«Cто­ли­чний» виш на «пе­ри­фе­рії»

Ігор Па­сі­чник — про мі­сію су­ча­сно­го уні­вер­си­те­ту

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Оле­ксій КО­СТЮ­ЧЕН­КО, Острог

Сьо­го­дні Острозь­ка ака­де­мія святкує день на­ро­дже­н­ня. В цей день стар­тує дис­ку­сій­на пла­тфор­ма «Мі­сія су­ча­сно­го уні­вер­си­те­ту» до 440-річчя Острозь­кої ака­де­мії, яке від­зна­ча­ти­ме­ться на­сту­пно­го року.

Сим­во­лі­чно, що день на­ро­дже­н­ня ака­де­мії май­же спів­пав з уро­ди­на­ми її ре­кто­ра Іго­ря Па­сі­чни­ка, які він від­зна­чав по­за­вчо­ра. «День» щи­ро ві­тає іме­нин­ни­ків.

Про «спад­ко­єм­ність» та «орі­єн­ти­ри» Острозь­кої ака­де­мії — її пра­ців­ни­ків та ви­пу­скни­ків — у акту­аль­но­му ін­терв’ю «Дню» Іго­ря Де­ми­до­ви­ча Па­сі­чни­ка.

— Не­зва­жа­ю­чи на не­про­сту су­спіль­но-по­лі­ти­чну си­ту­а­цію в Укра­ї­ні, Острозь­ка ака­де­мія про­дов­жує стрім­ко роз­ви­ва­ти­ся. Які про­е­кти пла­ну­є­те ре­а­лі­зу­ва­ти най­ближ­чим ча­сом?

— Острозь­ка ака­де­мія зав­жди бу­ла в аван­гар­ді най­но­ві­ших про­е­ктів, які ре­а­лі­зо­ву­ю­ться в Укра­ї­ні. Шко­да, що не зав­жди їх ви­сві­тлю­ють у ЗМІ, пред­став­ни­ки яких вва­жа­ють, що все но­ве й ори­гі­наль­не на­ро­джу­є­ться ли­ше в сто­ли­ці. Я уни­каю та­ко­го тер­мі­на, як «пе­ри­фе­рія», адже впев­не­ний, що низ­ка ви­шів, які називають «пе­ри­фе­рій­ни­ми», на­ба­га­то кра­щі за сто­ли­чні.

Не­зва­жа­ю­чи ні на що, ми про­дов­жу­є­мо бу­дів­ни­цтво но­во­го кор­пу­су — за­вер­шу­є­мо зве­де­н­ня мі­ської ве­жі, яка бу­де при­на­дою для ту­ри­стів і справ­жнім ар­хі­те­ктур­ним ше­дев­ром. Я впев­не­ний, що не­за­ба­ром в Острог при­їжджа­ти­муть, щоб пе­ре­д­усім по­ба­чи­ти но­вий кор­пус Острозь­кої ака­де­мії. Хо­ча дер­жа­ва нам не ви­ді­ляє ко­шти, але ми зна­хо­ди­мо їх са­мо­стій­но й не при­пи­ня­є­мо бу­дів­ни­цтво.

Ми ре­а­лі­зу­ва­ли ка­пі­таль­ні ре­мон­ти сту­дент­ських гур­то­жи­тків, умо­ви про­жи­ва­н­ня в яких від­по­від­а­ють су­ча­сним. На­ші гур­то­жи­тки по­стій­но за­йма­ють пер­ші мі­сця на рі­зно­ма­ні­тних кон­кур­сах-огля­дах. Та­кож ми си­сте­ма­ти­чно пра­цю­є­мо над ви­ко­ри­ста­н­ням енер­го­збе­ре­жних те­хно­ло­гій в уні­вер­си­те­ті, що за­раз акту­а­лі­зу­є­ться по-осо­бли­во­му.

Що­до на­у­ко­во-до­слі­дних про­е­ктів, то одним із них є пси­хо­ло­гі­чна ре­а­бі­лі­та­ція уча­сни­ків АТО. Цей про­ект бу­де ре­а­лі­зо­ву­ва­ти Ін­сти­тут пра­кти­чної пси­хо­ло­гії та пси­хо­те­ра­пії Острозь­кої ака­де­мії спіль­но із пред­став­ни­ка­ми ЄС.

Та­кож з іні­ці­а­ти­ви сту­дент­сько­го на­у­ко­во­го то­ва­ри­ства ми бу­де­мо зби­ра­ти біо­гра­фі­чні да­ні про усіх ге­ро­їв Не­бе­сної Со­тні й пла­ну­є­мо ви­да­ти про них книж­ку.

Наш стра­те­гі­чний план — ство­ре­н­ня в Острозь­кій ака­де­мії й мі­сті Острог по­ту­жно­го на­у­ко­во-при­кла­дно­го цен­тру — те­ри­то­рії ви­пе­ре­джа­ю­чо­го ін­но­ва­цій­но­го роз­ви­тку (ТВІР), нав­ко­ло якої згур­ту­є­мо та­ла­но­ви­тих мо­ло­дих лю­дей. Це бу­де своє­рі­дною укра­їн­ською Крем­ні­є­вою до­ли­ною. Вже є ба­га­то охочих до­по­мог­ти у ре­а­лі­за­ції цьо­го про­е­кту. Я впев­не­ний, що ми по­ка­же­мо і до­ве­де­мо на­шо­му ке­рів­ни­цтву, що біль­шу ча­сти­ну уні­вер­си­те­тів із Ки­є­ва вар­то «пе­ре­се­ли­ти» в ра­йон­ні цен­три, які да­дуть їм но­ве ди­ха­н­ня.

Крім цьо­го, ми за­по­ча­тко­ву­є­мо про­ект «Мі­сія су­ча­сно­го уні­вер­си­те­ту» до 440-річчя Острозь­кої ака­де­мії, яке від­зна­ча­ти­ме­мо на­сту­пно­го року. Та­ким чи­ном ми хо­че­мо по­ка­за­ти роль Острозь­кої ака­де­мії у ста­нов­лен­ні ін­ших шкіл ви­що­го ти­пу в Укра­ї­ні й Схі­дній Єв­ро­пі за­га­лом. Спо­ді­ва­є­мо­ся, що до цьо­го обго­во­ре­н­ня ми за­лу­чи­мо пе­ре­д­усім на­ших уря­дов­ців. Адже мі­сія су­ча­сно­го уні­вер­си­те­ту в Укра­ї­ні має бу­ти чі­тко ви­зна­че­на. Ли­ше то­ді мо­жна го­во­ри­ти про мі­сію уні­вер­си­те­ту в сві­ті від­по­від­но до су­ча­сних ви­кли­ків.

Учо­ра я по­вер­нув­ся зі США, де вда­ло­ся укла­сти до­го­вір про спів­пра­цю із Ко­ле­джем На­за­рет (мі­сто Ро­че­стер, штат Нью-Йорк). Та­ке спів­ро­бі­тни­цтво по­ля­га­ти­ме у ре­а­лі­за­ції рі­зно­ма­ні­тних обмін­них про­грам, про­ве­ден­ні на­у­ко­вих кон­фе­рен­цій, спіль­них до­слі­джень то­що. Та­кож па­ні Бро­ні­сла­ва Ско­руп­ська, при­я­тель­ка укра­їн­сько­го скульптора зі США Пе­тра Ка­пшу­чен­ка, по­да­ру­ва­ла ме­ні дві над­зви­чай­но цін­ні йо­го ро­бо­ти, які до­пов­нять ко­ле­кцію скуль­птур Ка­пшу­чен­ка в музеї Острозь­кої ака­де­мії. Їх те­пер бу­де аж чо­тир­над­цять.

— У день на­ро­дже­н­ня ко­жна лю­ди­на пев­ним чи­ном під­би­ває під­сум­ки про­жи­то­го року. Які по­дії ста­ли клю­чо­ви­ми осо­би­сто для вас?

— Під­сум­ки я під­би­ваю що­дня. І пе­ре­д­усім во­ни пов’яза­ні з Острозь­кою ака­де­мі­єю. Ра­дує те, що з цьо­го року ми ма­є­мо мо­жли­вість здій­сню­ва­ти під­го­тов­ку ре­зер­ву пра­ців­ни­ків СБУ, укра­їн­ської по­лі­ції. Ми за те, щоб СБУі но­ва по­лі­ція бу­ли не­ко­рум­по­ва­ни­ми, то­му і на­вча­н­ня має бу­ти без ха­бар­ни­цтва. Де­пар­та­мент по­лі­ції по­го­див­ся на на­шу про­по­зи­цію, і за­раз ми ве­де­мо пе­ре­го­во­ри що­до усіх де­та­лей.

Нам при­єм­но бу­ло отри­ма­ти лист від гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Зе­ле­ний три­зуб», яка мо­ні­то­ри­ла юри­ди­чні фа­куль­те­ти рі­зних уні­вер­си­те­тів кра­ї­ни на на­яв­ність ко­ру­пції. Острозь­ка ака­де­мія ви­яви­ла­ся єди­ною в кра­ї­ні, де на юри­ди­чно­му — не­має ко­ру­пції.

За цей рік Острозь­ка ака­де­мія актив­но за­яви­ла про се­бе у сві­то­во­му на­у­ко­во­му про­сто­рі, адже на­ші вче­ні опу­блі­ку­ва­ли низ­ку ма­те­рі­а­лів у жур­на­лах, які вхо­дять до на­у­ко­ме­три­чних баз да­них. Та­кож при­єм­но, що ба­га­то ви­кла­да­чів під час сво­їх ле­кцій від­да­ють пе­ре­ва­гу су­то ан­глій­ській мо­ві. Ми всі­ля­ко за­охо­чу­є­мо та­кі трен­до­ві іні­ці­а­ти­ви.

— У пе­рі­од пе­ред­ви­бор­чої кам­па­нії ви­ші ста­ють так зва­ним мі­сцем паломництва по­лі­ти­ків. Що мо­же­те ска­за­ти про по­зи­цію Острозь­кої ака­де­мії в кон­текс­ті по­лі­ти­чних пе­ре­го­нів?

— Ко­ли уні­вер­си­те­ти ста­ють пла­тфор­мою для про­ве­де­н­ня пе­ред­ви­бор­чої агі­та­ції, це, зви­чай­но, не ду­же до­бре. Утім, не ду­же до­бре, ко­ли во­ни вза­га­лі зна­хо­дя­ться по­за ме­жа­ми су­ча­сно­го по­лі­ти­чно­го ди­скур­су. Як на ме­не, то в уні­вер­си­те­тах ма­ють ви­слов­лю­ва­ти ана­лі­ти­чні й кри­ти­чні по­гля­ди. В Острозь­кій ака­де­мії до­сить ди­на­мі­чно обго­во­рю­ють су­ча­сні по­лі­ти­чні, еко­но­мі­чні, куль­тур­ні про­бле­ми. Біль­ше то­го, ми се­бе іден­ти­фі­ку­є­мо як скла­до­ву ча­сти­ну тих про­це­сів, які від­бу­ва­ю­ться в кра­ї­ні. Дум­ка, яка фор­му­є­ться в Острозь­кій ака­де­мії, стає до­мі­ну­ю­чою в ре­гіо­ні. То­му в академію їдуть по­лі­ти­ки ви­со­ко­го ран­гу не ли­ше, щоб ви­сло­ви­ти свої по­гля­ди, а й по­ба­чи­ти наш уні­вер­си­тет. Мі­ні­стри і по­лі­ти­ки ма­ють від­ві­да­ти Острозь­ку академію, щоб пі­зна­ти, звід­ки бе­ре ви­то­ки ін­те­лект укра­їн­ської на­ції. Та­кож Острозь­ка ака­де­мія пов­ною мі­рою мо­же ви­сту­па­ти екс­пер­тною пла­тфор­мою тих чи ін­ших рі­шень, які ухва­лю­ють на­ші очіль­ни­ки. Унас пе­ре­оби­ра­ти­муть ме­ра Остро­га, і нам не бай­ду­же, хто займе цю по­са­ду. Адже Острог і Острозь­ка ака­де­мія ма­ють бу­ти одним ці­лим. Нам не бай­ду­же, хто пред­став­ля­ти­ме на­ше мі­сто в обла­сній ра­ді. Я дов­гий час був де­пу­та­том Рів­нен­ської обла­сної ради. Утім цьо­го­річ не по­да­вав сво­єї кан­ди­да­ту­ри, а на­дав мо­жли­вість ви­су­ва­ти­ся одно­му із ви­пу­скни­ків Острозь­кої ака­де­мії, ідеї яко­го ми ціл­ком по­ді­ля­є­мо.

— Усі при­єм­но вра­же­ні ва­шим опти­мі­змом та низ­кою пла­нів що­до роз­ви­тку Острозь­кої ака­де­мії. Звід­ки вда­є­ться чер­па­ти на­тхне­н­ня?

— Я вже дав­но пе­ре­ко­нав­ся, якщо не­має мо­ти­ва­ції, то лю­ди­на про­сто зга­сає. Для ме­не та­ким мо­ти­вом бу­ла, є і бу­де Острозь­ка ака­де­мія. Чим біль­ше ви­вча­єш цей куль­тур­но-осві­тній фе­но­мен, тим біль­ше пе­ре­йма­є­шся, що не­об­хі­дно від­ро­ди­ти істо­рію сла­ви Острозь­кої ака­де­мії. Моє на­тхне­н­ня — це лю­ди, які зі мною пра­цю­ють — мій чу­до­вий ко­ле­ктив. І, без сум­ні­ву, сту­ден­ти... Ко­ли я див­лю­ся в їхні сві­тлі очі, які очі­ку­ють позитивних змін, то на­ма­га­ю­ся до­кла­сти ма­кси­мум зу­силь, щоб їхні спо­ді­ва­н­ня на те, що за­кін­чив­ши Острозь­ку академію, во­ни змо­жуть бу­ду­ва­ти омрі­я­ну Укра­ї­ну, ви­пра­вда­ли­ся.

ІГОРЬ ПА­СІ­ЧНИК

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.