Удар по... пам’ятках

Ро­сія ви­зна­ла 220 об’єктів куль­тур­ної спад­щи­ни ане­ксо­ва­но­го Кри­му своєю вла­сні­стю. Яка по­зи­ція Укра­ї­ни?

Den (Ukrainian) - - День України - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Пе­чер­не мі­сто Чу­фут-Ка­ле, Ге­ну­езь­ка фор­те­ця, мі­ська фор­те­ця у Фе­о­до­сії, ком­плекс спо­руд Во­рон­цов­сько­го па­ла­цу, «Ла­стів­чи­не гні­здо», ком­плекс спо­руд па­ла­цу Олександра III, ком­плекс спо­руд Су­да­цької фор­те­ці, Хан­ський па­лац у Ба­хчи­са­раї — від­те­пер усі ці крим­ські пер­ли­ни офіційно вне­се­ні до єди­но­го дер­жав­но­го ре­є­стру об’єктів куль­тур­ної спад­щи­ни на­ро­дів Ро­сії. Про це свід­чить не­що­дав­нє роз­по­ря­дже­н­ня РФ. Це ні­би­то до­зво­лить ство­ри­ти пра­во­ві умо­ви для збе­ре­же­н­ня, ви­ко­ри­ста­н­ня, по­пу­ля­ри­за­ції та дер­жав­ної охо­ро­ни куль­тур­ної спад­щи­ни. Усьо­го до ро­сій­сько­го ре­є­стру по­тра­пляє 220 об’єктів Кри­му. Два з них (Су­да­цька фор­те­ця та па­лац у Ба­хчи­са­раї) є но­мі­нан­та­ми на вклю­че­н­ня до ре­є­стру Все­сві­тньої спад­щи­ни ЮНЕСКО са­ме від Укра­ї­ни. Те­пер цю спра­ву про­дов­жить Ро­сія?

Укра­їн­ське Мі­ні­стер­ство куль­ту­ри мит­тє­во від­ре­а­гу­ва­ло на та­ку за­яву кра­ї­ни-агре­со­ра, на­го­ло­шу­ю­чи, що це су­пе­ре­чить між­на­ро­дно­му пра­ву. «Вся від­по­від­аль­ність за по­шко­дже­н­ня чи руй­на­цію цих без­цін­них пам’яток ле­жить на Ро­сій­ській Фе­де­ра­ції. Окре­мо на­го­ло­шу­є­мо на то­му, що не­за­кон­ні дії Ро­сії сто­су­ю­ться об’єктів куль­тур­ної спад­щи­ни, які охо­ро­ня­ю­ться за­ко­на­ми Укра­ї­ни і за­не­се­ні до Дер­жав­но­го ре­є­стру не­ру­хо­мих пам’яток Укра­ї­ни», — йде­ться у по­ві­дом­лен­ні мі­ні­стер­ства.

Є не­ве­ли­ка ана­ло­гія із пам’ятка­ми при­ро­до­охо­рон­ни­ми, їх теж вклю­чи­ли до спи­ску ро­сій­ських пам’яток, зго­дом ча­сти­на цих об’єктів отри­ма­ла ін­ші фун­кції та зав­да­н­ня, де­я­кі за­по­від­ни­ки пе­ре­тво­ри­лись на зо­ни ма­со­во­го від­по­чин­ку. Про по­ді­бні ри­зи- ки для пам’яток — змі­на ста­ту­су та ці­льо­во­го при­зна­че­н­ня, — біль­ше го­во­рять у му­зей­ній спіль­но­ті, ніж у сті­нах Мін­куль­ту.

На дум­ку го­ло­ви Все­укра­їн­ської асо­ці­а­ції му­зе­їв та за­по­від­ни­ків Сер­гія Кро­лев­ця, та­кої по­ве­дін­ки Ро­сії вар­то бу­ло б очі­ку­ва­ти та ді­я­ти на ви­пе­ре­дже­н­ня: «Ве­сти пе­ре­мо­ви­ни з між­на­ро­дни­ми пам’ятко­охо­рон­ни­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми, щоб зі сво­го бо­ку при­пи­ни­ли спів­пра­цю з Ро­сі­єю. Не­об­хі­дно бу­ло, і за­раз ще не пі­зно, пра­цю­ва­ти з ЮНЕСКО, з Ко­мі­те­том все­сві­тньої спад­щи­ни. Рік то­му бу­ла зу­стріч мі­ні­стра Єв­ге­на Ни­щу­ка з Іри­ною Бо­ко­вою, ген­ди­ре­кто­ром ЮНЕСКО, але це ма­ла б бу­ти не одно­о­сі­бна зу­стріч, а у ко­лі екс­пер­тів. Тре­ба бу­ло ви­ма­га­ти, щоб сві­то­ва спіль­но­та від­по­від­ним чи­ном ре­а­гу­ва­ла на дії Ро­сії що­до об’єкту, що уві­йшов до спи­ску ЮНЕСКО і но­мі­но­ва­ний са­ме Укра­ї­ною, яка взя­ла на се­бе га­ран­тії йо­го збе­ре­же­н­ня, маю на ува­зі Хер­со­нес Тав­рій­ський. Укра­ї­на не ве­де ні­якої ро­бо­ти, а має бу­ти ті­сна спів­пра­ця МЗС з Мін­куль­том, не­об­хі­дно зі­бра­ти му­зей­ну спіль­но­ту, ро­зі­бра­тись у цій си­ту­а­ції юри­ди­чно».

Тоб­то ці пів­то­ра ро­ки ми не ви­ро­би­ли актив­ної по­зи­ції що­до пам’яток Кри­му. На­віть не­що­дав­нє по­зи­тив­не рі­ше­н­ня ви­ко­нав­чої ради ЮНЕСКО у рам­ках 193-ї се­сії про мо­ні­то­ринг си­ту­а­ції в Ав­то­ном­ній Ре­спу­блі­ці Крим екс­пер­ти вва­жа­ють біль­ше за­слу­гою між­на­ро­дних ор­га­ні­за­цій, ніж укра­їн­ських. Але це хо­ро­ший крок упе­ред, бо до цьо­го ча­су між­на­ро­дні мі­сії не ма­ли до­сту­пу до тим­ча­со­во оку­по­ва­ної те­ри­то­рії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.