Стрі­чку «Ур­сус» до­зні­муть

Den (Ukrainian) - - Культура -

«Ме­діа Гру­па Укра­ї­на» до­фі­нан­сує зйом­ки укра­їн­сько-гру­зин­сько­бол­гар­сько­го філь­му «Ур­сус. Кав­казь­кий бу­рий ве­дмідь». Про це по­ві­дом­ляє прес-слу­жба Дер­жав­но­го агент­ства Укра­ї­ни з пи­тань кі­но. Фільм «Ур­сус» — це істо­рія трьох нев­дах — гру­зин­сько­го кі­но­ре­жи­се­ра, укра­їн­сько­го ка­ска­де­ра та аме­ри­кан­ської за­хи­сни­ці ди­ких зві­рів, які 1992 року здій­сню­ють від­чай­ду­шну по­до­рож з охо­пле­ної во­гнем гро­ма­дян­ської вій­ни сто­ли­ці Гру­зії в Берлін. Ко­жен із трьох ге­ро­їв пе­ре­слі­дує свою ме­ту, на­віть не пі­до­зрю­ю­чи, як пе­ре­пле­те­ні їхні до­лі. Ви­ро­бни­цтво Ком­па­нії Fresh Production (Укра­ї­на), Aktis Film Production (Ні­меч­чи­на), O-Studio (Гру­зія), Geopoly Film (Бол­га­рія), за під­трим­ки Дер­жав­но­го агент­ства Укра­ї­ни з пи­тань кі­но, На­ціо­наль­но­го кі­но­цен­тру Гру­зії та Бол­гар­сько­го на­ціо­наль­но­го цен­тру кі­но.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.