«Си­сте­ма хо­че взя­ти ре­ванш»

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Пра­во­за­хи­сни­ця Олександра МАТВІЙЧУК – про те, як про­ти­ді­я­ти де­мо­ра­лі­за­ції

і зви­ну­ва­че­но­го в ор­га­ні­за­ції кри­ва­во­го по­би­т­тя ав­то­май­да­нів­ців зня­ли еле­ктрон­ний бра­слет, щоб він міг спо­кій­но їзди­ти на свою но­ву ро­бо­ту (те­пер у Фон­ді дер­жмай­на бо­ре­ться з ко­ру­пці­єю). Слід­чо­го, який роз­слі­ду­вав зло­чи­ни Єв­ро­май­да­ну, су­д­дя від­сто­ро­нив від ро­бо­ти «з ме­тою ви­клю­че­н­ня ймо­вір­но­сті ви­ни­кне­н­ня при­пу­щень у всіх уча­сни­ків про­це­су що­до за­ін­те­ре­со­ва­но­сті слід­чо­го». Си­сте­ма опи­ра­є­ться. Си­сте­ма хо­че взя­ти ре­ванш», — про­ко­мен­ту­ва­ла го­ло­ва прав­лі­н­ня ГО «Центр гро­ма­дян­ських сво­бод» Олександра Матвійчук остан­ні но­ви­ни із су­до­вих за­сі­дань, де роз­гля­да­ю­ться спра­ви що­до зло­чи­нів, ско­є­них у пе­рі­од Єв­ро­май­да­ну. Адво­ка­ти ро­дин Не­бе­сної Со­тні теж ча­сто ви­сту­па­ють із по­ді­бни­ми за­ява­ми, що спра­ви роз­слі­ду­ю­ться не­ефе­ктив­но, ті, хто має си­ді­ти за ґра­та­ми, вті­ка­ють від пра­во­су­д­дя, ча­сто з ви­ни то­го ж пра­во­су­д­дя. Про при­чи­ни низь­кої ре­зуль­та­тив­но­сті роз­слі­ду­вань «День» за­пи­тав у го­ло­ви прав­лі­н­ня гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Центр Гро­ма­дян­ських Сво­бод» Оле­ксан­дри Матвійчук.

— Одна з основ­них при­чин та­ких ре­зуль­та­тів — роз­слі­ду­ють ці зло­чи­ни та ухва­лю­ють рі­ше­н­ня лю­ди, які бу­ли без­по­се­ре­дньо за­лу­че­ні до їх ско­є­н­ня. Ін­ко­ли до­хо­дить до анек­до­ти­чних си­ту­а­цій: ав­то­май­да­нів­ці за­хо­ди­ли під час слід­чо­го екс­пе­ри­мен­ту в ка­бі­нет, щоб роз­ка­за­ти, як їх би­ли, то ви­гля­да­ло це так: «А, це ж ви ме­не і би­ли». На ни­зо­во­му рів­ні ли­ши­лись ті са­мі лю­ди. То­му су­до­ві роз­слі­ду­ва­н­ня ма­ють від­бу­ва­ти­ся па­ра­лель­но із ре­фор­мою су­до­вої си­сте­ми, про­ку­ра­ту­ри — у цьо­му ключ ефе­ктив­но­го роз­слі­ду­ва­н­ня. Зга­да­є­мо не­що­дав­ню вте­чу Та­ва­ку­ла Ра­гі- мова, яко­го бу­ло звіль­не­но Пе­чер­ським су­дом під до­ма­шній арешт, а це хар­ків­ський мі­лі­ціо­нер «Опло­ту», яко­го обви­ну­ва­че­но у то­му, що він ке­ру­вав «ті­ту­шка­ми» у Ки­є­ві. Су­д­дя не взя­ла йо­го під варту, по­си­ла­ю­чись на те, що він пра­цює в ор­га­нах вну­трі­шніх справ, ар­гу­мен­ту­ю­чи, що він не вте­че. Але він втік. Ми ба­чи­мо ін­шу су­до­ву пра­кти­ку: ко­ли це сто­су­є­ться лю­дей, які ко­ї­ли менш тяж­кі зло­чи­ни, їм ви­но­сять рі­ше­н­ня про взя­т­тя під варту, а не під до­ма­шній арешт. Як мі­ні­мум — це пі­до­зрі­ло. На моє пе­ре­ко­на­н­ня, якщо в нас не бу­де впро­ва­дже­но між­на­ро­дний еле­мент для роз­слі­ду­ва­н­ня, ми не до­ся­гне­мо тих ре­зуль­та­тів, на які очі­кує су­спіль­ство.

— Що дасть впро­ва­дже­н­ня цьо­го між­на­ро­дно­го еле­мен­ту?

— Ми­ну­ло­го ти­жня ми про­во­ди­ли у Ко­мі­те­ті ВР із прав лю­ди­ни се­мі­нар, де вив­ча­ли рі­зні між­на­ро­дні мо­де­лі: до­свід між­на­ро­дних кри­мі­наль­них су­дів, три­бу­на­лів, гі­бри­дних су­дів. Шу­ка­ли най­більш кон­стру­ктив­ну мо­дель для Укра­ї­ни. Бо в будь-яко­му ра­зі, якщо Між­на­ро­дний кри­мі­наль­ний суд відкриє про­ва­дже­н­ня у спра­ві Єв­ро­май­да­ну, за йо­го по­лі­ти­кою, він ці­ка­ви­ться ли­ше ти­ми лю­дьми, хто від­да­вав на­ка­зи. І це не по­збав­ляє на­ціо­наль­ну си­сте­му обов’яз­ку шу­ка­ти ви­ко­нав­ців. У нас же ні тих, ні тих по­ки не при­тя­гу­ють до від­по­від­аль­но­сті.

— Що мо­же ста­ти пе­ре­лом­ним мо­мен­том у роз­слі­ду­ван­ні справ Єв­ро­май­да­ну?

— Це по­си­ле­н­ня ді­яль­но­сті спе­ці­аль­но­го управ­лі­н­ня в ГПУ, йо­му тре­ба да­ти біль­шу га­ран­тію не­за­ле­жно­сті, по­си­ли­ти йо­го ма­те­рі­аль­но-те­хні­чну ба­зу, під­три­ма­ти йо­го. На це по­трі­бна по­лі­ти­чна во­ля, щоб во­ни зі­бра­ли які­сний ма­те­рі­ал. Що­до су­до­вих за­сі­дань, то за­раз тре­ба ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти існу­ю­чі у за­ко­но­дав­стві за­со­би впли­ву на суд­дів, які, по су­ті, вчи­ня­ють зло­вжи­ва­н­ня, ма­ску­ю­чи це під суд­дів­ську не­за- ле­жність. Але ми по­при все опти­мі­сти, за­раз пла­ну­є­мо з адво­ка­та­ми Не­бе­сної Со­тні за­по­ча­тку­ва­ти ін­фор­ма­цій­ну кам­па­нію, яка б да­ла мо­жли­вість лю­дям ство­ри­ти су­спіль­ний за­пит на про­ве­де­н­ня роз­слі­ду­ва­н­ня. От ско­ро бу­де рі­чни­ця, тре­ба ста­ви­ти кон­кре­тні пи­та­н­ня, у чо­му не­ефе­ктив­ність роз­слі­ду­ва­н­ня, на­при­клад, чо­му 14 бер­ку­тів­ців, іден­ти­фі­ко­ва­них ще у сі­чні 2014 року, до­сі пра­цю­ють і не про­хо­дять у спра­ві що­до по­би­т­тя ав­то­май­да­нів­ців ні як пі­до­зрю­ва­ні, ні як свід­ки?

— Пред­став­ни­ки ва­шо­го цен­тру від­ві­ду­ють усі су­до­ві засідання, чи ма­ють вплив на їхній пе­ре­біг?

— Ми ма­є­мо для цьо­го гро­мад­ську іні­ці­а­ти­ву «Гру­па спостереження «Озон». За­га­лом вра­же­н­ня не­опти­мі­сти­чні. А на хід су­до­вих за­сі­дань впли­ває пу­блі­чність. На­то­мість — за­ли по­ро­жні. Лю­ди спів­чу­ва­ють, але не мо­жуть зна­йти час, щоб хо­ди­ти на ці су­до­ві засідання, а це ду­же ва­жли­во. Во­дно­час гру­па під­трим­ки «Бер­ку­ту» зав­жди при­су­тня. Су­спіль­ство має хо­ди­ти і по­ка­зу­ва­ти цим фі­гу­ран­там та вла­ді, що гро­мад­ськість сте­жить та кон­тро­лює пе­ре­біг роз­слі­ду­ва­н­ня, щось ро­бить, а не ли­ше пи­ше у се­бе на соц­сто­рін­ках обу­ре­н­ня си­ту­а­ці­єю...

ОЛЕКСАНДРА МАТВІЙЧУК

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.