Су­ча­сна зброя – вла­сно­руч

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

Хер­сон­ські при­кор­дон­ни­ки ство­ри­ли бю­дже­тний при­стрій для ди­стан­цій­но­го ве­де­н­ня во­гню

На за­ня­т­тях із та­кти­чної під­го­тов­ки бій­ці мо­біль­ної застави Хер­сон­сько­го при­кор­дон­но­го за­го­ну «Док» і «Квант» (про­сять не на­зи­ва­ти імен) не раз обго­во­рю­ва­ли мрію ма­ти ди­стан­цій­но ке­ро­ва­ну стрі­ле­цьку зброю для ор­га­ні­за­ції за­сад, від­во­лі­ка­н­ня противника на блок­по­стах та ви­ко­на­н­ня ін­ших ко­ро­тко­стро­ко­вих бо­йо­вих зав­дань. Не­вдов­зі хло­пці ви­рі­ши­ли вті­ли­ти за­дум пра­кти­чно. Ви­вчи­ли за­кор­дон­ні ана­ло­ги ту­ре­лей, прин­цип дії, ви­ди за­сто­су­ва­н­ня і по­ча­ли пра­цю­ва­ти над вла­сним про­е­ктом. «Квант» на­пи­сав про­грам­не за­без­пе­че­н­ня, а «Док» взяв на се­бе те­хні­чну скла­до­ву. Обом до­по­міг до­свід ро­бо­ти на під­при­єм­ствах із ви­ро­бни­цтва то­чних при­ла­дів. Там же шу­ка­ли й де­та­лі. Ро­бо­та зайня­ла близь­ко мі­ся­ця.

В ре­зуль­та­ті бій­ці ство­ри­ли ту­рель для стрі­ле­цької зброї, яка ке­ру­є­ться спе­ці­аль­ним бло­ком управ­лі­н­ня че­рез дріт, до­зво­ляє ве­сти во­гонь з ав­то­ма­та ти­пу АК-47, а при­єд­на­на до ту­ре­лі ка­ме­ра ви­во­дить зо­бра­же­н­ня на план­ше­тний при­стрій, що до­по­ма­гає роз­пі­зна­ти ціль на відстані кіль­ка­сот ме­трів. Го­лов­на пе­ре­ва­га та­ко­го при­строю — не­ви­со­ка вар­тість, роз­по­від­а­ють при­кор­дон­ни­ки. Зі­бра­ти ту­рель « з ну­ля » бій­цям обі­йшло­ся тро­хи мен­ше як у чо­ти­ри ти­ся­чі гри­вень. А в се­рій­но­му ви­ро­бни­цтві вар­тість мо­жна зве­сти до двох-трьох ти­сяч за оди­ни­цю.

«Ми по­ста­ви­ли зав­да­н­ня зро­би­ти та­кий при­стрій, який не шко­да бу­ло б по­ки­ну­ти на по­лі бою або на­віть пі­ді­рва­ти при під­сту­пі во­ро­га, — роз­по­від­ає один з ав­то­рів при­строю «Док». — Ура­зі ви­яв­ле­н­ня противника бо­єць, який си­дить за пуль­том ке­ру­ва­н­ня, по­чи­нає ве­сти во­гонь. Скла­да­є­ться вра­же­н­ня, що з ці­єї по­зи­ції стрі­ляє лю­ди­на, адже ту­рель ру­ха­є­ться як го­ри­зон­таль­но, так і вер­ти­каль­но. Крім то­го, її мо­жна вста­но­ви­ти на ру­хо­му пла­тфор­му. По­да­ви­ти її во­гнем мар­но, хі­ба що бу­де пря­ме по­па­да­н­ня в кор­пус. Уцей час на­ші бій­ці мо­жуть здій­сни­ти ма­невр, пе­ре­гру­пу­ва­ти­ся».

Бій­ці роз­ро­би­ли й «важ­чу» мо­ди­фі­ка­цію ту­ре­лі для вста­нов­ле­н­ня ку­ле­ме­та. Опціо­наль­но мо­жна змі­ню­ва­ти ка­ме­ру з кра­щим зу­мом, пе­ре­ве­сти ту­рель на ра­діо­ке­ру­ва­н­ня (це прин­ци­по­во не ро­би­ли че­рез про­бле­му «за­глу­ше­н­ня » ра­діо­ча­стот про­тив­ни­ком) або ви­ко­ри­ста­ти ви­три­ва­лі­ші ма­те­рі­а­ли для кор­пу­су. Втім, з усі­ма ци­ми пе­ре­ва­га­ми при­стрій тіль­ки до­рож­че ко­штує. Унай­ближ­чих пла­нах ав­то­рів роз­роб­ки — по­льо­ві ви­про­бу­ва­н­ня. Там ста­не зро­зумі­ло, на­скіль­ки влу­чно мо­жна ве­сти во­гонь та які мо­жуть ви­ни­кну­ти про­бле­ми під час за­сто­су­ва­н­ня. « Квант » до­дає, що в пра­кти­чній роз­роб­ці — кіль­ка ідей для вій­сько­во­го за­сто­су­ва­н­ня, але про них мо­жна бу­де го­во­ри­ти зго­дом. Те­пер же та­єм­ни­цю від­кри­ва­ти не хо­че. Ка­же, тре­ба за­кін­чи­ти ро­бо­ту та й во­ро­гам та­ку ін­фор­ма­цію кра­ще не зна­ти. Що­до ту­ре­лі, то в ра­зі успі­шних те­сту­вань за­ли­ши­ло­ся зна­йти за­ці­кав­ле­них осіб для се­рій­но­го ви­ро­бни­цтва.

ФОТО ІВА­НА АНТИПЕНКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.