Чи по­трі­бен мі­ністр у спра­вах уча­сни­ків АТО?

Ек­сперт: «Це від­по­відь прем’єра на те, що до­сі не при­зна­че­но пер­шо­го ві­це-прем’єр мі­ні­стра, який мав би опі­ку­ва­ти­ся всі­ма пи­та­н­ня­ми без­пе­ки»

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Го­ло­ва Уря­ду Ар­се­ній Яце­нюк по­про­сив про­філь­ні ві­дом­ства і пар­ла­мент­ську ко­а­лі­цію на­да­ти йо­му про­по­зи­ції що­до кан­ди­да­ту­ри мі­ні­стра у спра­вах уча­сни­ків АТО. На­га­да­є­мо, що у прем’єр-мі­ні­стра є пов­но­ва­же­н­ня, згі­дно з яки­ми він має пра­во вно­си­ти до Верховної Ради кан­ди­да­ту­ри двох мі­ні­стрів без ство­ре­н­ня мі­ні­стерств.

До обов’яз­ків мі­ні­стра у спра­вах уча­сни­ків АТО має вхо­ди­ти ко­ор­ди­на­ція ді­яль­но­сті Мі­н­обо­ро­ни, МВС, МОЗ, Мін­ре­гіо­ну, Мін­со­цпо­лі­ти­ки з ме­тою, щоб всі уча­сни­ки АТО отри­ма­ли на­ле­жні їм піль­ги. Зокре­ма, Яце­нюк по­ві­до­мив: «Я пу­блі­чно звер­та­ю­ся до пар­ла­мент­ської ко­а­лі­ції, мі­ні­стра обо­ро­ни, мі­ні­стра вну­трі­шніх справ, до не­уря­до­вих ор­га­ні­за­цій та чле­нів Ка­бі­не­ту мі­ні­стрів з про­ха­н­ням — дай­те ме­ні про­по­зи­ції що­до при­зна­че­н­ня мі­ні­стра у спра­вах уча­сни­ків АТО, який би здій­сню­вав ко­ор­ди­на­цію ро­бо­ти із ме­ди­чно­го, пси­хо­ло­гі­чно­го і со­ці­аль­но­го на­пря­мів... Сьо­го­дні вже 131 тис. уча­сни­ків АТО».

При цьо­му так і не озву­че­на проблема гра­да­ції пільг, яка й при­зве­ла до то­го, що від­шко­ду­ва­н­ня уча­сни­ки АТО або отри­му­ють із за­трим­ка­ми, або не отри­му­ють зов­сім. Не на­го­ло­ше­но та­кож на про­бле­мі кіль­ко­сті уча­сни­ків АТО, які ав­то­ма­ти­чно ста­ють уча­сни­ка­ми бо­йо­вих дій не­за­ле­жно від то­го, бра­ли во­ни без­по­се­ре­дню участь в бо­ях чи за­ли­ша­лись в шта­бах.

За­ли­ша­є­ться не­зро­зумі­лим та­кож, чо­му окре­ме ло­каль­не пи­та­н­ня в ці­лі­сно­му ком­пле­ксі про­блем по обо­ро­ні від­окрем­лю­є­ться в пов­но­ва­же­н­ня мі­ні­стра. Адже пе­ред цим вже обго­во­рю­ва­лась не­об­хі­дність ство­ре­н­ня по­са­ди пер­шо­го ві­це­прем’єра з пи­тань обо­ро­ни та мі­ні­стра з пи­тань оку­по­ва­них те­ри­то­рій. Тоб­то Го­ло­ва Уря­ду чо­мусь акцен­тує ува­гу на ва­жли­вій, але вузь­кій сфе­рі уча­сни­ків АТО. Си­ту­а­цію ко­мен­тує ди­ре­ктор Цен­тру до­слі­дже­н­ня ар­мії, кон­вер­сії та роз­збро­є­н­ня Ва­лен­тин БАДРАК:

— На мій по­гляд ство­ре­н­ня та­кої по­са­ди вар­то роз­гля­да­ти в кон­текс­ті за­галь­но­го зма­га­н­ня між прем’єром і Пре­зи­ден­том. Це від­по­відь прем’єра на те, що до­сі не при­зна­ча­є­ться пер­ший ві­це-прем’єр мі­ністр, який мав би опі­ку­ва­ти­ся усі­ма пи­та­н­ня­ми без­пе­ки, в то­му чи­слі і пи­та­н­ня­ми вій­сько­во­слу­жбов­ців з мо­ти­ва­цій­ним па­ке­том. Крім то­го, бу­ло б ду­же ва­жли­вим ство­ри­ти ін­сти­тут ом­буд­сме­на в парламенті, який би на за­ко­но­дав­чо­му рів­ні за­ймав­ся зга­да­ни­ми пи­та­н­ня­ми. На жаль, бу­дів­ни­цтво ар­мії у нас ру­ха­є­ться в бік під­мі­ни по­нять, адже у нас за­раз ство­рю­є­ться ве­ли­ка ар­мія ра­дян­сько­го ти­пу. При цьо­му вій­сько­во­слу­жбов­ці на­ле­жним чи­ном не за­без­пе­че­ні і про ство­ре­н­ня про­фе­сій­ної ар- мії по­ки що не йде­ться. Є ли­ше ді­лян­ки в ар­мії, де існу­ють на­мі­ри про­су­ну­ти те­му кон­тра­ктної си­сте­ми. За­лу­че­н­ня до кон­тра­ктної слу­жби є те­о­ре­ти­чно ці­ка­вим, але ні­чим не під­крі­плю­є­ться. Це ме­ні на­га­дує ідею на­да­ва­ти на­го­ро­ди за зни­ще­ну во­ро­жу те­хні­ку. Та­ка мо­ти­ва­цій­на мі­ра мо­же роз­гля­да­тись як та­кти­чний за­сіб, а не за­галь­ний під­хід, адже цей па­лі­а­тив фа­кти­чно на­віть пе­ре­ві­ри­ти не­мо­жли­во і він не є одним із за­со­бів до си­стем­ної роз­бу­до­ви ар­мії. Тоб­то Прем’єр де­мон­струє, що якійсь зу­си­л­ля Уря­ду в на­прям­ку роз­бу­до­ви ар­мії від­бу­ва­ю­ться, але по фа­кту ні­якої си­стем­ної ро­бо­ти не ве­де­ться. Це не­без­пе­чно, адже пе­ре­ва­жна біль­шість екс­пер­тів пе­ре­ко­на­на, що ве­сною мо­жли­ве чер­го­ве за­го­стре­н­ня кон­флі­кту. Цей но­вий мі­ністр не бу­де за­йма­тись стра­те­гі­чни­ми пи­та­н­ня­ми обо­ро­ни, а от­же ве­де­ться про­сто імі­та­ція роз­бу­до­ви на­шої обо­ро­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.