Уча­сник Pink Floyd пре­зен­ту­вав пі­сню, при­свя­че­ну Не­бе­сній Со­тні

Den (Ukrainian) - - Культура -

У Лон­до­ні від­був­ся кон­церт со­лі­дар­но­сті під на­звою I’m with the Banned, під час яко­го лі­дер Pink Floyd Де­від Гіл­мор (на фото) пред­ста­вив пі­сню, при­свя­че­ну Не­бе­сній Со­тні. Про це по­ві­дом­ляє прес-слу­жба ка­на­лу «Ес­пре­со TV». Під час кон­цер­ту на лон­дон­ській сце­ні KOKO уні­каль­ний склад ро­кму­зи­кан­тів ви­сту­пив за сво­бо­ду твор­чо­го ви­ра­же­н­ня та про­ти не­спра­ве­дли­во­сті. Ло­го­тип кон­цер­ту ство­рив ві­до­мий ки­тай­ський ху­до­жник-ди­си­дент Ай Вей­вей, зна­хо­дя­чись під до­ма­шнім аре­штом. На сце­ну ви­сту­пи­ли Де­від Гіл­мор, гур­ти Pussy Riot, Brutto, «Бум­бокс», а та­кож спе­ці­аль­но за­про­ше­ні го­сті — Кім Ка­трел, Дже­ре­мі Ай­ронс, Ніл Тен­нант, Джу­льєт Сті­вен­сон, Ві­кто­рія Мо­де­ста. Уча­сник Pink Floyd Де­від Гіл­мор ви­сту­пив спіль­но з укра­їн­ськи­ми му­зи­кан­та­ми та ви­ко­нав пі­сню, при­свя­че­ну Не­бе­сній Со­тні.

ФОТО З САЙТА EUROPAFM.RO

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.