Лу­цька «ша­хів­ни­ця»

Чо­му в обла­сно­му цен­трі Во­ли­ні не спра­цьо­вує ме­тод «гре­чки»?

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» - Ан­тон БУГАЙЧУК, ма­гі­странт СНУ ім. Ле­сі Укра­їн­ки

На по­ча­тку 2015 року се­ред мі­сце­вих по­лі­ти­ків, гро­мад­ських ді­я­чів та жур­на­лі­стів у Лу­цьку бу­ли по­бо­ю­ва­н­ня, що ви­бо­ри мі­сько­го го­ло­ви і мі­ської ради зве­ду­ться до про­ти­сто­я­н­ня двох по­лі­ти­чних «кла­нів». Про­те на­справ­ді бо­роть­ба за вла­ду в мі­сті ви­яви­ла­ся на­ба­га­то скла­дні­шою. За­га­лом на крі­сла в мі­ській ра­ді пре­тен­ду­ють 498 кан­ди­да­тів від 18 пар­тій.

Но­ва ви­бор­ча си­сте­ма зму­си­ла пар­тії не ли­ше ви­тра­ча­ти ко­шти на по­пу­ля­ри­за­цію сво­їх брен­дів, а й шу­ка­ти ефе­ктив­ну і впі­зна­ва­ну ко­ман­ду. Уцьо­му осе­ред­ки рі­зних по­лі­ти­чних сил ма­ли рі­зні успі­хи.

Пі­сля прийня­т­тя рі­ше­н­ня на цен­траль­но­му рів­ні про не­участь «На­ро­дно­го фрон­ту» в мі­сце­вих ви­бо­рах лу­цьким фрон­то­ви­кам до­ве­ло­ся ба­ло­ту­ва­ти­ся від БПП-«Со­лі­дар­ність». Та­ким чи­ном із 42 окру­гів мі­ста про­пре­зи­дент­ська пар­тія ви­су­ває ли­ше 25 вла­сних кан­ди­да­тів, 10 — від «На­ро­дно­го фрон­ту» та 7 — за кво­тою УДА­Ру, який зли­ва­є­ться із «Со­лі­дар­ні­стю». То­му пер­со­наль­ний склад кан­ди­да­тів най­силь­ні­ший са­ме у ці­єї по­лі­тси­ли. Хо­ча та­ка «со­лян­ка» і має і свої не­до­лі­ки че­рез вну­трі­шні су­пе­ре­чно­сті, які кан­ди­да­ти де­мон­стру­ють ще під час ви­бор­чої кам­па­нії.

Та­кож БПП-«Со­лі­дар­ність» пред­став­ляє ни­ні­шній мі­ський го­ло­ва Лу­цька Ми­ко­ла Романюк. Усво­їй агі­та­цій­ній кам­па­нії він по­ки не ви­ко­ри­сто­вує зов­ні­шньої ре­кла­ми, ро­бля­чи став­ку на те­ле­ба­че­н­ня, га­зе­ти і ви­ко­ри­ста­н­ня слу­жбо­во­го ста­но­ви­ща. Про свої на­мі­ри ба­ло­ту­ва­ти­ся на пост мі­сько­го го­ло­ви Романюк за­явив ще на по­ча­тку 2015 року. І вже із то­го ча­су по­чав го­ту­ва­ти­ся до ви­бо­рів, бу­ду­ю­чи імідж «го­спо­дар­ни­ка». Що­прав­да, у цьо­му ме­ру сут­тє­во за­ва­жа­ють пе­ре­бої із га­ря­чим во­до­по­ста­ча­н­ням в мі­сті та кри­ти­чний стан біль­шо­сті те­пло­ме­реж. Че­рез них у Лу­цьку не змо­гли вча­сно роз­по­ча­ти опа­лю­валь­ний се­зон і ти­ся­чі ви­бор­ці за два ти­жні до 25 жов­тня ти­хень­ко кля­нуть мі­ську вла­ду, мер­зну­чи у вла­сних квар­ти­рах.

Най­по­ту­жні­шу за роз­мі­ром за­лу­че­них ре­сур­сів та ви­дів агі­та­ції кам­па­нію ве­де мі­сце­вий осе­ре­док УКРО­Пу. На Во­ли­ні йо­го очо­лює один із най­ближ­чих со­ра­тни­ків Іго­ря Ко­ло­мой­сько­го Ігор Па­ли­ця. Пі­сля від­став­ки із по­са­ди го­ло­ви Оде­ської ОДА Па­ли­ця по­вер­нув­ся на Во­линь, де йо­го фонд та по­лі­ти­чна гру­па «Но­вий Луцьк» пра­цю­ють із 2011 року. Для Па­ли­ці пе­ре­мо­га на мі­сце­вих ви­бо­рах у Лу­цьку є одним із прин­ци­по­вих пи­тань. То­му лу­цькі укро­пів­ці ви­ко­ри­сто­ву­ють ши­ро­кий ар­се­нал за­со­бів: від філь­мів та те­ле­про­грам до офі­сів роз­ви­тку квар­та­лу і ма­со­вих на­ро­дних гу­лянь. Про­те во­ни від­чу­ва­ють сут­тє­вий ка­дро­вий де­фі­цит, по­рів­ня­но із «Со­лі­дар­ні­стю». На 42 мі­ських окру­гів УКРОП мо­же ви­ста­ви­ти ли­ше до 10 по­ту­жних кан­ди­да­тів. Аби ком­пен­су­ва­ти це, пар­тія ви­ко­ри­сто­вує те­хно­ло­гію пе­ре­не­се­н­ня рей­тин­гу Па­ли­ці та брен­ду «Но­во­го Лу­цька» на спи­сок пар­тії.

На мі­сько­го го­ло­ву від УКРО­Пу ба­ло­ту­є­ться го­ло­ва прав­лі­н­ня фон­ду Іго­ря Па­ли­ці «Но­во­го Лу­цька» Оле­ксандр Тов­сте­нюк. До 2015 року він був до­сить не пу­блі­чною лю­ди­ною, за­ли­ша­ю­чись ке­рів­ни­ком ви­бор­чо­го шта­бу Па­ли­ці та «сі­рим кар­ди­на­лом» по­лі­ти­чної гру­пи за­га­лом. Про­те за осо­би­стим рі­ше­н­ням Па­ли­ці Тов­сте­ню­ка ви­рі­ши­ли ви­су­ва­ти на мі­сько­го го­ло­ву. Йо­го та­кож на­ма­га­ю­ться актив­но пов’язу­ва­ти із ав­то­ри­те­том Іго­ря Па­ли­ці за ра­ху­нок спіль­но­го фі­гу­ру­ва­н­ня на біл­бор­дах, у га­зе­тах, в сю­же­тах на те­ле­ба­чен­ні.

Де­що мен­ші мас­шта­би має кам­па­нія мі­сце­во­го осе­ред­ку «Об’єд­на­н­ня «Са­мо­по­міч». Уїх спи­ску ли­ше 30 кан­ди­да­тів, тоб­то пар­тія «за­кри­ває» ли­ше 29 із 42 окру­гів Лу­цька. За сло­ва­ми лі­де­ра во­лин­сько­го осе­ред­ку «Са­мо­по­мо­чі» Юлії Ву­сен­ко, во­ни ви­рі­ши­ли ста­ви­ти кан­ди­да­тів ли­ше у тих окру­гах, де во­ни про­жи­ва­ють. Про­те ка­дро­вий по­тен­ці­ал осе­ред­ку де­що пі­ді­рвав і від­хід від ньо­го ко­ман­ди пер­шо­го за­сту­пни­ка мі­сько­го го­ло­ви Та­ра­са Яков­ле­ва.

Від ці­єї по­лі­тси­ли ба­ло­ту­ю­ться до­сі апо­лі­ти­чні гро­мад­ські акти­ві­сти, во­лон­те­ри, ви­кла­да­чі, під­при­єм­ці та ли­ше один де­пу­тат мі­ськра­ди. То­му во­ни не ма­ють зна­чно­го ан­ти­рей­тин­гу. Про­те фі­нан­со­ві ре­сур­си лу­цької «Са­мо­по­мо­чі» від­чу­тно мен­ші за ре­сур­си «Со­лі­дар­но­сті» чи УКРО­Пу, то­му їм до­во­ди­ться роз­ра­хо­ву­ва­ти на кам­па­нію «від две­рей до две­рей» і осо­би­сте спіл­ку­ван- ня із ви­бор­ця­ми на ву­ли­цях. Вла­сно­го кан­ди­да­та на по­са­ду мі­сько­го го­ло­ви Лу­цька «Са­мо­по­міч» не має. Та й в мі­сько­му осе­ред­ку ці­єї по­лі­тси­ли не­має фі­гу­ри, що має стар­то­ві по­зи­ції для бо­роть­би із впли­во­ви­ми кон­ку­рен­та­ми за мер­ське крі­сло.

Пі­сля до­сить не­вда­лої кам­па­нії на пар­ла­мент­ських ви­бо­рах 2014 року лу­цька «Ба­тьків­щи­на» на­ма­га­є­ться від­но­ви­ти втра­че­ні по­зи­ції в мі­сті. Адже під час ми­ну­лих мі­сце­вих ви­бо­рів у 2010-у са­ме бі­ло­сер­де­чні взя­ли по­ло­ви­ну ман­да­тів у мі­ській ра­ді. Уї­хньо­му спи­ску як впли­во­ві бі­зне­сме­ни, так і мо­ло­ді акти­ві­сти без зна­чно­го по­лі­ти­чно­го до­сві­ду. Гру­па мо­ло­дих кан­ди­да­тів роз­по­ча­ли іні­ці­а­ти­ву «До­ро­гу мо­ло­дим!» та по­зи­ціо­ну­ють се­бе як «но­ві облич­чя». Та­кож ви­ко­ри­сто­ву­ють до­сить роз­ви­не­ну ме­ре­жу пер­вин­них осе­ред­ків у рі­зних ра­йо­нах мі­ста і зов­ні­шню ре­кла­му. Кан­ди­да­та в ме­ри Лу­цька бі­ло­сер­де­чні та­кож не за­твер­ди­ли. Уних бу­ли пре­тен­ден­ти, які ма­ють не­по­га­ні стар­то­ві по­зи­ції, — екс-го­ло­ва ОДА Гри­го­рій Пу­сто­віт та се­кре­тар Лу­цької мі­ської ради Сер­гій Григоренко. Однак для мас­шта­бної агі­та­цій­ної кам­па­нії у мі­ської «Ба­тьків­щи­ни» про­сто не­має ре­сур­сів. До то­го ж окре­мі лі­де­ри осе­ред­ку ма­ють ті­сні зв’яз­ки із кан­ди­да­том від БПП-«Со­лі­дар­ність» Ми­ко­лою Ро­ма­ню­ком.

На крі­сла в мі­ській ра­ді та­кож пре­тен­дує спе­ци­фі­чна для За­хо­ду Укра­ї­ни по­лі­тси­ла — «Гро­мад­ський рух «На­ро­дний кон­троль» Дми­тра До­бро­до­мо­ва. Їх спи­сок у Лу­цькра­ду очо­лив екс-лі­дер «Пра­во­го се­кто­ра» обла­сті Пав­ло Да­ниль­чук. Та­кож він ба­ло­ту­є­ться і в ме­ри Лу­цька. У Лу­цьку « На­ро­дний кон­троль » че­рез ка­дро­вий де­фі­цит зу­мів зі­бра­ти ли­ше 22 із 42 кан­ди­да­тів по окру­гах. Їх кам­па­нію зде­біль­шо­го фі­нан­су­ють за до­по­мо­гою ко­штів із Ки­є­ва че­рез біл­бор­ди, па­ла­тки та га­зе­ти. Ще свій бренд кон­тро­ле­ри по­пу­ля­ри­зу­ва­ли за до­по­мо­гою сю­же­тів на те­ле­ба­чен­ні про бо­роть­бу із не­за­кон­ни­ми за­бу­до­ва­ми і «сва­ві­л­лям» чи­нов­ни­ків. Кан­ди­дат в ме­ри від «На­ро­дно­го кон­тро­лю» Пав­ло Да­ниль­чук по­зи­ціо­нує се­бе як аль­тер­на­ти­ва « олі­гар­хі­чним» Ми­ко­лі Ро­ма­ню­ку та Оле­ксан­дру Тов­сте­ню­ку. Він ро­бить став­ку на осо­би­сті зу­стрі­чі із ви­бор­ця­ми та біл­бор­ди. Про­те остан­ніх зна­чно мен­ше, ніж у основ­них кон­ку­рен­тів. До то­го ж як аль­тер­на­ти­ва олі­гар­хам се­бе по­зи­ціо­ну­ють та­кож кан­ди­да­ти від «Гро­ма­дян­ської по­зи­ції» — Олександра Кра­люк, «Сво­бо­ди» — Сер­гій Ку­дряв­цев і са­мо­ви­су­ван­ка Окса­на Ме­ре­щук. Однак їхня агі­та­цій­на актив­ність ще мен­ша.

Сво­бо­дів­ці для агі­та­ції обме­жи­ли­ся біл­бор­да­ми та сі­ті­лай­та­ми із ре­кла­мою пар­тій­но­го брен­ду за ра­ху­нок бій­ців АТО із «Ле­гіо­ну Сво­бо­ди», та­кож кіль­ко­ма бор­да­ми окре­мих кан­ди­да­тів. Че­рез обме­же­ні фі­нан­со­ві ре­сур­си на кам­па­нію во­ни теж ро­блять став­ку на КВДД. Про­те Луцьк — за­хі­дно­укра­їн­ське мі­сто, де пев­ний від­со­ток ме­шкан­ців тра­ди­цій­но го­ло­сує за «Сво­бо­ду» як «свою» пар­тію. На них по­лі­тси­ла теж мо­же роз­ра­хо­ву­ва­ти під час ці­єї кам­па­нії.

Ви­бор­ча кам­па­нія у Лу­цьку не ви­пра­вда­ла по­бо­ю­ва­н­ня «дру­го­го Чер­ні­го­ва». Ме­тод гру­бо­го роз­да­ва­н­ня гре­чки на ву­ли­цях і від­кри­то­го ви­ко­ри­ста­н­ня адмін­ре­сур­су тут не спра­цює. То­му гро­шо­ви­ті ви­бор­чі шта­би ви­ко­ри­сто­ву­ють більш «ін­те­ле­кту­аль­ні» ме­то­ди ма­те­рі­аль­но­го за­охо­че­н­ня — то­ло­ки із вста­нов­ле­н­ням ди­тя­чих май­дан­чи­ків, гран­то­ві про­е­кти для ме­шкан­ців то­що. Це не мо­же не ті­ши­ти, бо озна­чає, що лу­ча­ни все ж ста­ли більш «ви­ба­гли­ви­ми» ви­бор­ця­ми, ніж під час ми­ну­лих ви­бор­чих кам­па­ній.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.