­їзду на тим­ча­со­во оку­по­ва­ні те­ри­то­рії і звід­ти. Дру­ко­ва­на та еле­ктрон­на вер­сії кар­ти по­слуг мі­сти­ти­муть пра­ви­ла оформ­ле­н­ня до­зво­лу для ви­їзду із зо­ни АТО і до­від­ку вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­ної осо­би. Бу­де й ін­фор­ма­ція про те, як пе­ре­се­лен­цю роз­по­ча­ти бі­знес, вла­шту­ва­ти­ся на ро­бо­ту, отри­ма­ти пра­во­ву до­по­мо­гу то­що. Ін­тер­нет-ре­сурс до­зво­лить кон­тро­лю­ва­ти роз­по­ді­ле­н­ня до­по­мо­ги се­ред пе­ре­се­лен­ців. Ор­га­ні­за­то­ри хо­чуть ство­ри­ти спи­ски ВПО і ті­єї під­трим­ки, яку во­ни одер­жа­ли, і цей пе­ре­лік на­да­ва­ти­муть пар­тне­рам.

Ни­ні акти­ві­сти зби­ра­ють і обро­бля­ють по­трі­бні да­ні. За три мі­ся­ці пред­став­лять те­ма­ти­чний сайт і роз­по­всю­дять бро­шу­ри з ін­фор­ма­ці­єю для ВПО. Оскіль­ки да­ні по­стій­но змі­ню­ва­ти­му­ться, сайт ре­гу­ляр­но онов­лю­ва­ти­муть. Окрім сайта, ор­га­ні­за­то­ри обі­ця­ють за­пу­сти­ти мо­біль­ний до­да­ток. « По­тре­би ВПО ста­нов­лять чі­тко обме­же­ний спи­сок. Уко­жно­му ре­гіо­ні Укра­ї­ни є лю­ди, які хо­ті­ли б до­по­мог­ти пе­ре­се­лен­цям і ма­ють та­кі мо­жли­во­сті. Якщо на одній пла­тфор­мі збе­руть усі про­по­зи­ції тих, хто хо­че під­три­ма­ти ВПО, і тих, хто шу­кає до­по­мо­гу, во­ни швид­ко зна­йду­ться. А пе­ре­мі­ще­н­ня ре­сур­сів змо­же кон­тро­лю­ва­ти будь-яка лю­ди­на на пла­не­ті Зем­ля, що знає укра­їн­ську і ро­сій­ську, — ка­же Сер­гій Іва­нов. — У нас є де­ся­тки пар­тне­рів, які вже рік до­по­ма­га­ють пе­ре­се­лен­цям. На­ша ме­та — збіль­ши­ти ко­е­фі­ці­єнт ко­ри­сної дії ці­єї ро­бо­ти».

Спон­тан­но про­ект « Ін­фор­ма­цій­но-пра­во­ва під­трим­ка ВПО» отри­мав про­дов­же­н­ня. Під час пред­став­ле­н­ня Сер­гій Іва­нов за­про­по­ну­вав чле­ну Мі­жві­дом­чо­го ко­ор­ди­на­цій­но­го шта­бу з пи­тань ВПО при Дер­жав­ній слу­жбі з над­зви­чай­них си­ту­а­цій Юрію Кра­снян­сько­му при­ско­ри­ти отри­ма­н­ня пе­ре­се­лен­ця­ми до­від­ок про їхній ста­тус. « Час ви­да­чі та­ко­го до­ку­мен­та з 20 — 30 днів мо­жна змен­ши­ти до 20 — 30 хви­лин, — пе­ре­ко­на­ний Сер­гій Іва­нов. — За­раз існу­ють ці­лі слу­жби, що за­йма­ю­ться ви­да­чею до­від­ок вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­ним осо­бам. Але су­ча­сні те­хно­ло­гії до­зво­ля­ють двом- трьом лю­дям, які си­дять у Ки­є­ві, за­без­пе­чи­ти кон­троль і ви­да­чу до­ку­мен­тів в усіх ре­гіо­нах. В Укра­ї­ні дер­жав­ні ор­га­ни вже ство­ри­ли та­кі пре­це­ден­ти: у де­яких мі­стах ре­є­стра­цій­на па­ла­та ви­дає по­трі­бні до­ку­мен­ти про­тя­гом 20 хви­лин. Ми го­то­ві під­три­ма­ти цю ідею те­хно­ло­гі­чно». На­ра­зі гро­мад­ські акти­ві­сти і чи­нов­ни­ки «за­крі­пи­ли» спів­пра­цю мі­цним ру­ко­сти­ска­н­ням.

«ІН­ФОР­МА­ЦІЮ ПЕ­РЕ­СЕ­ЛЕН­ЦІ ДІ­ЗНА­Ю­ТЬСЯ ОДНЕ ВІД ОДНО­ГО»

Єди­на кар­та по­слуг ста­не у на­го­ді вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­ним осо­бам. Ін­фор­ма­ція про до­ку­мен­ти і до­по­мо­гу для пе­ре­се­лен­ців ні­би­то пу­блі­ку­є­ться, але во­на роз­рі­зне­на, ін­ко­ли не­об­хі­дні ма­те­рі­а­ли скла­дно від­шу­ка­ти. Го­лов­ний ко­ор­ди­на­тор гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції « Дон­бас SOS » Оле­ксандр Гор­ба­тко по­яснює: «Сьо­го­дні ін­фор­ма­цій­не по­ле для пе­ре­се­лен­ців є се­кто­раль­ним. Є окре­ма ін­фор­ма­ція про пе­ре­пус­тки, про те, як від­но­ви­ти до­ку­мен­ти, але зі­бра­ти всі ці ма­те­рі­а­ли во­єди­но по­ки ні в ко­го не ви­йшло. Тож про­ект єди­ної кар­ти ва­жли­вий. Мо­жли­во, це бу­де гро­мі­зд­ка бро­шу­ра, але єди­не дже­ре­ло ін­фор­ма­ції за­раз ду­же ко­ри­сне. Зви­чай­но, під­три­му­ва­ти акту­аль­ність на­дру­ко­ва­ної бро­шу­ри скла­дно. Втім, у Ін­тер­не­ті по­стій­но від­слід­ко­ву­ва­ти і ре­да­гу­ва­ти ін­фор­ма­цію лег­ше».

Ор­га­ні­за­ція « Дон­бас SOS » під­три­ма­ла про­ект пра­кти­чно. Акти­ві­сти на­да­ли ін­фор­ма­цію, зокре­ма, про по­ве­дін­ку під час бо­йо­вих дій. «Якщо з де­ся­ти ти­сяч бро­шур хо­ча б 500 ді­ста­ну­ться тим, хто їх по­тре­бує, вва­жа­ти­му це пе­ре­мо­гою, — акцен­тує Оле­ксандр Гор­ба­тко. — УКи­є­ві лю­ди на­ма­га­ю­ться шу­ка­ти якусь ін­фор­ма­цію в Ін­тер­не­ті. А на не­під­кон­троль­ній Укра­ї­ні те­ри­то­рії й у при­фрон­то­вих мі­стах із цим су­ту­жно. Основ­на ма­са лю­дей ді­зна­є­ться но­ви­ни за прин­ци­пом «баб­ця баб­ці ска­за­ла » . Бро­шу­ри мо­жуть ста­ти хо­ро­шим по­штов­хом для обмі­ну ко­ри­сною ін­фор­ма­ці­єю: хтось про­чи­тає ма­те­рі­а­ли і пе­ре­ка­же це су­сі­ду».

Кон­троль за роз­по­ді­ле­н­ням до­по­мо­ги акти­віст «Дон­бас SOS» оці­нює по­зи­тив­но. Во­лон­те­ри го­во­рять про та­ке дав­но, але до­сі не ба­чать ме­ха­ні­зму впро­ва­дже­н­ня ідеї. « В Укра­ї­ні роз­да­ють ве­ли­че­зну кіль­кість гу­ма­ні­тар­ної до­по­мо­ги, і чи­ма­ло лю­дей хо­дять за нею по ко­лу. Тож во­лон­те­ри у Кр­ама­тор­ську ско­о­пе­ру­ва­ли­ся і обмі­ню­ю­ться ін­фор­ма­ці­єю що­до пе­ре­се­лен­ців, яких під­три­му­ють. Ко­ли хтось звер­та­є­ться по до­по­мо­гу над­то ча­сто, йо­му від­мов­ля­ють», — роз­по­від­ає Оле­ксандр Гор­ба­тко. Акти­віст ка­же, що під час кон­флі­кту в Гру­зії во­лон­те­ри і між­на­ро­дні гро­мад­ські ор­га­ні­за­ції ма­ли спи­сок ви­му­ше­них пе­ре­се­лен­ців — так ба­чи­ли, хто і чо­го по­тре­бує. Втім, нав­ряд чи по­ді­бний пе­ре­лік не­за­ба­ром з’яви­ться в Укра­ї­ні.

Основ­ні про­бле­ми ви­му­ше­них пе­ре­се­лен­ців ста­біль­ні: жи­тло і ро­бо­та. «Ча­сти­на лю­дей не мо­же пра­цю­ва­ти вза­га­лі: ба­га­то­ді­тні ма­ми, ін­ва­лі­ди. Їх тре­ба за­без­пе­чу­ва­ти гу­ма­ні­тар­ною до­по­мо­гою. Ін­шим пе­ре­се­лен­цям не­об­хі­дна під­трим­ка, що до­по­мо­же со­ці­а­лі­зу­ва­ти­ся, зокре­ма до­по­мо­га з по­шу­ком ро­бо­ти і житла на но­во­му мі­сці, — вва­жає Оле­ксандр Гор­ба­тко. — Ко­ли ми ігно­ру­є­мо пе­ре­се­лен­ців, то під­штов­ху­є­мо їх по­вер­та­ти­ся на оку­по­ва­ні те­ри­то­рії. Вдо­ма во­ни не ви­рі­шать сво­їх про­блем із про­ду­кта­ми і одя­гом, але жи­ти­муть у вла­сних квар­ти­рах».

Сьо­го­дні на оку­по­ва­ні те­ри­то­рії за­їжджає лю­дей біль­ше, ніж звід­ти, ді­ли­ться Оле­ксандр Гор­ба­тко. За­тиш­шя у зо­ні АТО під­штов­хує гро­ма­дян по­вер­та­ти­ся до­до­му. Втім ті, хто обла­шту­вав­ся на но­во­му мі­сці, не зби­ра­ю­ться по­вер­та­ти­ся на­зад, не­за­ле­жно від по­лі­ти­чної си­ту­а­ції. «На на­шу «га­ря­чу лі­нію» те­ле­фо­нує ба­га­то пе­ре­се­лен­ців. І ста­біль­но близь­ко 30% лю­дей не зби­ра­ю­ться вер­та­ти­ся до­до­му. Во­ни вже ба­чать се­бе ча­сти­ною со­ці­у­му на но­во­му мі­сці, — ко­мен­тує Оле­ксандр Гор­ба­тко. — При­кро, що на­ша дер­жа­ва не про­стя­гну­ла ру­ку до­по­мо­ги пе­ре­се­лен­цям. До­від­ку вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­ної осо­би офор­ми­ти над­зви­чай­но скла­дно. По­трі­бну ін­фор­ма­цію лю­ди ді­зна­ю­ться одне від одно­го, на­при­клад, у чер­зі за до­ку­мен­та­ми. Це від­чу­жує лю­дей від дер­жа­ви. Ко­жен гро­ма­дя­нин — час­тка кра­ї­ни, і тре­ба за ньо­го бо­ро­ти­ся».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.