Ав­тен­ти­чні та... про­гре­сив­ні

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

На­при­клад, про­по­ну­ють смі­ли­во ком­бі­ну­ва­ти рі­зні ко­льо­ри і сти­лі в одно­му обра­зі, при­кра­ша­ю­чи все це не­зви­чай­ни­ми аксе­су­а­ра­ми.

Не­спо­ді­ва­но в чо­ло­ві­чий гар­де­роб про­ни­ка­ють жі­но­чні мо­ти­ви. Утім, по­ді­бні екс­пе­ри­мен­ти ре­ко­мен­ду­є­мо залишити для са­мих же ку­тюр’є, а в пов­сяк­ден­но­му жит­ті, нав­па­ки, при­ди­ви­ти­ся до тра­ди­цій­них кон­се­рва­тив­них look’ів.

А от ди­зай­нер мо­ло­до­го брен­ду MAKI Ма­кар Ци­пан, який впер­ше пред­ста­вив ко­ле­кцію на по­ді­у­мі Ukrainian Fashion Week, про­по­нує спів­ві­тчи­зни­кам бу­ти смі­ли­ви­ми у ви­ко­ри­стан­ні ав­тен­ти­ки і во­дно­час про­гре­сив­ни­ми у її мі­ксу­ван­ні з су­ча­сни­ми аксес­су­а­ра­ми: як-то мо­дною в цьо­му се­зо­ні бо­ро­дою «лі­сни­ка», оку­ля­ра­ми в тов­стій опра­ві, то­що... Чо­ло­ві­чі обра­зи в йо­го ко­ле­кції пред­став­ле­ні со­ро­чка­ми з ви­шив­кою у ви­гля­ді вер­ти­каль­них лі­ній, з ко­льо­ро­ви­ми ко­ке­тка­ми, ви­ко­на­ни­ми в те­хні­ці ба­тик та піджа­ка­ми у те­хні­ці го­бе­ле­на.

ФОТО НА­ДА­НО UKRAINIAN FASHION WEEK

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.