У Кам’ян­ці-По­діль­сько­му від­був­ся фе­сти­валь ама­тор­ських колективів

Den (Ukrainian) - - Культура -

На­ше мі­сто ві­до­ме сво­ї­ми кра­є­ви­да­ми та істо­ри­чни­ми пам’ятка­ми. Однак у Кам’янець-По­діль­сько­му не має жо­дно­го про­фе­сій­но­го те­а­тру! Цю си­ту­а­цію на­ма­га­ю­ться ви­пра­ви­ти ама­тор­ські ко­ле­кти­ви. Один із яких — «Тан­дем» ци­ми ви­хі­дни­ми зі­брав дру­зів з усі­єї Укра­ї­ни. «Ко­мо­ра» — пер­ший від­кри­тий те­а­траль­ний фе­сти­валь се­ред ама­тор­ських колективів. Про­тя­гом трьох днів у за­хо­ді взя­ли участь те­а­три з Ки­є­ва, Пол­та­ви, Рів­но­го, Хмель­ни­цько­го, Чер­нів­ців, Но­во­во­лин­ська та са­мо­го Кам’ян­ця-По­діль­сько­го, всьо­го 14 колективів. «На­шим зав­да­н­ням є по­пу­ля­ри­за­ція те­а­траль­но­го ми­сте­цтва, — роз­по­від­ає ор­га­ні­за­тор фе­сти­ва­лю Га­ли­на Ко­ро­тен­ко. — Осо­бли­вість ама­тор­ських фо­ру­мів у то­му, що уча­сни­ки та­ких за­хо­дів у то­му, що во­ни від­да­ють ми­сте­цтву віль­ний час. Мо­жли­во, їм не ви­ста­чає про­фе­сій­но по­став­ле­но­го го­ло­су чи актор­ських по­во­ро­тів. Але ці лю­ди да­рять емо­ції, яких ча­сто не від­чу­єш від про­фе­сіо­на­лів». Крім ви­став у «Ко­мо­рі» зна­йшли мі­сце без­ко­штов­ні май­стер-кла­си та бла­го­дій­ність. Для лю­дей з обме­же­ни­ми фі­зи­чни­ми мо­жли­во­стя­ми на­ро­дний те­атр-сту­дія «Сьо­ме не­бо» (Він­ни­ця), до яко­го вхо­дять лю­ди з ва­да­ми здо­ров’я, пред­ста­вив дра­ма­ти­чну по­е­му «Над Ча­сом». Ше­дев­ри ми­сте­цтва та вмі­н­ня бо­ро­ти­ся із хво­ро­бою про­де­мон­стру­вав май­стер-клас Ки­ри­ла Бо­г­да­ню­ка, який зав­дя­ки уні­каль­ної те­хні­ки ма­лю­ва­н­ня — ен­ка­у­сти­ки, ство­рю­вав кар­ти­ни зви­чай­ною пра­скою, по­ві­дом­ляє Єв­ген КАСАП, Кам’янець-По­діль­ський.

ФОТО НА­ДА­НО ЧЕРНІГІВСЬКИМ ТЕ­А­ТРОМ ТІ­НЕЙ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.