Асад зу­стрів­ся з Пу­ті­ним у Мо­скві

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Пре­зи­дент Си­рії Ба­шар Асад при­ле­тів до Мо­скви та про­вів пе­ре­го­во­ри з пре­зи­ден­том Ро­сії Во­ло­ди­ми­ром Пу­ті­ним. Про це учо­ра по­ві­до­мив прес­се­кре­тар Пу­ті­на Дми­тро Пє­сков. «Учо­ра вве­че­рі з ро­бо­чим ві­зи­том Мо­скву від­ві­дав пре­зи­дент Си­рій­ської Араб­ської Ре­спу­блі­ки Ба­шар Асад, від­бу­ли­ся пе­ре­го­во­ри з пре­зи­ден­том Ро­сії Во­ло­ди­ми­ром Пу­ті­ним», — за­зна­чив він. За сло­ва­ми Пє­ско­ва, пе­ре­мо­ви­ни від­бу­ли­ся як у вузь­ко­му, так і в роз­ши­ре­но­му скла­дах, у яко­му взя­ли участь пред­став­ни­ки ви­що­го ке­рів­ни­цтва РФ. «Пе­ре­го­во­ри бу­ли до­сить три­ва­ли­ми, те­ма­ти­ка пов­ні­стю зро­зумі­ла», — ци­тує Пє­ско­ва аген­ція «Ін­тер­факс». Згі­дно з ін­фор­ма­ці­єю на сай­ті Крем­ля, пре­зи­ден­ти обго­во­ри­ли спіль­ну бо­роть­бу з між­на­ро­дним те­ро­ри­змом та дії Ро­сії в Си­рії. По­їзд­ка Аса­да до Мо­скви ста­ла йо­го пер­шим за­кор­дон­ним ві­зи­том з 2011 року, ко­ли роз­по­ча­ла­ся вій­на в Си­рії, до­дає AP.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.