Пи­та­н­ня са­мо­по­ва­ги

Den (Ukrainian) - - Культура -

Му­зей в Укра­ї­ні — по­ня­т­тя кон­се­рва­тив­не, ціл­ком у рам­ках за­галь­но­го уяв­ле­н­ня про су­во­ро іє­рар­хі­чну уста­но­ву, в якій екс­по­нат бе­ре го­ру над лю­ди­ною, а іде­о­ло­гія — над екс­по­на­том, в якій ди­стан­ція — ча­со­ва, про­сто­ро­ва, со­ці­аль­на — є ба­зо­вим прин­ци­пом.

Усві­ті дав­но не так. Іє­рар­хію по­всю­дно ви­ті­сняє ін­те­р­актив­ність. Усу­ча­сно­му музеї екс­по­зи­ція про­мов­ляє до від­ві­ду­ва­чів де­ся­тка­ми рі­зних спосо­бів, яв­ля­ю­чи со­бою за­хо­плю­ю­чу й ба­га­то­рів­не­ву ін­те­ле­кту­аль­ну гру.

Один з не­ба­га­тьох укра­їн­ських му­зе­їв, вла­што­ва­них і пра­цю­ю­чих са­ме так — Лі­те­ра­тур­но-ме­мо­рі­аль­ний му­зей М. Бул­га­ко­ва на Ан­дрі­їв­сько­му узво­зі, ві­до­мий та­кож як «Дім Тур­бі­них». Не­див­но, що са­ме «бул­га­ків­ці» спіль­но з Укра­їн­ським цен­тром роз­ви­тку му­зей­ної спра­ви зі­ні­ці­ю­ва­ли ле­кцію-дис­ку­сію «Су­ча­сний му­зей — шлях від про­е­кту до вті­ле­н­ня», яка від­бу­де­ться ці­єї п’ятни­ці в бу­дів­лі Му­зею істо­рії Ки­є­ва з уча­стю про­від­ної спе­ці­а­ліс­тки аген­ції му­зей­но­го ди­зай­ну «Ральф Ап­пель­ба­ум Ас­со­ші­ейт» (Ralph Appelbaum Associate, США), уро­джен­ки Ки­є­ва й акти­віс­тки про­укра­їн­сько­го гро­мад­сько­го ру­ху в Нью-Йорку Ка­те­ри­ни Шра­ги. Як пред­став­ник ком­па­нії во­на так са­мо озна­йо­ми­ться з ро­бо­тою сто­ли­чних му­зе­їв.

Ralph Appelbaum Associate — одна з най­ста­рі­ших і най­впли­во­ві­ших аген­цій му­зей­но­го ди­зай­ну у сві­ті. Во­ни і бу­ду­ють, і скла­да­ють екс­по­зи­ції. Се­ред їхніх про­е­ктів — Ме­мо­рі­аль­ний му­зей Го­ло­ко­сту (United States Holocaust Memorial Museum, Ва­ши­нґтон, США); Аме­ри­кан­ський му­зей при­ро­до­знав­ства (American Museum of Natural History, Нью-Йорк, США); Му­зей американського тра­ди­цій­но­го ми­сте­цтва (American Folk Art Museum, Нью-Йорк, США); Му­зей жур­на­лі­сти­ки та но­вин (Newseum, Ва­шинг­тон, США); На­ціо­наль­ний му­зей гро­ма­дян­ських прав (National Civil Rights Museum, Мем­фіс, США); Му­зей сві­то­вої ре­лі­гії (Museum of World Religion, Тай­бей, Ре­спу­блі­ка Ки­тай); На­ціо­наль­ний му­зей Шо­тлан­дії (National Museum of Scotland, Един­бург, Ве­ли­ко­бри­та­нія); Му­зей гро­мад­сько­го транс­пор­ту Лон­до­на (London Transport Museum, Лон­дон, Ве­ли­ко­бри­та­нія).

До­бре пам’ятаю ві­зит до Му­зею при­ро­до­знав­ства в Нью-Йорку. Це бу­ла справ­жня, вра­жа­ю­ча ман­дрів­ка, а са­ма екс­по­зи­ція яв­ля­ла со­бою рів­ним чи­ном ета­лон ін­фор­ма­тив­но­сті та ви­твір ін­ста­ля­цій­но­го ми­сте­цтва.

По­за сум­ні­вом, ви­ще­зга­да­на дис­ку­сія є біль­ше, ніж про­сто вну­трі­шньо­це­хо­вою роз­мо­вою. Адже в мі­сті, де на ча­сі ме­мо­рі­а­лі­за­ція пам’яті Не­бе­сної со­тні та по­дій Ре­во­лю­ції гі­дно­сті, за­га­лом у кра­ї­ні, яка пе­ре­бу­ває на пе­ре­ла­мі роз­ви­тку, но­ві шля­хи уві­чне­н­ня сво­єї істо­рії, сво­їх куль­тур­них здо­бу­тків жит­тє­во не­об­хі­дні. Ві­зит про­від­но­го фа­хів­ця «Апель­ба­у­ма» в Ки­єв — у пев­но­му сен­сі ви­клик, во­дно­час і мо­жли­вість. Дав­но на­зрі­ле спів­ро­бі­тни­цтво з му­зей­ною ком­па­ні­єю на­стіль­ки ви­со­ко­го кла­су — пи­та­н­ня на­віть не ко­штів, а по­лі­ти­чної во­лі, й, зре­штою, са­мо­по­ва­ги.

Ми­ну­ле не­мо­жли­во змі­ни­ти — але, обрав­ши опти­ку ми­ну­ло­го, мо­жна впли­ну­ти на май­бу­тнє.

Дми­тро ДЕСЯТЕРИК, «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.