Хто ста­не «ге­ні­єм кла­віш-2015»?

Den (Ukrainian) - - День України - Алі­са АНТОНЕНКО

В Оде­сі три­ва­є­VI Між­на­ро­дний кон­курс пі­а­ні­стів пам’яті Емі­ля Гі­лель­са

Це пре­сти­жне мі­жна­ро­дне зма­га­н­ня від­бу­ва­є­ться на ба­зі Оде­ської на­ціо­наль­ної му­зи­чної ака­де­мії іме­ні А. В. Не­ж­да­но­вої та Оде­ської обла­сної фі­лар­мо­нії. Кон­курс за­сно­ва­но Мі­ні­стер­ством куль­ту­ри Укра­ї­ни за іні­ці­а­ти­ви Оде­ської на­ціо­наль- ної му­зи­чної ака­де­мії іме­ні А. В. Не­ж­да­но­вої та Між­на­ро­дно­го фон­ду іме­ні Емі­ля Гі­лель­са і про­во­ди­ться за уча­стю мо­ло­дих ви­ко­нав­ців з усіх кра­їн сві­ту, що ма­ють про­фе­сій­ну му­зи­чну осві­ту у ві­ці від 16 до 30 ро­ків.

У скла­ді жу­рі Кон­кур­су-2015 — ві­до­мі пі­а­ні­сти та пе­да­го­ги з Ве­ли­ко­бри­та­нії, США, Фран­ції, а на­шу кра­ї­ну в су­дей­ській ко­ман­ді пред­став­ля­ють: Оль­га Лі­фо­рен­ко (Київ) та Пав­ло Му­ляр, Те­тя­на Фо­мі­на і Ана­то­лій Кар­да­шев (Оде­са).

У пер­шо­му ту­рі взя­ло участь 123 пі­а­ні­сти. У ре­зуль­та­ті від­бо­ру уча­сни­ка­ми кон­кур­су ста­ли мо­ло­ді ви­ко­нав­ці з 13 кра­їн: Бі­ло­ру­сі, Вір­ме­нії, Гре­ції, Есто­нії, Ка­зах­ста­ну, Ка­на­ди, Ки­таю, Мол­до­ви, Пів­ден­ної Ко­реї, Поль­щі, Укра­ї­ни, Япо­нії.

Як під­кре­слю­ють ор­га­ні­за­то­ри, Кон­курс пам’яті Гі­лель­са по­кли­ка­ний ста­ти ім­пуль­сом до відкриття но­вих та­лан­тів, спри­я­ти по­пу­ля­ри­за­ції та подаль­шо­му роз­ви­тку на­ціо­наль­но­го му­зи­чно­го ми­сте­цтва, під­ви­щен­ню про­фе­сій­ної ви­ко­нав­ської май­стер­но­сті, роз­ши­рен­ню між­на­ро­дних куль­тур­них зв’яз­ків.

На ми­сте­цькій ма­пі Укра­ї­ни Оде­са по­сі­дає осо­бли­ве мі­сце. Се­ред оде­си­тів — іме­на ба­га­тьох про­слав­ле­них му­зи­кан­тів: во­ка­лі­стів, ком­по­зи­то­рів, ін­стру­мен­та­лі­стів. Се­ред них, по­ряд із ве­ли­ки­ми ви­ко­нав­ця­ми — Да­ви­дом Ой­стра­хом і Свя­то­сла­вом Рі­хте­ром, — ім’я Емі­ля Гі­лель­са, ви­да­тно­го пі­а­ні­ста ХХ сто­лі­т­тя і «ге­нія кла­віш». Ще 16-рі­чним сту­ден­том Оде­ської кон­сер­ва­то­рії він 1933 року за­во­ю­вав пер­ше мі­сце на І Все­со­ю­зно­му кон­кур­сі му­зи­кан­тів-ви­ко­нав­ців у Мо­скві. Ці­єю пе­ре­мо­гою, що від­кри­ла йо­го бли­ску­чу кар’єру, Еміль на­зав­жди про­сла­вив свою Alma mater і сво­го пе­да­го­га — про­фе­со­ра Бер­ту Ми­хай­лів­ну Рейн­гбальд. Про неї Гі­лельс пи­сав: «Це бу­ла лю­ди­на ве­ли­кої куль­ту­ри... Ма­ю­чи пси­хо­ло­гі­чну чуй­ність, во­на вмі­ла ви­яви­ти силь­ні сто­ро­ни учнів, роз­бу­ди­ти в них пра­гне­н­ня роз­кри­ти кра­щі свої ри­си». Весь твор­чий шлях Емі­ля Гі­лель­са — трі­умф оде­ської фор­те­пі­ан­ної шко­ли, яку ни­ні про­дов­жу­ють ви­да­тні пе­да­го­ги й му­зи­кан­ти з Пів­ден­ної Паль­мі­ри.

Цьо­го­рі­чно­го пе­ре­мож­ця кон­кур­су на­звуть 29 жов­тня.

ФОТО З САЙТА WIKIMEDIA.ORG

ЕМІ­ЛЯ ГІ­ЛЕЛЬ­СА НА­ЗИ­ВА­ЛИ ВИ­ДА­ТНИМ ПІ­А­НІ­СТОМ ХХ СТО­РІЧ­ЧЯ І «ГЕНІЕМ КЛА­ВІШ»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.