Чер­ні­ве­цький те­атр ім. О. Ко­би­лян­ської від­зна­чить 85-річчя фе­сти­ва­лем

Den (Ukrainian) - - Культура -

23 жов­тня те­атр роз­по­чне свій юві­лей­ний се­зон від­кри­т­тям Х фе­сти­ва­лю ко­ме­дій «Зо­ло­ті опле­ски Бу­ко­ви­ни». «На фе­сті бу­дуть пред­став­ле­ні 10 кращих те­а­траль­них колективів з Укра­ї­ни та Бо­то­шан­ський те­атр ім. Мі­хая Емі­не­ску (Ру­му­нія), — роз­по­ві­ла за­ві­ду­вач лі­те­ра­тур­но-дра­ма­ти­чної ча­сти­ни те­а­тру На­та­лія Фе­до­ро­вич. — Із Ки­є­ва при­їдуть: На­ціо­наль­ний те­атр ім. І. Фран­ка, На­ціо­наль­на опе­ре­та, На­ціо­наль­ний те­атр ім. Ле­сі Укра­їн­ки та зі Льво­ва — На­ціо­наль­ний те­атр ім. Зань­ко­ве­цької. Відкриє «Зо­ло­ті опле­ски Бу­ко­ви­ни» фе­є­рія-бур­леск «Ене­ї­да» І. Ко­тля­рев­сько­го у по­ста­нов­ці Іва­но-Фран­ків­сько­го те­а­тру ім. І. Фран­ка (ре­жи­сер Ро­сти­слав Дер­жи­піль­ський). Львів’яни по­ка­жуть ви­ста­ву з жи­т­тя бю­дже­тної ін­те­лі­ген­ції й не тіль­ки «Бла­зні ми­мо­во­лі» Оре­ста Ого­ро­дни­ка. Ко­ло­мий­ський те­атр при­ве­зе ви­ста­ву «Езоп» у по­ста­нов­ці Ва­ле­рія Нє­вє­дро­ва. Одні­єю з ці­ка­вих по­ста­но­вок афі­ші бу­де ви­ста­ва «Ко­ме­дія по­ми­лок» В. Шек­спі­ра Чер­ні­гів­сько­го те­а­тру ім. Т. Шев­чен­ка. До­брою тра­ди­ці­єю ста­ла участь у фе­сти­ва­лі Бо­то­шан­сько­го те­а­тру іме­ні Мі­хая Емі­не­ску, який цьо­го ра­зу при­ве­зе ко­ме­дію Рея Ку­ні «Гро­ші з не­ба». Ще одну ви­ста­ву цьо­го все­сві­тньо ві­до­мо­го дра­ма­тур­га — «За­над­то одру­же­ний та­ксист» — по­ка­же Тер­но­піль­ський те­атр іме­ні Т. Шев­чен­ка. На­ціо­наль­ний те­атр опе­ре­ти по­ра­дує «Со­ро­чин­ським яр­мар­ком» О. Ря­бо­ва, а На­ціо­наль­ний те­атр ім. І. Фран­ка пред­ста­вить п’єсу поль­сько­го ко­ме­діо­гра­фа і по­е­та Олександра Фре­дро «Да­ми і гу­са­ри». Го­спо­да­рі фе­сту — чер­нів­ча­ни — пре­зен­ту­ють лі­ри­чну ко­ме­дію «Ту­степ і рі­зний мо­тлох» Р. Байє­ра. Впер­ше у фе­сти­ва­лі ві­зьме участь На­ціо­наль­ний ака­де­мі­чний те­атр ро­сій­ської дра­ми ім. Ле­сі Укра­їн­ки. Цей ко­ле­ктив і за­вер­шу­ва­ти­ме свя­то своєю сце­ні­чною вер­сі­єю одно­ймен­ної ко­ме­дії і про­зи І. Тур­ге­нє­ва «На­хлі­бник». У рам­ках фе­сти­ва­лю від­бу­де­ться на­го­ро­дже­н­ня пе­ре­мож­ців кон­кур­су «Ко­ро­на­ція сло­ва» у но­мі­на­ції «за кра­щу су­ча­сну ко­ме­дію», по­ві­дом­ляє Ма­рія ВИШНЕВСЬКА, Чер­нів­ці.

ФОТО АР­ТЕ­МА СЛІПАЧУКА / «День»

НА­ЦІО­НАЛЬ­НИЙ ТЕ­АТР ІМ. І. ФРАН­КА ПРЕД­СТА­ВИТЬ НА ФО­РУ­МІ П’ЄСУ ПОЛЬ­СЬКО­ГО КО­МЕ­ДІО­ГРА­ФА І ПО­Е­ТА ОЛЕКСАНДРА ФРЕ­ДРО «ДА­МИ І ГУ­СА­РИ»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.