Дер­жа­ва про­ти во­лон­те­рів-ша­хра­їв. Хто пе­ре­мо­же?

У Вер­хов­ній Ра­ді за­ре­є­стро­ва­но за­ко­но­про­ект, який має за­хи­сти­ти бла­го­дій­ни­ків. Однак екс­пер­ти вва­жа­ють йо­го не­до­ско­на­лим

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Пев­но, ба­га­тьох дра­ту­ють сум­нів­ні во­лон­те­ри у ва­го­нах ме­тро, під­зем­них пе­ре­хо­дах, на про­їжджій ча­сти­ні до­ро­ги: з сум­ни­ми ви­ра­за­ми облич­чя, про­зо­ри­ми скринь­ка­ми в ру­ках та ні­би­то справ­жні­ми до­ку­мен­та­ми про ді­яль­ність їхньо­го бла­го­дій­но­го фон­ду. Щоб по­кла­сти цьо­му край, на по­ча­тку жов­тня на­ро­дний де­пу­тат Ан­тон Ге­ра­щен­ко за­ре­є­стру­вав у парламенті за­ко­но­про­ект №3215 «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­нів Укра­ї­ни що­до про­ти­дії зло­вжи­ва­н­ням у сфе­рі бла­го­дій­ни­цтва». Про­по­ну­є­ться, що бла­го­дій­ні фон­ди по­вин­ні пу­блі­ку­ва­ти зві­ти про свою ді­яль­ність на вла­сних веб-сай­тах як мі­ні­мум один раз на мі­сяць, збір по­жертв на до­ро­зі та у транс­пор­ті тре­ба за­бо­ро­ни­ти, скринь­ки для збо­ру ко­штів ма­ють бу­ти оплом­бо­ва­ні бан­ком, а отри­му­вач бла­го­дій­ної до­по­мо­ги має відзві­ту­ва­ти пе­ред бла­го­дій­ни­ком, на що ж пі­шли по­жер­тви. Що­до по­ка­ра­н­ня, то за збір по­жертв без бан­ків­ської плом­би або на до­ро­зі чи у транс­пор­ті пе­ред­ба­ча­ти­ме­ться штраф від 20 до 155 не­о­по­да­тко­ва­них мі­ні­му­мів. А за ша­храй­ство під ви­гля­дом бла­го­дій­но­сті — штра­фи від 50 не­о­по­да­тко­ва­них мі­ні­му­мів, ви­прав­ні ро­бо­ти і тер­мін ув’язне­н­ня до 12 ро­ків з кон­фі­ска­ці­єю май­на.

Однак за­про­по­но­ва­ні но­ва­ції ви­кли­ка­ли кри­ти­ку се­ред низ­ки бла­го­дій­них ор­га­ні­за­цій. Так, Ан­на Гу­лев­ська-Чер­ниш, ке­рів­ник Укра­їн­сько­го фо­ру­му бла­го­дій­ни­ків, від­зна­чає, що про­по­зи­ції до цьо­го за­ко­но­про­е­кту із ре­зуль­та­та­ми між­на­ро­дних до­слі­джень, із нор­ма­ми між­на­ро­дної пра­кти­ки, як від­сі­я­ти скринь­ко­вих во­лон­те­рів, екс­пер­ти на­да­ли Ан­то­ну Ге­ра­щен­ку ще на по­ча­тку літа. Однак жо­дна з ре­ко­мен­да­цій не вра­хо­ва­на.

«Унас за­ре­є­стро­ва­но близь­ко 12 ти­сяч бла­го­дій­них ор­га­ні­за­цій, зокре­ма у се­лах та рай­цен­трах, чи є там мо­жли­вість ство­ри­ти веб-сайт і під­три­му­ва­ти йо­го? Є справ­ді проблема з до­сту­пом до зві­ту­ва­н­ня фон­ду, бо є рі­зни­ця між тим, скіль­ки фон­дів за­ре­є­стро­ва­но і скіль­ки по­дає по­да­тко­ву зві­тність. Кіль­ка ро­ків то­му ця рі­зни­ця бу­ла у три ти­ся­чі фон­дів. УНор­ве­гії є ре­єстр бла­го­дій­них фон­дів, у нас йо­го теж ство­рю­ють, обов’язок фон­ду — раз на рік по­да­ва­ти офі­цій­ну по­да­тко­ву зві­тність та звіт про ді­яль­ність на цьо­му сай­ті, а сайт під­три­му­є­ться Мі­ні­стер­ством юсти­ції. Ін­ший під­хід зро­би­ли Ні­дер­лан­ди три ро­ки то­му: фон­ди ма­ють зві­ту­ва­ти раз на рік, не що­мі­ся­ця, а па­ра­лель­но ство­рив­ся окре­мий пор­тал для гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій, який під­три­му­є­ться за ра­ху­нок бю­дже­ту. Якщо ор­га­ні­за­ція не має ко­штів для сво­го сайта, мо­же ство­ри­ти окре­му сто­рін­ку на цьо­му пор­та­лі. Іде­о­лог про­е­кту Пав­ло Но­ві­ков ка­же, що не­хай пи­шуть дві ци­фри — про до­хо­ди та ви­да­тки, але ша­храї ро­блять так і за­раз. Уцьо­му за­ко­но­про­е­кті є якийсь при­ва­тний ін­те­рес, яко­го не мо­жна по­ки зро­зу­мі­ти».

Не ро­зу­мі­ють бла­го­дій­ни­ки, чо­му на ша­хра­їв-во­лон­те­рів не ре­а­гу­ють пра­во­охо­рон­ці. Для цьо­го но­вих за­ко­нів роз­ро­бля­ти не тре­ба. Однак ав­то­ри до­ку­мен­та ствер­джу­ють, що у мі­лі­ції не­має ін­стру­мен­тів для при­тя­гне­н­ня скринь­ко­вих во­лон­те­рів до від­по­від­аль­но­сті. Є пи­та­н­ня і що­до бан­ків­ських пломб на скринь­ках: чи по­го­дя­ться бан­ки ста­ви­ти їх без­пла­тно, як про­по­ну­ють у за­ко­но­про­е­кті? На цю кри­ти­ку та за­ува­же­н­ня вже від­ре­а­гу­вав Ан­тон Ге­ра­щен­ко, по­яснив­ши, що йо­го за­ко­но­про­ект — це ли­ше по­ча­ток діа­ло­гу з гро­мад­ські­стю, якій, схо­же, є що ска­за­ти.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

У НО­ВО­МУ ЗА­КО­НО­ПРО­Е­КТІ №3215 ПРО­ПИ­СА­НО, ЩО ЗБІР ПО­ЖЕРТВ НА ДО­РО­ЗІ ТА В ТРАНС­ПОР­ТІ СЛІД ЗА­БО­РО­НИ­ТИ, СКРИНЬ­КИ ДЛЯ ЗБО­РУ КО­ШТІВ МА­ЮТЬ БУ­ТИ ОПЛОМ­БО­ВА­НІ БАН­КОМ, А ОТРИ­МУ­ВАЧ ДО­ПО­МО­ГИ — ВІДЗВІ­ТУ­ВА­ТИ ПЕ­РЕД БЛА­ГО­ДІЙ­НИ­КОМ, НА ЩО ПІ­ШЛИ ПО­ЖЕР­ТВИ...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.