На­сі­ро­ва «про­сять» пі­ти

Ган­на ДЕ­РЕВ’ЯН­КО: Зро­ста­є­кіль­кість ком­па­ній, в яких єпре­тен­зії до ро­бо­ти по­да­тко­вої

Den (Ukrainian) - - День України - На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

Го­ло­ва Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби Укра­ї­ни (ДФСУ) Ро­ман Насіров відзві­ту­вав за 9 мі­ся­ців ро­бо­ти ві­дом­ства. З йо­го слів ви­пли­ває, що в бі­зне­су з по­да­тків­ця­ми і ми­тни­ка­ми про­блем не­має і па­нує ціл­ко­ви­та іди­лія. «Пе­ре­во­ди­мо всі сер­ві­си в еле­ктрон­ну фор­му, вже мо­жли­ва ре­є­стра­ція бі­зне­су за 24 го­ди­ни, змен­ши­ла­ся су­ма пе­ре­плат по­да­тків бі­зне­сом на 2,2 мі­льяр­да гри­вень», — по­яснює він. Осо­бли­ва гор­дість На­сі­ро­ва — пе­ре­ви­ко­на­н­ня по­да­тків­ця­ми пла­ну бю­дже­тних збо­рів май­же на 20 мі­льяр­дів гри­вень. Це да­ло змо­гу збіль­ши­ти за­галь­ну су­му по­да­тко­вих збо­рів за 9 мі­ся­ців, ка­же Насіров, до 341 мі­льяр­да гри­вень. Що­прав­да, го­ло­ва ДФСУ за­був уто­чни­ти, скіль­ки з ці­єї су­ми за­без­пе­чи­ла де­валь­ва­ція і ін­фля­ція.

Ра­дує бі­знес, за сло­ва­ми на­чаль­ни­ка ДФСУ, ав­то­ма­ти­чна про­це­ду­ра по­вер­не­н­ня ПДВ і зро­ста­н­ня за­галь­ної су­ми від­шко­ду­ва­н­ня. «Пла­тни­кам від­шко­ду­ва­ли 45,5 мі­льяр­да гри­вень, з яких 25 мі­льяр­дів в ав­то­ма­ти­чно­му ре­жи­мі. До кін­ця року ще по­вер­не­мо 19,5 мі­льяр­да. Ци­фра що­мі­ся­чно­го по­вер­не­н­ня зро­сла з 5,5 мі­льяр­дів гри­вень до більш як 7 мі­льяр­дів», — по- яснив Насіров. За йо­го сло­ва­ми, Мін­фін роз­гля­дає та­кож пи­та­н­ня ви­пу­ску ПДВ-облі­га­цій. Насіров за­пев­няє, зав­дя­ки еле­ктрон­но­му адмі­ні­стру­ва­н­ня ПДВ і під­ви­щен­ню ефе­ктив­но­сті ро­бо­ти по­да­тко­вої мі­лі­ції (з ви­яв­ле­н­ня фа­ктів по­ру­ше­н­ня по­да­тко­во­го за­ко­но­дав­ства) за остан­ніх 5 мі­ся­ців по­си­ли­ла­ся бо­роть­ба з ті­ньо­вим бі­зне­сом. Що­прав­да, сам бі­знес у це не над­то ві­рить і на всіх бі­знес-фо­ру­мах на­рі­кає, що по­да­тків­ці по­ча­ли йо­го «ко­шма­ри­ти». Се­ред остан­ніх при­кла­дів на­во­дить пе­ре­вір­ки IT-се­кто­ра.

Очіль­ник ДФСУ на­зи­ває кіль­ка кро­ків що­до ре­фор­му­ва­н­ня ві­дом­ства. « До кін­ця року про­по­ну­є­мо за­мі­ни­ти па­пе­ро­ві лі­цен­зії на еле­ктрон­ні і зро­би­ти їх без­стро­ко­ви­ми. За­про­ва­ди­ти еле­ктрон­ний до­ку­мен­то­обіг, аби всі за­яв­ки на при­дба­н­ня акци­зних ма­рок по­да­ва­ли­ся ви­клю­чно в еле­ктрон­но­му ви­гля­ді. Та­кож за­пу­сти­мо он­лайн— сер­віс для мо­біль­них те­ле­фо­нів, аби мо­жна бу­ло ви­яв­ля­ти то­чки не­лі­цен­зо­ва­но­го про­да­жу ал­ко­голь­ної про­ду­кції. Ко­жен змо­же пе­ре­ві­ри­ти на ін­те­р­актив­ній кар­ті, лі­цен­зо­ва­на чи ні точка про­да­жу, і по­ві­до­ми­ти нас про по­ру­ше­н­ня», — по­яснив він. Та­кож за­пу­стять спро­ще­ні фор­ми по­да­тко­вих де­кла­ра­цій зі спла­ти по­да­тку на при­бу­ток під­при­ємств, ПДВ, єди­но­го по­да­тку для 3 і 4 гру­пи юри­ди­чних осіб, зе­мель­но­го по­да­тку то­що. Під час пре­зен­та­ції го­ло­ва ДФСУ ви­да­вав­ся на­пру­же­ним. Чо­му — ста­ло зро­зумі­ло де­що пі­зні­ше.

Ре­фор­ми ре­фор­ма­ми, але ре­зуль­тат не за­до­воль­няє го­ло­ву уря­ду Ар­се­нія Яце­ню­ка. На одно­му з остан­ніх за­сі­дань КМУ ( за­кри­тій йо­го ча­сти­ні) він ви­ніс су­во­ру до­га­ну На­сі­ро­ву за якість ре­форм. А вчо­ра прем’ єр- мі­ністр Укра­ї­ни до­дав ще кіль­ка го­рі­хів у го­род ДФСУ. Яце­нюк за­кли­кав На­сі­ро­ва звіль­ни­ти 42% ке­рів­ни­ків у цен­траль­но­му апа­ра­ті від­по­від­но до за­ко­ну « Про очи­ще­н­ня вла­ди » ( про лю­стра­цію) і 15% апа­ра­ту обла­сних ке­рів­ни­ків. Але ка­дро­ві пла­ни прем’єра і На­сі­ро­ва, схо­же, не збі­га­ю­ться. Як роз­по­вів на­чаль­ник ДФСУ учо­ра, спи­ра­ю­чись на по­ра­ди Фон­ду, на пер­шо­му ета­пі ві­дом­ство го­ту­ва­ло­ся ско­ро­ти­ти до кін­ця 2015 року 20% всіх спів­ро­бі­тни­ків, тоб­то у ДФСУ пра­цю­ва­ти­ме менш як 50 ти­сяч осіб.

Є пи­та­н­ня до ро­бо­ти На­сі­ро­ва і в ін­шо­го ві­дом­ства. Ро­бо­ча гру­па з пе­ре­вір­ки ДФСУ ре­ко­мен­дує уря­ду роз­гля­ну­ти пи­та­н­ня про звіль­не­н­ня очіль­ни­ка ві­дом­ства. «Від­по­від­но до зві­ту, на­да­но­го Ка­бмі­но­ві, ро­бо­ча гру­па ре­ко­мен­ду­ва­ла: від Мін’юсту по­ру­ши­ти пи­та­н­ня про від­по­від­ність йо­го ( На­сі­ро­ва. — Авт.) по­са­ді. Мін­фін, На­цслу­жба (На­ца­ген­ція з пи­тань держ­слу­жби. — Авт.), а та­кож се­кре­та­рі­ат Ка­бмі­ну по­ру­ши­ли пи­та­н­ня про при­тя­гне­н­ня йо­го до ди­сци­плі­нар­ної від­по­від­аль­но­сті. Ви ма­є­те ро­зу­мі­ти, що ди­сци­плі­нар­на від­по­від­аль­ність пе­ред­ба­чає та­кож і звіль­не­н­ня», — по­ясни­ла ке­рів­ник лю­стра­цій­но­го де­пар­та­мен­ту Мін’юсту Те­тя­на Ко­за­чен­ко. На­га­да­є­мо, що гру­пу сфор­му­ва­ли за до­ру­че­н­ням Мі­ні­стер­ства фі­нан­сів. За сло­ва­ми Ко­за­чен­ко, ро­бо­ча гру­па вста­но­ви­ла, що з 344 ке­рів­ни­ків ДФСУ 76 не ма­ють пра­ва обі­йма­ти свої по­са­ди і ма­ють бу­ти не­гай­но звіль­не­ні.

Схо­же, що кіль­кість не­за­до­во­ле­них ро­бо­тою На­сі­ро­ва зро­стає. У зв’яз­ку з цим по­стає за­пи­та­н­ня: за­ли­шать йо­го чи « пі­дуть » ? Як роз­по­від­а­ють дже­ре­ла « Дня » у Мін­фі­ні і КМУ, над за­мі­ною го­лов­но­го фі­ска­ла кра­ї­ни по­ча­ли за­ду­му­ва­ти­ся ще мі­сяць то­му. Те­пер рі­ше­н­ня за прем’єром.

« День » по­ці­ка­вив­ся в бі­зне­су, чи від­чу­ває він по­зи­тив­ний ефект від по­да­тко­вої ре­фор­ми і в чо­му він ви­яв­ля­є­ться.

КО­МЕН­ТА­РІ

Олег ПЛА­ТО­НОВ, за­сту­пник го­ло­ви гро­мад­ської ради при ДФСУ (з пи­тань ми­тни­ці):

— На жаль, по­зи­тив­но­го ефе­кту від по­да­тко­вої ре­фор­ми ми не ба­чи­мо. Окрім змі­ни на­зви від­ді­лів ві­дом­ства і перетасовування ка­дрів жо­дних змін не­має. ДФСУ пе­ре­тво­рю­є­ться на не­ке­ро­ва­ний ін­стру­мент збо­ру по­да­тків, і в ній пра­кти­чно втра­ча­є­ться ми­тна вер­ти­каль. Це сум­но. За­мість від­вер­то­сті і про­зо­ро­сті, отри­му­є­мо пе­ре­хід на ру­чне ке­ру­ва­н­ня ба­га­тьма про­це­ду­ра­ми. Бі­знес най­більш не­по­ко­їть ви­зна­че­н­ня ми­тної вар­то­сті. Усі з не­тер­пі­н­ням че­ка­ли, що ДФСУ ви­ко­ну­ва­ти­ме по­ло­же­н­ня Бо­лій­ської уго­ди що­до спро­ще­н­ня про­це­дур між­на­ро­дної тор­гів­лі, але цьо­го не­має. Чи це ви­на ли­ше ДФСУ? На­пев­но, ні. З одно­го бо­ку, нор­ма­тив­ні акти го­тує Мін­фін, а ДФСУ їх ли­ше ви­ко­нує. Оче­ви­дна проблема в роз­ри­ві між про­грам­ни­ми за­ява­ми Пре­зи­ден­та, КМУ і ре­аль­ною вті­ле­н­ням цьо­го в жи­т­тя. Я вже зга­ду­вав про ефе­ктив­ність ро­бо­чо­го «кри­ла» ДФСУ. До­дам де­та­лей. Згі­дно із за­ко­ном по­да­тків­ці по­вин­ні за­сто­со­ву­ва­ти пер­ший ме­тод при оформ­лен­ні то­ва­рів (тоб­то вра­хо­ву­ва­ти пря­мий кон­тракт), але це ча­сто ні­ве­лю­є­ться на пра­кти­ці. Сьо­го­дні від­бу­ва­є­ться ба­наль­не по­ру­ше­н­ня по­ло­жень ми­тно­го за­ко­но­дав­ства. Яскра­вий при­клад цьо­го — про­ве­де­н­ня кон­кур­су на від­бір го­ло­ви Оде­ської ми­тни­ці. Сьо­го­дні у нас в ре­гіо­ні три­ває ве­ли­ка дис­ку­сія з цьо­го при­во­ду. Мав бу­ти зро­зумі­лий і про­зо­рий кон­курс, але за­мість цьо­го з’ явив­ся « ре­ко­мен­до­ва­ний » на­чаль­ник. І так скрізь. Я ба­чу три го­лов­них про­блем­них мі­сця в ро­бо­ті ДФСУ: не­ви­ко­на­н­ня ми­тно­го за­ко­но­дав­ства, не­про­зо­рі ка­дро­ві кон­кур­си і не­ре­а­лі­за­ція еле­ктрон­ної ми­тни­ці.

Ган­на ДЕ­РЕВ’ЯН­КО, ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор Єв­ро­пей­ської Бі­знес Асо­ці­а­ції:

— Лег­ше не ста­ло. Як бу­ли про­бле­ми з ви­зна­че­н­ням по­да­тко­вої вар­то­сті, так во­ни й ли­ши­ли­ся. Ко­ли ми звер­та­є­мо­ся до по­да­тко­вих ор­га­нів, щось змі­ню­є­ться, але за­га­лом — ні. Якщо оці­ню­ва­ти ми­тне оформ­ле­н­ня, то но­во­прийня­тий Ми­тний ко­декс за­про­ва­див єв- ро­пей­ські під­хо­ди. То­му не мо­жна ска­за­ти, що оформ­ле­н­ня у 2014му бу­ло гір­шим, ніж у 2015-му. Во­но на то­му ж рів­ні. Го­лов­не пи­та­н­ня по­ля­гає в ім­пле­мен­та­ції за­ко­но­дав­ства. На ре­гіо­наль­но­му рів­ні во­но ду­же куль­гає. Ком­па­нії скар­жа­ться, що ви­ни­ка­ють про­бле­ми із за­сто­су­ва­н­ням «пря­мо­го кон­тра­кту» і під­твер­дже­н­ням по­да­тко­ви­ми ін­спе­кто­ра­ми ми­тної вар­то­сті. Бі­знес не від­чу­ває особливого по­лі­пше­н­ня си­ту­а­ції з від­шко­ду­ва­н­ням ПДВ. Якщо го­во­рять про збіль­ше­н­ня су­ми від­шко­ду­ва­н­ня ПДВ, то це ло­гі­чно з ура­ху­ва­н­ням чин­ни­ка де­валь­ва­ції. Якщо по­рів­ня­ти ці­ни роз­ми­тню­ва­них то­ва­рів в 2014-му і в 2015 ро­ці, то, як ка­жуть в Оде­сі, це дві ве­ли­кі рі­зни­ці. Звід­си й зро­ста­н­ня су­ми ви­плат екс­пор­те­рам ПДВ. Але за­га­лом тенденції до збіль­ше­н­ня по­вер­не­н­ня цьо­го по­да­тку бі­зне­су не спо­сте­рі­га­є­ться. Є скла­дно­щі з ав­то­ма­ти­чним по­вер­не­н­ням ПДВ, і ком­па­нії й да­лі сти­ка­ю­ться з ру­чним ре­жи­мом роз­по­ді­лу по­да­тку. Мо­жли­во, це й не­при­єм­но чу­ти На­сі­ро­ву, але об’єктив­но з 900 на­ших уча­сни­ків асо­ці­а­ції про­бле­ми з ДФС у 45 ком­па­ній. Зро­стає кіль­кість ком­па­ній, в яких є пре­тен­зії до ро­бо­ти ДФСУ. Та­ко­го дав­но не бу­ло. Я б по­ста­ви­ла трій­ку ДФСУ за її ро­бо­ту.

ГАН­НА ДЕ­РЕВ’ЯН­КО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.