У Кі­ро­во­гра­ді ро­би­ти­муть опе­ра­ції на від­кри­то­му сер­ці

У мі­сті за­пра­цю­є­хі­рур­гі­чний центр

Den (Ukrainian) - - День України - Ін­на ТІЛЬНОВА, Кі­ро­во­град

На ба­зі Кі­ро­во­град­сько­го обла­сно­го кар­діо­ди­спан­се­ру пла­ну­ють від­кри­ти хі­рур­гі­чний центр, де про­во­ди­ти­муть опе­ра­ції на від­кри­то­му сер­ці.

На ре­монт у при­мі­ще­н­нях, від­ве­де­них для хі­рур­гі­чної опе­ра­цій­ної, із обла­сно­го бю­дже­ту ви­ді­ле­но міль­йон гри­вень, ще на 4,5 міль­йо­на бю­дже­тних ко­штів пла­ну­ють за­ку­пи­ти спе­ці­аль­не ме­ди­чне обла­дна­н­ня. Опе­ру­ва­ти­ме кар­діо­хі­рург ви­щої ка­те­го­рії Ан­дрій Клян­чев, який пі­сля по­ча­тку бо­йо­вих дій на Лу­ган­щи­ні пе­ре­їхав до Кі­ро­во­гра­да. Крім то­го, існує до­мов­ле­ність із На­ціо­наль­ним ін­сти­ту­том сер­це­во-су­дин­ної хі­рур­гії іме­ні М. Амо­со­ва, спе­ці­а­лі­сти яко­го обі­ця­ють при­їжджа­ти й на­вча­ти кі­ро­во­град­ських лі­ка­рів.

У Лу­ган­ську Ан­дрій Клян­чев пра­цю­вав зав­від­ді­лу кар­діо­хі­рур­гії Лу­ган­ської обла­сної лі­кар­ні. Пі­сля кіль­кох мі­ся­ців ро­бо­ти не за спе- ці­аль­ні­стю (ко­ли Лу­ганськ опи­нив­ся під об­стрі­ла­ми, Ан­дрій Сер­гі­йо­вич ра­зом із дру­жи­ною бу­кваль­но жи­ли в опе­ра­цій­них — ря­ту­ва­ли жи­т­тя по­ра­не­них), він ви­рі­шив ви­їха­ти з мі­ста, жи­ти й пра­цю­ва­ти в яко­му ста­ло не­без­пе­чно.

«Я здав змі­ну, зі­брав ре­чі й по­їхав. Зав­дя­ки осо­би­стим зв’яз­кам опи­нив­ся в Кі­ро­во­гра­ді. Ме­не по­про­си­ли за­пу­сти­ти тут хі­рур­гію, то­му що опе­ру­ва­ти, крім ме­не, не­має ко­му. У цей про­ект вкла­де­но не­ма­лі гро­ші з обла­сно­го бю­дже­ту — по­над п’ять міль­йо­нів гри­вень. По­ки тут спра­ва не пі­де, я звід­си не по­їду», — роз­по­вів Ан­дрій Клян­чев.

За­раз па­ці­єн­тів із Кі­ро­во­град­ської обла­сті, які по­тре­бу­ють та­ких опе­ра­цій, на­прав­ля­ють у лі­кар­ня­ні за­кла­ди Ки­є­ва, а це близь­ко 250 хво­рих на рік. Че­рез два мі­ся­ці опе­ру­ва­ти­муть у Кі­ро­во­гра­ді.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.